Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2866. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B), stran 7673.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 1999.
Št. 001-22-124/99
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV (ZODPM-B)
1. člen
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) se za četrto alineo 2. točke 2. člena doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj,”.
Dosedanji peta in šesta alinea 2. točke postaneta šesta in sedma alinea 2. točke.
Za drugo alineo 5. točke se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,”.
Dosedanja tretja alinea 5. točke postane četrta alinea 5. točke.
2. člen
Za petim odstavkom 4. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj opravlja razvojne, svetovalne, pospeševalne in usklajevalne naloge pri spodbujanju regionalnega razvoja; pripravlja strokovne podlage za dodeljevanje spodbud regionalne strukturne politike različnih področij in vrednoti učinke dodeljenih spodbud; daje mnenja o regionalnih razvojnih programih, s katerimi se usklajujejo razvojna predvidevanja in naloge na področju gospodarskega, socialnega, kulturnega, prostorskega in okoljskega razvoja v regiji ter daje mnenja o skupnih razvojnih programih.”
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Za tretjim odstavkom 7. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov in nalog na področju kmetijstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske Unije ter na druge naloge za izvajanje reforme kmetijske politike.”
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj in minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uskladita akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/93-15/25
Ljubljana, dne 14. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti