Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/1999 z dne 29. 6. 1999

Kazalo

2445. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 6459.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 2/97, 5/97 – popr., 24/98 in 65/98) se v 3. členu nadomestita tretji in četrti odstavek z novim odstavkom, ki se glasi:
“Taksa se ne obračunava in ne plačuje od mineralnih olj in plina za pogonski namen iz 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 in 6.1 točke 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98).“
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanec za plačilo takse za goriva za ogrevanje, ki so trošarinski izdelki po zakonu o trošarinah, je trošarinski zavezanec in takso obračunava in plačuje po postopkih in na način, kot da bi bila trošarina, razen uporabe goriv za ogrevanje za namene, za katere se ne plača trošarina po 55. členu zakona o trošarinah.
Zavezanec za plačilo takse za druga goriva, ki niso trošarinski izdelki (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je uvoznik ali proizvajalec goriv.
Uvoznik goriv iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
Zavezanec, ki ni uvoznik goriv, mora obračunati obveznost plačila takse za koledarski mesec.
Zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po vrstah goriv na podlagi katerih obračunava in plačuje takso.
Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi zavezanec mesečni obračun takse, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje taksa, opravljen promet goriv po vrstah goriv ter zneski obračunane takse.
Zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun takse ne glede na to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati takso ali ne.
Zavezanec mora obračunano takso plačati do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost.
Pri uvozu goriv obračunava takso pristojni carinski organ, taksa pa se obračunava in plačuje, kot da bi bila uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona.
Glede obračunavanja zamudnih obresti, pravnih sredstev, postopka prisilne izterjave ter vseh drugih vprašanj postopka, stvarne in krajevne pristojnosti davčnega oziroma carinskega organa se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo oziroma carinski zakon in zakon, ki ureja carinsko službo.“
3. člen
6.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če zavezanec iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena proda gorivo porabniku, ki ima od ministrstva, pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), dovoljenje za s takso neobremenjeno uporabo goriva (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), za to gorivo ne plača takse.
Porabnik mora za nakup goriva, na katerega se nanaša dovoljenje, predložiti zavezancu iz prejšnjega člena poleg dovoljenja tudi pismeno izjavo, s katero potrjuje, da s kupljeno količino goriva še ni presežena letna količina iz dovoljenja.“
4. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Zavezanec za plačilo takse za goriva, ki niso trošarinski izdelki, predložita davčnemu organu mesečni obračun takse na obrazcu 1 TAKSA-obr, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.“
5. člen
V prilogi se črta obrazec 2: TAKSA-ak in nadomesti obrazec 1: TAKSA-obr z novim obrazcem.
6. člen
V 19.a členu se 9. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“9. kurilno napravo ali napravo za soproizvodnjo toplote in elektrike, ki proizvedene električne energije ne oddaja v visoko napetostno prenosno omrežje, in sicer v deležu goriva za proizvodnjo toplote, ki je namenjena proizvodnemu procesu ali ogrevanju proizvodnih prostorov vključno s pripadajočimi poslovnimi prostori lastnika naprave, ali več takih manjših naprav, če so v istem objektu ali več objektih na isti lokaciji.“
7. člen
V prilogi se besedilo “motorni in svetilni petrolej, reaktivno gorivo in letalski bencin“ nadomesti z besedilom “kerozini: petroleji, reaktivno letalsko gorivo“.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1999.
Št. 423-01/98-5
Ljubljana, dne 24. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik