Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3676. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 9988.

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 – odl. US RS), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov naselja Delnice z dne 26. 7. 1999 je Svet KS Poljane na 6. seji dne 7. 9. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v delu KS Poljane–naselje Delnice (razen h. št. 21 in 33).
2. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni lastniki zemljišč, na katere se razširja trasa ceste, in sicer: Čadež Franc in Križnar Jurij.
V primeru novogradenj, na območju uvedbe referenduma, so novi lastniki dolžni v celoti poravnati obveznost iz tega samoprispevka, zmanjšano za amortizacijo ceste.
Za izvzete hišne številke (21 in 33), ki so trenutno nenaseljene, velja, da se odloži plačilo samoprispevka do vselitve. Takrat poravna lastnik samoprispevek v celoti, zmanjšan za amortizacijo ceste.
3. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za asfaltiranje, vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli, ceste Krajci–Delnice v dolžini 900 m in širine 4 m. Vrednost celotne investicije znaša 11,070.000 SIT.
Polovico sredstev financira KS Poljane po svojih zmožnostih oziroma po finančnem planu, ki ga potrjuje svet KS Poljane, polovico pa lastniki hiš, ki so zavezanci za samoprispevek.
4. člen
Referendum bo dne 24. 10. 1999 v prostorih shrambe za gasilsko opremo v Delnicah.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje treh let, to je od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2002 oziroma do pokritja deleža zavezancev (v skladu z drugim odstavkom 3. člena), ki bo izračunan ob zaključku investicije.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so lastniki stanovanjskih in počitniških hiš v naselju Delnice, po seznamu, ki ga je potrdil zbor vaščanov delnic dne 26. 7. 1999, in sicer:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime in priimek in               Ocenjena skupna   Mesečni obrok    Zadnji (60. obrok)
št.  naslov zavezanca             višina samoprispevka  v SIT (59 obr.)         v l. 2004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Kisovec Marko, Delnice 1a               90.000       2.500  razlika po obr. skladno
                                         s 3. in 5. členom tega sklepa
2.  Kisovec Valentin, Delnice 1              90.000       2.500             “
3.  Mrak Janez, Delnice 2                 72.000       2.000             “
4.  Dolenc Milan, Delnice 3                225.000       6.250             “
5.  Peternel Jože, Delnice 4               180.000       5.000             “
6.  Demšar Janez, Delnice 5                180.000       5.000             “
7.  Mrak Izidor, Delnice 6                360.000      10.000             “
8.  Čadež Gregor, Delnice 7                180.000       5.000             “
9.  Šink Maks, Delnice 10                 180.000       5.000             “
10.  Luznar Franc, Delnice 11                90.000       2.500             “
11.  Cankar Janez, Delnice 11a               180.000       5.000             “
12.  Šubic Matevž, Delnice 12               180.000       5.000             “
13.  Kisovec Janez, Delnice 14               180.000       5.000             “
14.  Dolenec Ladislav, Delnice 15             180.000       5.000             “
15.  Naglič Matevž, Delnice 16               180.000       5.000             “
16.  Radoševič Janez, Delnice 17              180.000       5.000             “
17.  Dolenec Jožef, Delnice 18               180.000       5.000             “
18.  Šubic Andrej, Delnice 19               180.000       5.000             “
19.  Križnar Milan, Delnice 20               180.000       5.000             “
20.  Mrak Pavel, Delnice 22                180.000       5.000             “
21.  Dolenec Vencelj, Delnice 23              180.000       5.000             “
22.  Šink Alojzij, Delnice 26               180.000       5.000             “
23.  Kos Anton, Delnice 27                 180.000       5.000             “
24.  Kisovec Franc, Delnice 29               180.000       5.000             “
25.  Dolenec Martin, Delnice 23              180.000       5.000             “
26.  Križnar Ivan, Novi svet 8, 4220 Škofja Loka      180.000       5.000             “
27.  Primožič Mira, Groharjevo nas. 58, 4420 Škofja Loka  180.000       5.000             “
28.  Šmuc Andrej, Lavričeva 6/a, 1000 Ljubljana      180.000       5.000             “
29.  Vesenjak Boža, Svetosavska ul. 10, 1000 Ljubljana   180.000       5.000             “
30.  Peternel Ivan, Zgornje Bitnje 224, 4209 Žabnica    180.000       5.000             “
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zavezanci plačujejo samoprispevek v šestintridesetih enakih zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo do 20. v mesecu za tekoči mesec. Zadnji obrok je razlika po obračunu investicije, skladno s 3. in 5. členom tega sklepa. Nadzor nad izvajanjem določbe tega člena opravlja KS Poljane.
Zavezanci imajo možnost plačila samoprispevka v enem obroku.
7. člen
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic KS Poljane.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu pri KS Poljane.
9. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
10. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja v višini in porabi teh sredstev.
11. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na območju, za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremičnin (stanovanjskih in počitniških hiš ter gradbenih parcel – skladno z 8. členom), ki tukaj nimajo stalnega bivališča.
12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico z naslednjim besedilom.
KRAJEVNA SKUPNOST POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 24. 10. 1999 o uvedbi krajevnega samoprispevka v delu KS Poljane – za naselje Delnice (razen h. št. 21 in 33) za dobo od 1. 11. 1999 do 31. 10. 2002 oziroma do pokritja deleža zavezancev za asfaltiranje ceste Krajci–Delnice v dolžini 900 m, vključno z vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.
glasujem
ZA                 PROTI
(štampiljka KS Poljane)
Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
13. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija KS Poljane. Volilna komisija imenuje volilni odbor, ki neposredno vodi glasovanje na volišču.
14. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne teči z dnem objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
15. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo).
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Poljane
Izidor Mrak l. r.

AAA Zlata odličnost