Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999

Kazalo

2915. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije, stran 7826.

Na podlagi 87. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 34/98 in 91/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
1. člen
V uredbi o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) se v prvem odstavku 1. člena črta beseda »revalorizirana«. V zadnjem stavku se besedilo »se lahko predmet prometa neposredno proda, zamenja ali odda v najem ali zakup« nadomesti z besedilom: »javna dražba ni obvezna«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je knjigovodska vrednost premičnin enaka nič in bi bili stroški dražbe večji od predvidene vrednosti, ki bi jo uporabnik dosegel z dražbo, javna dražba ni potrebna. Svojo odločitev mora uporabnik pisno dokumentirati.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Če uporabnik prodaja premičnine po sistemu »staro za novo«, se uporabijo določila predpisov o javnih naročilih in se v razpisni dokumentaciji določi obveza ponudnika, da mora ponuditi tudi možnost odkupa po sistemu »staro za novo«. Kot najnižja vrednost se določi ocenjena vrednost, ponudnik pa lahko ponudi višjo odkupno ceno, kar šteje kot posebno merilo.«
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri prodaji, oddaji v zakup (najem) in zamenjavi nepremičnin in premičnin se obračunava in plačuje davek skladno z veljavnimi predpisi.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »zakon« nadomesti z besedo »predpis« in v drugem odstavku se doda naslednje besedilo: »Če je posamična vrednost predmeta prodaje manj kot 500.000 tolarjev, je dražba ustna.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besede »45 dni« nadomestijo z »enega leta«. Na koncu prvega odstavka se doda naslednje besedilo:
»Če je cenitev stara več kot eno leto, sme uporabnik zahtevati od cenilca, ki je opravil prvo cenitev, uskladitev cenitve. Če uporabnik meni, da je bila cenitev opravljena nepravilno, sme najeti drugega cenilca, skladno z določili te uredbe.«
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je knjigovodska vrednost predmeta prometa manj kot 500.000 tolarjev, posebna cenitev cenilca ni potrebna«.
Ostali odstavki se preštevilčijo.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki smejo prodati, oddati v najem ali zamenjati predmet prometa oziroma njegov posamezni del neposredno le, če javna dražba ni uspela in to v roku dveh mesecev od dneva dražbe. Uporabnik sme pri tem znižati ceno za nepremičnine največ za 30% od izklicne cene in največ za 50% od izklicne cene za premičnino.«
5. člen
V 10. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je ocenjena vrednost predmeta prometa manj kot 500.000 SIT, objava javne dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije ni potrebna, vendar pa mora uporabnik v svojih poslovnih prostorih objaviti na vidnem in dostopnem mestu obvestilo o prodaji, oddaji v najem (zakup) ali zamenjavi. Obvestilo mora vsebovati elemente iz 1. do 3. ter 6. in 8. točke prvega odstavka 11. člena, kakor tudi izklicno ceno.«
6. člen
V šesti alinei prvega odstavka 11. člena se doda na koncu naslednje besedilo:
»pri prodaji po sistemu »staro za novo« so roki plačila enaki rokom za plačilo po pogodbi, ki se sklepa po javnem naročilu. Če je potrebna overovitev pogodbe, mora biti overovitev opravljena najkasneje v petnajstih dneh od podpisa pogodbe,«
V četrtem odstavku se pred zadnjim stavkom doda stavek: »Če je zakupnik (najemnik) fizična oseba, uporabniku ni treba zahtevati bančne garancije, ampak zahteva drugo vrsto zavarovanja, kot na primer delno prepoved izplačila plače ali podobno.« Besedilo: »po podpisu pogodbe« se nadomesti z besedilom: », ko pogodba postane veljavna.«
7. člen
V 13. členu se besedilo: »sklic na številko 784000« nadomesti z besedilom: »pri določitvi sklica na številko je treba vpisati številko, skladno z odredbo o ekonomski klasifikaciji javno finančnih prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga (Uradni list RS, št. 75/98) in skladno z navodilom o načinu vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje izvrševanja proračuna, v plačilne naloge (Uradni list RS, št. 2/99).«.
8. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pogodbo, s katero je uporabnik prodal, oddal v zakup (najem) predmet dražbe ali opravil zamenjavo za ceno, ki je manjša od ocenjene vrednosti, lahko izpodbija pristojni državni pravobranilec najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe.«
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določila te uredbe se ne uporabljajo za najemne pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe.
V najemnih ali zakupnih pogodbah, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe in vsebujejo klavzulo o predkupni pravici, zakupnik (najemnik) pa to pravico želi izkoristiti, dražba za predmet prometa ni potrebna. Zakupnik (najemnik) mora še pred potekom zakupne (najemne) pogodbe posredovati zakupodajalcu (najemodajalcu) svojo izjavo, ali bo uveljavljal svojo pravico. Vrednotenje predmeta prometa opravi cenilec.
Če je predmet najemne pogodbe garaža, najemna pogodba pa je bila sklenjena pred uveljavitvijo te uredbe, se zasedena garaža lahko najemniku proda brez javne dražbe, čeprav v pogodbi ni določena predkupna pravica. Vrednotenje garaže opravi cenilec.«
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-04/98-2
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost