Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1999 z dne 12. 8. 1999

Kazalo

3127. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda - Inštituta za hidravlične raziskave, stran 8472.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 121. seji dne 29. 7. 1999 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
1. člen
Prvi in drugi odstavek 4. člena sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94) se spremenita tako, da glasita:
“Dejavnost Hidroinštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
K/73.101  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
K/73.102  Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
K/72.20  Svetovanje in oskrba s programsko opremo,
K/72.30  Obdelava podatkov,
K/72.40  Dejavnosti, povezane z bazami podatkov,
K/74.30  Tehnični preizkusi in analize,
M/80.422  Drugo izobraževanje.
Hidroinštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa dela Hidroinštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Hidroinštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.”
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje javne službe se na Hidroinštitutu oblikujejo programske skupine.”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Hidroinštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v obsegu in na način določen z letnim programom dela Hidroinštituta, ki je usklajen s Programom dela Hidroinštituta.”.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Upravni odbor Hidroinštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela Hidroinštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela Hidroinštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela Hidroinštituta,
– letni program dela Hidroinštituta,
– finančni načrt in zaključni račun,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– daje soglasje k imenovanju drugih vodilnih in raziskovalnih delavcev,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor Hidroinštituta s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, Program dela Hidroinštituta ter imenuje in razrešuje direktorja.”.
5. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Mandat direktorja je pet let.”.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja strokovnega dela Hidroinštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela Hidroinštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v znanstveno-raziskovalne in raziskovalno-razvojne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, raziskovalno-razvojni svetnik, višji znanstveni sodelavec, višji raziskovalno-razvojni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in način imenovanja članov.”.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Hidroinštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.”
8. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“V državnem proračunu se določi višina sredstev za:
– raziskovalne programe,
– infrastrukturno dejavnost in
– ustanoviteljske obveznosti.
Hidroinštitut pridobiva sredstva iz prejšnjega odstavka na podlagi Programa dela Hidroinštituta h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:
– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturne dejavnosti,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavoda,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Hidroinštituta pripravi direktor na predlog vodij programskih skupin, v skladu s predpisi Ministrstva za znanost in tehnologijo. Upravni odbor Hidroinštituta po predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Hidroinštituta.”
9. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju javne službe, krije ustanovitelj. Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije. O pokrivanju tega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.“.
10. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti Hidroinštituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja s katerim Hidroinštitut upravlja. Za obveznosti iz lastne dejavnosti jamči Hidroinštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.”
11. člen
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka veljavnega mandata.
12. člen
Hidroinštitut mora v roku 180 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 691-23/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r. Podpredsednik

AAA Zlata odličnost