Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1999 z dne 10. 8. 1999

Kazalo

3095. Pravilnik o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave, stran 8385.

Na podlagi 49. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dostopu do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način dostopa do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave s priključitvijo na centralno informatizirano bazo sodnega registra ter tehnične in druge pogoje za priključitev na centralno informatizirano bazo sodnega registra (v nadaljnjem besedilu: baza).
Pravico dostopa do podatkov, vpisanih v sodni register, neposredno preko računalniške povezave ima, kdor je priključen na bazo na način in po postopku, določenim s tem pravilnikom (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
Minister, pristojen za pravosodje v sodelovanju s Centrom Vlade RS za informatiko (v nadaljnjem besedilu: CIV) in Centrom za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CIF) letno določi tarifo o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroškov predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra.
Za državne organe in druge pravne osebe, ki so priključeni v komunikacijsko omrežje državnih organov, se ne uporabljajo določbe tega pravilnika o izpolnjevanju tehničnih pogojev za priključitev na bazo in so oproščeni plačila stroškov priključitve. Za navedene osebe pa v celoti veljajo določbe tega pravilnika o izobraževanju. Uporaba baze je za navedene osebe brezplačna.
2. člen
Uporabnik ima pravico do vpogleda v podatke, vpisane v sodni register ter pravico do računalniškega izpisa vpisanih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uporaba baze).
Uporabnik mora za uporabo baze plačati nadomestilo za uporabo po tarifi iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
Uporabnik mora poleg nadomestila za uporabo baze iz prejšnjega odstavka plačati tudi druge stroške predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra po tarifi iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
Šteje se, da so drugi stroški predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra stroški, ki so potrebni za uporabo baze.
II. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV NA BAZO
3. člen
Na bazo se priključi, kdor:
– izpolnjuje tehnične pogoje, določene s tem pravilnikom;
– ima opravljen program izobraževanja o načinu uporabe baze;
– ima pravnomočen sklep pristojnega okrožnega sodišča o priključitvi na bazo po določbah tega pravilnika.
4. člen
Tehnični pogoji, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj, so:
1. Strojna oprema
1.1. Delovna postaja
PC 486 (ali Pentium), 500 MB TRDI DISK, cd rom, BARVNI EKRAN 15",
VGA ločljivost 1024 X 768, 16 MB RAM
1.2. Tiskalnik
Laserski tiskalnik (HP združljiv) z vgrajeno podporo kodnih tabel 852 in 1250 s pripadajočimi fonti in možnostjo programske izbire vgrajenih fontov.
Iglični tiskalnik (EPSON združljiv) z vgrajeno podporo 852 in 1250 nabora znakov in možnostjo programske izbire nabora znakov.
2. Komunikacijska oprema
2.1. Modem
Asinhroni modem, 2-žični klicni s podporo hitrosti vsaj 28.8 Kb/S in kompresijo (vsaj 115.2 Kb/s).
Priporoča se dva proizvajalca modemov:
– US Robotics za krajevne povezave,
– Motorola Codex za medkrajevne povezave.
2.2. Telefonski priključek
Na lokaciji uporabnika mora biti pripravljen samostojni telefonski priključek (samostojna direktna telefonska številka po možnosti s tonskim izbiranjem), zaključen na RJ-11 vtičnici
3. Programska oprema
Na delovni postaji mora biti nameščen MS-DOS 6.2x operacijski sistem s podporo kodne strani 852 in Windows for Workgroups 3.11 CEE programska oprema s podporo kodne strani 1250 ali Windows 95.
Za podporo dostopa do CVI preko SLIP ali PPP protokola se uporabi protokolni sklad PCTCP Onnet za DOS in Windows verzija 2.x proizvajalca FTP.
Uporabnik se bo na sistem CVI prijavljal izključno s pomočjo SecurID kartice za generacijo naključnih gesel, s pomočjo katere se zagotavlja tudi avtentifikacija uporabnika.
Za direktne izpise se uporabi LPD način preko FTP PCTCP Onnet programske opreme.
Tehnične pogoje iz prejšnjega odstavka preverja CVI na predlog. Stroške preverjanja izpolnjevanja tehničnih pogojev plača predlagatelj v celoti na podlagi računa, ki ga na podlagi tarife iz tretjega odstavka 1. člena izda CVI in določi rok plačila. Predlogu za preverjanje izpolnjevanja tehničnih pogojev mora predlagatelj priložiti vso potrebno listinsko dokumentacijo, s katero dokazuje, da razpolaga s programsko opremo iz prejšnjega odstavka.
Preverjanje izpolnjevanja tehničnih pogojev vključuje tudi preverjanje izpolnjevanja pogojev na sedežu predlagatelja.
CVI izda predlagatelju potrdilo, da so izpolnjeni vsi tehnični pogoji po tem pravilniku.
5. člen
Predlagatelj oziroma najmanj ena oseba, ki pri predlagatelju dela, mora imeti opravljen program izobraževanja o načinu uporabe baze zaradi zagotavljanja pravilne uporabe baze.
Izobraževanje iz prejšnjega odstavka tega člena organizira in izvaja CIF. Dinamiko in termine ter način objave izobraževanja določi direktor CIF, upoštevajoč število prijav ali posamezne potrebe predlagateljev.
Program izobraževanja obsega izobraževanje, ki je pogoj za priključitev in vsa nadaljnja izobraževanja, ki jih organizira in izvede CIF, če oceni, da so potrebna za uporabo baze.
Neizpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena je razlog za izključitev uporabnika od uporabe baze.
CIF mora pisno povabiti vse uporabnike na dodatna izobraževanja.
Stroške izobraževanja iz prvega in tretjega odstavka tega člena plača predlagatelj oziroma uporabnik, na podlagi računa, ki ga izda CIF po tarifi, določeni v tretjem odstavku 1. člena tega pravilnika.
CIF izda predlagatelju oziroma uporabniku oziroma osebi, ki je pri predlagatelju oziroma uporabniku zaposlena, potrdilo o opravljenem programu izobraževanja.
6. člen
Predlog za priključitev na bazo vloži predlagatelj pri okrožnem sodišču, na območju katerega ima sedež oziroma stalno prebivališče (v nadaljevanju: pristojno sodišče).
Predlog iz prvega odstavka tega člena mora obvezno vsebovati:
1. Podatke o predlagatelju:
a) za fizično osebo:
– ime in priimek;
– enotno matično številko;
– poklic, ki ga opravlja;
– če je odvetnik, potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije, da je vpisan v imenik odvetnikov;
– če je notar, potrdilo Notarske zbornice Slovenije, da je vpisan v seznam notarjev;
– če je samostojni podjetnik posameznik, potrdilo pristojne upravne enote, da je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov;
– drugo potrdilo pristojnega organa, če se za poklic, ki ga opravlja, vodi poseben register ali imenik poklicev.
b) za pravne osebe in druge osebe, ki se po zakonu vpisujejo v sodni register ter za druge osebe, ki se vpisujejo v druge registre, določene z zakonom:
– izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega registra.
2. Potrdilo CVI o izpolnjevanju tehničnih pogojev iz četrtega odstavka 4. člena in dokazilo o plačilu računa iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
3. Potrdilo CIF o tem, da ima predlagatelj oziroma oseba, ki pri njem dela, opravljen program izobraževanja iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dokazilo o plačilu stroškov iz šestega odstavka prejšnjega člena.
4. Potrdilo predlagatelja, da oseba, ki ima pri njem edina opravljen program izobraževanja, pri njem dela.
5. Podpis predlagatelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
6. Potrdilo o plačilu sodne takse za vlogo po taksni tarifi, ki je določena z zakonom, ki ureja sodne takse za vpise v sodni register.
Listine iz 4. do 7. alinee točke 1.a) ter iz 4. točke prejšnjega odstavka ne smejo biti starejše kot trideset dni od dneva izdaje.
Listine iz drugega odstavka tega člena morajo biti predlogu predložene v enem izvodu v originalu ali overjeni fotokopiji.
7. člen
O predlogu iz 6. člena tega pravilnika odloča pristojno sodišče ob smiselni uporabi drugega odstavka 11. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94). V postopku odločanja o predlogu pristojno sodišče smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja sodni register. Za sklep se plača sodna taksa smiselno po taksni tarifi, ki jo določa zakon, ki ureja sodne takse, za vpis podatkov, ki se vpisujejo v sodni register in za vpis spremembe teh podatkov, pri čemer se sklep smiselno šteje za en registrski list.
V sklepu, s katerim ugodi predlogu za priključitev na bazo, pristojno sodišče navede podatke o osebah, ki imajo pri predlagatelju opravljen program izobraževanja ter naloži predlagatelju plačilo stroškov priključitve po tarifi iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
Pravnomočen sklep o priključitvi na bazo, skupaj z odredbo za priključitev na bazo, pošlje pristojno sodišče CVI. V odredbi navede datum izvršenega plačila stroškov za priključitev na bazo. CVI izvede priključitev na bazo v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni od prejema dokazila o plačilu.
O priključitvi CVI obvesti CIF, pristojno sodišče oziroma vodjo oddelka, ki vodi sodni register in ministrstvo, pristojno za pravosodje.
8. člen
Predlagatelj lahko ponovno vloži predlog za priključitev na bazo šele v enem mesecu od dneva, ko je postal sklep, s katerim je pristojno sodišče predlog zavrglo oziroma zavrnilo, pravnomočen.
9. člen
Vse zahtevke v zvezi z morebitnimi napakami pri neuspeli ali napačni priključitvi vloži predlagatelj pri CVI, ki mora v roku petnajstih dni po prejemu obvestila omogočiti predlagatelju, da bazo začne uporabljati. Če CVI ugotovi, da je priključitev ovirana zaradi drugačne programske opreme, kot je navedena v potrdilu, ki ga je izdal pri preverjanju tehničnih pogojev, predlaga pristojnemu sodišču, da začne postopek za izključitev od baze. Če pa CVI ugotovi, da je priključitev ovirana zaradi tehničnih napak pri predlagatelju, predlagatelja pozove, naj v roku, ki mu ga določi, odpravi napake. Če predlagatelj ne odpravi napak v določenem roku, ravna CVI enako kot v primeru, da predlagatelj nima ustrezne opreme.
V primeru iz prejšnjega odstavka plača stroške odprave napak predlagatelj po računu, ki ga izda CVI po tarifi iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
III. UPORABA BAZE, NADOMESTILO ZA UPORABO BAZE IN NADZOR NAD UPORABO BAZE
10. člen
Uporabnik lahko uporablja bazo od dneva, ko je CVI izvršil priključitev.
Uporabnik mora uporabljati bazo skrbno, v skladu z zakonom in tem pravilnikom, obveščati CVI o kakršnihkoli napakah pri ali v zvezi z uporabo ter redno plačevati nadomestilo za uporabo baze.
11. člen
Nadzor nad pravilno uporabo baze in rednem plačevanjem nadomestila za uporabo baze vrši CVI.
CVI mora na zahtevo in stroške uporabnika nuditi pomoč pri odpravi napak v zvezi z uporabo baze. Če CVI pri izvrševanju nadzora ugotovi, da uporabnik uporablja bazo v nasprotju z 10. členom ali če tudi po dvakratnem opominu ne plača nadomestila za uporabo oziroma ga plačuje v enem letu z več kot enomesečnimi zaostanki predlaga pristojnemu sodišču, da začne postopek za izključitev iz baze. Če so kršitve take, da ogrožajo uporabo ali delovanje celotne baze, lahko CVI tudi brez posebne odredbe sodišča izključi uporabnika iz baze.
Enako ravna CVI tudi, če pri nadzoru ugotovi, da pri uporabniku bazo uporabljajo osebe, ki nimajo potrdila o opravljenem programu izobraževanja, ali če kljub temu, da so opravile program izobraževanja, niso dovolj usposobljene za uporabo baze in povzročajo napake, ki lahko vplivajo na delovanje celotne baze.
12. člen
Uporabnik ima pri uporabi baze zagotovljen vpogled in izpis:
1. vseh vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (redni izpisek iz sodnega registra);
2. zbirke listin ali delov te zbirke, če je shranjena v centralni informatizirani bazi;
3. vseh prej vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (zgodovinski izpisek iz sodnega registra).
Za uporabnika pri uporabi baze veljajo določbe 50. člena zakona o sodnem registru. Uporabnik ima pri uporabi baze zagotovljen vpogled in izpis podatkov iz 51. člena zakona o sodnem registru pod pogoji, določenimi z določbami 52. člena navedenega zakona.
Državni organi in druge pravne osebe, ki so priključene na komunikacijsko omrežje državnih organov smejo podatke, ki jih pridobivajo z uporabo baze, uporabljati samo pri vodenju postopkov oziroma izvrševanju drugih zakonskih pristojnosti in tretjim osebam ne smejo izstavljati izpiskov iz sodnega registra niti teh podatkov kako drugače javno objavljati.
Izpiski, ki jih z uporabo baze iz prvega odstavka tega člena v postopku uporabljajo ali na zakoniti podlagi izdajajo uporabniki, imajo značaj javne listine le, če jih uporabniki izdajajo v predpisani obliki v okviru izvrševanja zakonskih pooblastil.
13. člen
Uporabnik je dolžan plačati nadomestilo za uporabo baze (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) po tarifi iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
Nadomestilo obsega fiksni del (uporabnina) in gibljivi del (poraba). Fiksni del predstavlja pavšalni znesek, določen s tarifo, in je enak za vse uporabnike. Gibljivi del je odvisen od vrste in količine uporabe baze in se obračuna na podlagi evidence, ki jo vodi CVI.
Nadomestilo se plačuje trimesečno za preteklo obdobje na podlagi računa, ki ga izda uporabniku CVI. CVI izda račun na podlagi evidence, ki jo vodi za vsakega uporabnika glede na porabo na podlagi tarife iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
Uporabnik mora plačati nadomestilo v roku osmih dni od prejema računa.
14. člen
Plačila iz naslova vseh stroškov po tem pravilniku in plačila iz naslova nadomestila za uporabo baze so sredstva proračuna Republike Slovenije
Nadzor nad plačili iz prejšnjega odstavka ter plačili sodnih taks izvaja najmanj enkrat letno ministrstvo, pristojno za pravosodje v sodelovanju s CVI.
15. člen
O svojih ugotovitvah pri opravljanju nadzora iz prejšnjega člena ministrstvo, pristojno za pravosodje obvesti direktorja CVI in direktorja CIF, ki morajo v zvezi z nepravilnostmi določiti skupne ukrepe za njihovo odpravo.
Med ukrepi iz prejšnjega odstavka je lahko tudi odločitev, da se uporabnika izključi od uporabe baze.
IV. IZKLJUČITEV OD UPORABE BAZE
16. člen
Uporabnik, ki ne želi več uporabljati baze, predlaga pristojnemu sodišču, da ga izključi od uporabe baze.
Predlogu za izključitev od uporabe baze mora priložiti dokazilo, da je poravnal vse obveznosti iz naslova nadomestila za uporabo baze po določbah tega pravilnika.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena pa se uporabnika izključi od uporabe baze iz razlogov in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom.
O izključitvi od uporabe baze odloča pristojno sodišče po postopku, določenim v 7. členu tega pravilnika.
Pravnomočen sklep o izključitvi od uporabe baze, skupaj z odredbo za izključitev od uporabe baze, pošlje pristojno sodišče CVI, ki izključitev izvede v roku, navedenem v sklepu.
CVI o izključitvi od uporabe baze obvesti uporabnika, ministrstvo, pristojno za pravosodje, CIF ter pristojno sodišče oziroma vodjo oddelka, ki vodi sodni register.
Za izključitev od uporabe baze mora uporabnik plačati strošek izključitve od uporabe baze v znesku, določenem s tarifo iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika na podlagi računa, ki ga izda CVI. Uporabnik mora strošek izključitve od uporabe baze plačati v roku osmih dni od prejema računa.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno preko računalniške povezave (Uradni list RS, št. 10/97).
Postopki, ki tečejo v zvezi s predlogom za priključitev na bazo, se zaključijo po določbah tega pravilnika. Že vloženi predlogi, ki niso skladni s tem pravilnikom, se štejejo za nepopolne in se dopolnijo. Že vplačani zneski za izobraževanje ali za priključitev na bazo se vštejejo oziroma obračunajo skladno s tem pravilnikom in tarifo iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika.
Uporabnikom, ki jim do dneva uveljavitve ni bilo obračunano nadomestilo za uporabo baze se obračuna nadomestilo po pravilniku iz prvega odstavka tega člena, vendar na način, določen s tem pravilnikom.
18. člen
Prvo tarifo iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika določi minister, pristojen za pravosodje v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 964-5/99
Ljubljana, dne 30. julija 1999.
Tomaž Marušič l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost