Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3678. Sklep o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagradec, stran 9990.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter določil statuta Občine Ivančna Gorica, je Svet krajevne skupnosti Zagradec na 6. redni seji dne 26. 8. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagradec
1. člen
Razpiše se referendum za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zagradec, ki obsega naslednje vasi: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni vrh, Kuželjevec, Malo Globoko, Male Rebrce, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Veliko Globoko, Velike Rebrce, Zagradec.
2. člen
Referendum bo v nedeljo dne 24. 10. 1999 od 7. do 19. ure na glasovalnih mestih: Gabrovka, Grintovec, Češnjice pri Zagradcu, Marinča vas, Zagradec, Male Rebrce.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa:
– dokončanje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice,
– priprava za izgradnjo telovadnice in razširitev vrtca,
– asfaltiranje cest, preplastitve, obnove in novogradnje krajevnih in lokalnih cest,
– vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
– financiranje funkcionalnih komunalnih dejavnosti ter izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Zagradec z letnim planom.
4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvidoma v KS Zagradec zbralo 22,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namenska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena tega sklepa. Z njimi bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
Sredstva se bodo zbirala na zbirnem računu Krajevne skupnosti Zagradec št. 50130-842-039-0082107.
5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o podaljšanju krajevnega samoprispevka za obdobje 5 let in sicer od 1. 11. 1999 do 1. 12. 2004.
6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Zagradec in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih oziroma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbi ter pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil plač in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Zagradec. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v roku, se prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna izpostava DURS.
Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Zagradec, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Zagradec. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST ZAGRADEC
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 24. 10. 1999, o uvedbi podaljšanja krajevnega samoprispevka za dobo pet let od 1. 11. 1999 do 1. 12. 2004 za območje KS Zagradec
Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– dokončanje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice,
– priprava za izgradnjo telovadnice in razširitev vrtca,
– asfaltiranje cest, preplastitve, obnove in novogradnje krajevnih in lokalnih cest,
– vzdrževanje cest, ki so v upravljanju krajevne skupnosti,
– financiranje funkcionalnih komunalnih dejavnosti ter izgradnja in vzdrževanje javne razsvetljave po vaseh.
Razporeditev sredstev po namenih in vrstni red investicij bo določal Svet KS Zagradec z letnim planom.
Višina samoprispevka bo znašala:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih oziorma nadomestila plač ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbi ter pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih površin.
GLASUJEM
“ZA”               “PROTI”
Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo podaljšanja krajevnega samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Zagradec.
12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Zagradec, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zagradec, dne 7. septembra 1999.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Zagradec
Stanislav Kralj l. r.

AAA Zlata odličnost