Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3128. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod, stran 8473.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod
1. člen
3. člen sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98 in 47/98) se spremeni tako, da glasi:
“Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
K/73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/74.300  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/80.422  Drugo izobraževanje,
O/92.511  Dejavnost knjižnic.
Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela zavoda izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.
Zavod, kot osrednja slovenska inštitucija za gradbeništvo opravlja predvsem:
– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih materialov, proizvodov in izvedbenih del;
– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
– razvoj novih metod preskušanja in meritev;
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja, analize stanja gradbenih objektov, transportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije;
– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih materialov.”.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na zavodu oblikujejo programske skupine.”.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela zavoda, ki je usklajen s Programom dela zavoda.”.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor zavoda obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela zavoda,
– letna poročila o izvajanju Programa dela zavoda,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela zavoda,
– letni program dela zavoda,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela zavoda ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
6. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela zavoda se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela zavoda,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
7. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Zavod pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela zavoda h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela zavoda pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor zavoda po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela zavoda.”.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim zavod upravlja. Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.”.
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Zavod mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-02/98-3
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r. Podpredsednik