Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999

Kazalo

2968. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, stran 7894.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
1. člen
Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) lahko cene, ki so imele vključen prometni davek (v nadaljnjem besedilu: cene) ter so bile oblikovane skladno s predpisi in so se uporabljale na tržišču na dan 30. junija 1999, oblikujejo na način kot to določa ta uredba.
2. člen
Cene proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja se lahko povišajo linearno za 6,5% s 1. avgustom in linearno še za 3,2% s 1. septembrom 1999. Tako oblikovane cene že vključujejo predpisan davek na dodano vrednost.
3. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena se cena za MWh toplotne energije lahko poviša od 1. avgusta 1999 dalje tudi zaradi povišanja cene energenta. Višina zneska, za katerega se lahko poviša cena za MWh toplotne energije se izračuna na podlagi letne količine in strukture energenta, potrebnega za proizvodnjo in distribucijo MWH toplotne energije. Pri tem izračunu se lahko upoštevajo samo povišanja cen posameznih vrst energentov v času trajanja te uredbe.
4. člen
Zavezanci morajo najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
V primeru povečanja cene, kot to določa drugi člen te uredbe, mora obvestilo vsebovati naslednje podatke:
– cene (fiksni del in cena za MWh toplotne energije) po vrstah uporabnikov s prikazom obračunanega davka na dodano vrednost pred in po izvršenim povišanjem cen.
V primeru povečanja cene, kot to določa tretji člen te uredbe, mora obvestilo vsebovati naslednje podatke:
– navedbo oziroma ustrezni predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin, na območju katerih se storitev opravlja,
– mnenje župana občine,
– količino in strukturo porabe posameznih vrst energentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo ene MWh toplotne energije,
– izračun potrebnega povišanja povprečne cene za MWh z upoštevanjem povišanja cen posamezne vrste energenta v času trajanja te uredbe. V navedenem izračunu mora biti posebej navedena višina takse za obremenjevanja zraka z emisijo ogljikovega dioksida,
– v primeru, da proizvodnjo in distribucijo opravljajo različne pravne osebe, mora to biti razvidno iz obvestila, oziroma morata obvestilo posredovati proizvajalec in distributer toplotne energije,
– raven povprečne cene za MWh toplotne energije in cene po posameznih vrstah porabnikov po in pred izvršenim povišanjem.
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za oblikovanje cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja prenehajo uporabljati določila uredbe o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 1999.
Št. 383-03/98-5
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik