Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3021. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, stran 8161.

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo merila za oblikovanje javne mreže vrtcev, ki jo sestavljajo javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo, oddelki predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in oddelki vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države.
2. člen
Javno mrežo vrtcev, ki izvajajo programe za predšolske otroke, zagotavlja občina.
Javno mrežo oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in oddelkov vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države, zagotavlja država.
3. člen
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– za območja s specifično poselitvijo, za demografsko ogrožena območja in za območja z razvojnimi posebnostmi se štejejo tista naselja, za katera je v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da štejejo za demografsko ogrožena območja,
– za odročne kraje se štejejo naselja, ki so na območju občine od prvega naselja, v katerem je organiziran oddelek vrtca, oddaljena najmanj 4 km, če med naselji ni povezave z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma so te povezave največ dvakrat dnevno.
II. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE JAVNE MREŽE
4. člen
Pri oblikovanju javne mreže vrtcev iz drugega člena te uredbe ustanovitelj upošteva:
– da mora javna mreža biti organizirana tako, da omogoča staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke v skladu z interesi in potrebami otrok in staršev, ki vključuje pravico do izbire dnevnega ali poldnevnega programa oziroma v odročnih in demografsko ogroženih krajih tudi pravico do izbire krajšega programa,
– da mora javna mreža oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami zagotavljati vzgojo in varstvo predšolskih otrok, ki to potrebujejo,
– da mora javna mreža vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države, zagotavljati otrokom, ki so zaradi bolezni začasno na zdravljenju v bolnišnici, predšolsko vzgojo,
– da imajo starši pravico izbrati programe v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ne glede na občino njihovega stalnega prebivališča,
– da so v javno mrežo vključeni vrtci iz 1. člena te uredbe, če so ustanovljeni v skladu s predpisi.
III. VKLJUČEVANJE OTROK V VRTCE, KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO
5. člen
Starši imajo pravico, da za otroka glede na potrebe in interese izberejo vrtec, ki izvaja javno službo in program, v katerega vpišejo otroka.
Starši vpisujejo otroke s posebnimi potrebami v vrtce ter oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi.
Predšolski otroci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države, so v času zdravljenja vključeni v bolnišnični oddelek vrtca.
6. člen
Kadar v naselju, v katerem imajo starši stalno prebivališče, vrtec ne more vključiti otroka, ker nima več prostih mest oziroma v naselju ni vrtca, ki izvaja javno službo, lahko starši občini posredujejo v pisni obliki izražen interes za vključitev otroka v vrtec na območju naselja.
Po prejemu zadnje vloge staršev o izraženem interesu za vključitev otroka v vrtec, s katero je izpolnjen zakonski pogoj iz 10. člena zakona o vrtcih o tolikšnem številu otrok, da bi se v skladu z normativi in standardi lahko oblikoval en oddelek, je občina dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu ali razpisati koncesijo.
7. člen
Občina je po pretečenem roku iz prejšnjega člena dolžna starše pisno obvestiti o tem, kakšen postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest je pričela izvajati in predviden rok, v katerem bo zagotovljena vključitev otrok v vrtec.
8. člen
V primeru, da je v drugih naseljih na območju občine v vrtcu, ki izvaja javno službo, dovolj prostora za vključitev otrok v vrtec oziroma je mogoče v 30 dneh zagotoviti dodatne proste kapacitete v tem vrtcu, lahko občina obveznosti iz drugega odstavka 6. člena te uredbe izpolni tako, da uredi vse potrebno za vključitev otrok v tem vrtcu.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-00/99-1
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost