Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3667. Pravilnik o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice, stran 9973.

Na podlagi trinajste alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 25/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice
1. člen
V pravilniku o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali in obrazcu veterinarske napotnice (Uradni list RS, št. 56/99 in 59/99) se prilogi številka 1 in 4 nadomestita z novima prilogama, ki sta sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-84/98-2
Ljubljana, dne 7. septembra 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
                                        Priloga 1

I. (prva stran obrazca)

-----------------------------
(veterinarska organizacija)

                                        Številka: 000001

                 ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO ZA PARKLJARJE      Ser.: A
                       IN KOPITARJE

PODATKI, KI JIH DA IMETNIK ŽIVALI

----------------------------------------------------------------------------------------

Osebno ime in naslov imetnika: ....................................................

Številka osebne izkaznice oz. drugega osebnega dokumenta: .........................

Kraj bivanja živali: ..............................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatki o živali:  število    vrsta    spol    barva    starost

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Označbe za kopitarje in parkljarje:
(žig, številka, ušesna znamkica))

Prejšnje spričevalo za iste živali
(številka, datum in kdo ga je izdal)

Novi imetnik: .....................................................................

OPOMBA: Imetnik izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol, v zadnjih 5 dneh niso
dobivale krme z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno
neoporečnost mesa in organov, oziroma da v zadnjih 35 dneh, brez vednosti doktorja
veterinarske medicine, niso dobivale zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh
živali.

Pooblaščam novega imetnika ................................................... da me
zastopa v vseh zadevah veterinarsko-sanitarnega pregleda pri prevozu živali in
veterinarsko-sanitarnega pregleda klavnih živali.

                 Podatke in pooblastilo je dal imetnik živali:
Kraj:

Datum:

                  ...................................
                         (podpis)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podlagi 1. točke 64. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/95)
izdajam

                   ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

s katerim potrjujem, da v kraju izvora živali ob izdaji tega spričevala ni bila ugotovljena
kužna bolezen, ki jo lahko prenesejo te živali, in ni bila odrejena prepoved ali omejitev
gibanja in odtujitve teh živali ter prepoved izdajanja zdravstvenih spričeval za te živali.
To spričevalo velja 10 (deset) dni in se sme podaljševati najdlje eno leto od dneva izdaje.

PODATKI IZ VETERINARSKE EVIDENCE

---------------------------------------------------------------

Opravljena cepljenja
(cepivo, datum in vrsta bolezni) ..............................

Opravljena diagnostična preiskava
(vrsta preiskave, izid in datum) ..............................

Podatki o zdravljenju živali,
na katero se nanaša spričevalo ................................

---------------------------------------------------------------
                 (izpolni dr. vet. med.)

Kraj:

Datum:

Število spričeval:

Taksa/pristojbina v višini ..................... SIT
plačana s koleki/št. potrdila o vplačilu ...................

                        M.P.

                                  -----------------------------
                                     (dr. vet. med.)

Druga stran obrazca:

-----------------------------
(veterinarska organizacija)

                    P O T R D I L O

           o opravljenem veterinarsko-sanitarnem pregledu živali

Potrjujem, da sem opravil veterinarsko-sanitarni pregled pošiljke živali:

............................................................................................
      (vrsta, število)

in prevoznega sredstva: ....................................................................
               (reg. št. in vrsta)

in ugotovil, da pošiljka izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogojev in ni ovir za
njeno odpremo.

Pošiljatelj: ...................... iz ................................
                      (kraj-upravna enota)

Prejemnik: ........................ iz ................................
       (novi imetnik)        (kraj-upravna enota)

Nakladalni kraj: ......................................................

Število spričeval:

Datum:

Kraj:

Taksa/pristojbina v višini ..................... SIT
plačana s koleki/št. potrdila o vplačilu ...................

                           M.P.

                                  .............................
                                     (dr. vet. med.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

OPOMBA: Imetnik izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol v zadnjih 5 dneh niso dobivale
krme z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno neoporečnost mesa in
organov, oziroma da v zadnjih 35 dneh brez vednosti doktorja veterinarske medicine, niso dobivale
zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh živali.

                      .............................
                         (podpis imetnika)

Evidenčna številka:

Podaljša se veljavnost spričevala za 10 (deset) dni.

Datum: .................................

Kraj izdaje: ...........................

                           M.P.
                                  ..............................
                                      (dr. vet. med.)

Priloga 4

Prva stran obrazca

.............................
(veterinarska organizacija)

               ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO           Številka: 0000001

         za perutnino, sobne ptice, kunce in kožuharje      Ser.: B

Podatki, ki jih da imetnik:

Osebno ime in naslov imetnika: .............................................................

Številka osebne izkaznice oz. drugega osebnega dokumenta ...................................

Kraj: ......................................................................................

Podatki o živalih:     vrsta        število       označba

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

OPOMBA: Imetnik perutnine izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol v zadnjih 5 dneh niso
bile krmljene s krmo z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno neoporečnost
mesa in organov, oziroma v zadnjih 35 dneh, brez vednosti doktorja veterinarske medicine, niso
dobivale zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh živali.

                 .............................
                    (podpis imetnika)

Datum:

OPOMBA: Imetnik kuncev izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol v zadnjih 9 dneh niso
bile krmljene s krmo z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno neoporečnost
mesa in organov, oziroma v zadnjih 35 dneh, brez vednosti doktorja veterinarske medicine, niso
dobivale zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh živali.

                                  .............................
                                      (podpis imetnika)

Datum:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi prvega odstavka 64. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95
in 16/96) izdajam

                   ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

S tem spričevalom potrjujem, da v kraju izvora navedenih živali ob izdaji tega spričevala ni bila
ugotovljena kužna bolezen, ki jo lahko prenesejo živali te vrste in ni bila odrejena prepoved ali
omejitev gibanja teh živali ter prepoved izdajanja zdravstvenih spričeval za te živali. To
spričevalo velja 10 (deset) dni in se sme podaljševati najdlje eno leto od dneva izdaje.

PODATKI IZ VETERINARSKE EVIDENCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Opravljena cepljenja
(cepivo, datum, vrsta bolezni) ........................................................

Opravljena diagnostična preiskava
(vrsta preiskave, izid in datum) ......................................................

Podatki o zdravljenju živali,
na katere se nanaša spričevalo) .......................................................

    (izpolni dr. vet. med.)

Kraj: ....................................

Datum: ...................................

Število spričeval:

                      M.P.

                                  .............................
                                     (dr. vet. med.)

Taksa / pristojbina v višini .......... SIT
plačana s koleki / št. potrdila o vplačilu ......................

-------------------------------------------------------------------------------------------------
  Druga stran

........................
(veterinarska organizacija)

                    P O T R D I L O

         o opravljenem veterinarsko-sanitarnem pregledu pošiljke živali

Potrjujem, da sem opravil veterinarsko-sanitarni pregled pošiljke živali:
-------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................................................
............................................................................................
      (vrsta, število, označba)

in prevoznega sredstva: ....................................................................
               (reg. št. in vrsta)

in ugotovil, da pošiljka izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje in ni ovir za
njeno odpremo.

Pošiljatelj: ...................... iz ................................
                      (kraj - Upravna enota)

Prejemnik: ........................ iz ................................
       (novi imetnik)        (kraj - Upravna enota)

Kraj:

Datum:

Število spričeval:

Taksa/pristojbina v višini ..................... SIT
plačana s koleki/št. potrdila o vplačilu ...................

                           M.P.

                                  .............................
                                     (dr. vet. med.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidenčna številka:

Podaljša se veljavnost spričevala za 10 dni

Datum:

Kraj:

                           M.P.

                                  .............................

OPOMBA: Imetnik perutnine izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol v zadnjih 5 dneh niso
bile krmljene s krmo z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno
neoporečnost mesa in organov, oziroma v zadnjih 35 dneh, brez vednosti doktorja veterinarske
medicine, niso dobivale zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh živali.

                           ..........................
                             (podpis imetnika)

Datum:

OPOMBA: Imetnik kuncev izjavlja, da živali, ki jih odpremlja v zakol v zadnjih 9 dneh niso
bile krmljene s krmo z dodatki zdravil in drugih snovi, ki bi vplivale na zdravstveno
neoporečnost mesa in organov, oziroma v zadnjih 35 dneh, brez vednosti doktorja veterinarske
medicine, niso dobivale zdravil, zaradi katerih je prepovedan zakol teh živali.

                           ..........................
                             (podpis imetnika)

Datum:


AAA Zlata odličnost