Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3041. Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 8175.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za zaposlene v zdravstveni negi
1. člen
V kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 in 73/98) se v 48. členu spremeni zadnji odstavek tako, da se glasi:
»Zaposleni ima pravico 2 dni dopusta izrabiti na tisti dan, ki ga sam določi. O tem mora obvestiti pristojnega delavca vsaj 2 dni pred izrabo.«
2. člen
V 56. členu se spremeni zadnji (tretji) odstavek tako, da se glasi:
»Iz skupnih sredstev delodajalca namenjenih za izobraževanje, se v letnem planu delodajalca posebej določi višina sredstev, namenjena za izobraževanje zaposlenih v zdravstveni negi.«
3. člen
Spremeni se šesta alinea 72. člena tako, da se glasi:
»– skleniti osebno nezgodno zavarovanje za zaposlene, ki so pri opravljanju svojih delovnih nalog posebej izpostavljeni in ogroženi, in sicer: za zaposlene, ki opravljajo delo na terenu (patronažna služba, preventivna dejavnost, zračni prevozi, reševalna služba s spremljevalci – brez internega transporta, služba za eksplantacijo organov) in za zaposlene, ki delajo s plini, vnetljivimi snovmi, kislinami ali lugi in zaposlene, ki v okviru svojih rednih delovnih dolžnosti delajo v istem prostoru, kjer poteka neposredno delo s temi snovmi (v operativni dejavnosti, v sterilizaciji, v nuklearni medicini in v intenzivnih terapijah).
Zavarovalna polica se sklene v korist zavarovanca.«
4.člen
Črta se 102. člen.
5. člen
K 104.a členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Količnik dodatka za zdravstveno nego iz sporazuma o aneksu h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi Priloga 1, (Uradni list RS, št. 73/98, v nadaljnjem besedilu: sporazum) se poviša za količnik 0,15 zaradi nevarnosti okužb ali zahtevnosti socialnih stikov.
Dodatek za zdravstveno nego in dodatek za zahtevnost in izpostavljenost dela iz aneksa kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 76/98) se izključujeta.«
6. člen
Tabela v točki 1 sporazuma se spremeni tako, da se glasi:
--------------------------------------------------------------
 "Količnik zaposlenega      Dodatek za zdravstveno nego
--------------------------------------------------------------
     1,50             0,08 + 0,15 = 0,23
     1,55             0,08 + 0,15 = 0,23
     1,65             0,08 + 0,15 = 0,23
     1,70             0,08 + 0,15 = 0,23
     1,80             0,08 + 0,15 = 0,23
     1,90             0,08 + 0,15 = 0,23
     2,00             0,08 + 0,15 = 0,23
     2,10             0,08 + 0,15 = 0,23
     2,20             0,15 + 0,15 = 0,30
     2,30             0,17 + 0,15 = 0,32
     2,40             0,19 + 0,15 = 0,34
     2,50             0,21 + 0,15 = 0,36
     2,65             0,21 + 0,15 = 0,36
     2,75             0,22 + 0,15 = 0,37
     2,90             0,23 + 0,15 = 0,38
     3,00             0,27 + 0,15 = 0,42
     3,10             0,27 + 0,15 = 0,42
     3,25             0,28 + 0,15 = 0,43
     3,40             0,29 + 0,15 = 0,44
     3,60             0,29 + 0,15 = 0,44
     3,80             0,30 + 0,15 = 0,45
     4,00             0,32 + 0,15 = 0,47
     4,20             0,33 + 0,15 = 0,48
     4,40             0,35 + 0,15 = 0,50
------------------------------------------------------------
                      «
7. člen
Prvi odstavek 2. točke sporazuma se spremeni tako, da se glasi:
»Za količnike dodatka za zdravstveno nego iz 1. točke – zmanjšane za količnik 0,15 se poveča dodatek za zdravstveno nego tudi v letu 1999, glede na finačni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje in izvajanje dogovora med Ministrstvom za zdravstvo in sindikati, vendar ne pred 1. 9. 1999 in ne kasneje kot dvanajst mesecev po uveljavitvi dodatka v letu 1998.«
8. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 183-1/99
Ljubljana, dne 26. julija 1999.
Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
predsednica
Jelka Černivec l. r.
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
predsednica
Nevenka Lekše l. r.
ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
predsednik
Erih Šerbec l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
minister
dr. Marjan Jereb l. r.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
minister
mag. Anton Rop l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
predsednik
asist. mag. Marko Bitenc,
dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 29. 7. 1999 pod zap. št. 58/2 in št. spisa 104-01-003/98-007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti