Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999

Kazalo

2401. Sklep o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 6271.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1. Ta sklep ureja plačilni promet med rezidenti in nerezidenti in plačilni promet preko računov nerezidentov pri domačih bankah ne glede na to, ali se plačilo opravlja v tuji valuti ali v tolarjih, ter prenose tujih plačilnih sredstev med računi rezidentov razen kadar s tem sklepom ali na podlagi tega sklepa izdanim navodilom (v nadaljevanju: navodilo) ni drugače določeno.
2. Plačilni promet s tujino se opravlja preko tekočih računov bank v tujini in v Republiki Sloveniji v tuji valuti in preko računov tujih bank in drugih nerezidentov v Republiki Sloveniji na način, ki ga določata ta sklep in navodilo.
Banke vse transakcije s tujino v tuji valuti medsebojno obračunavajo v devizah, transakcije s tujino v tolarjih pa v tolarjih.
3. Za vse transakcije iz prve točke tega sklepa se uporabljajo z navodilom predpisani nalogi plačilnega prometa s tujino.
4. Rok “najkasneje naslednji dan“ pomeni, da se mora obveznost, za katero je navedeni rok določen, opraviti istega dne, če so se stekli pogoji (npr. prejem naloga, obvestila) za izpolnitev te obveznosti do 10. ure ali naslednji delovni dan, če so se pogoji stekli po 10. uri.
5. Banka mora račun upravičenca plačila, naveden v nalogu nerezidenta, odobriti najkasneje naslednji dan po prejemu kritja in podatkov, potrebnih za odobritev.
Kadar znesek plačila presega 2.800.000,00 SIT, mora banka pred odobritvijo računa upravičenca plačila razpolagati tudi s podatkom o nazivu nalogodajalca. Če banka kljub poizvedbi ne more pridobiti podatka o nazivu nalogodajalca, je dolžna znesek vrniti.
6. Kadar v nalogu iz tujine ni naveden račun upravičenca plačila, banka pa v štirih delovnih dneh po dnevu, v katerem je obvestila upravičenca plačila o prejetem prilivu, ni prejela drugačnih navodil, priliv najkasneje naslednji dan odkupi in tolarsko protivrednost nakaže na tolarski račun upravičenca plačila.
7. Kadar navodilo ne določa drugače je upravičenec plačila - rezident dolžan v roku treh delovnih dni od prejema plačila banki sporočiti pravilne podatke za statistiko.
8. Za plačilo v tujino oziroma na račun nerezidenta predloži nalogodajalec banki nalog za plačilo v tujino,
– ki vsebuje podatke, predpisane z navodilom;
– ki mu je priložen dokument, iz katerega je razvidna osnova plačila in ostale predpisane priloge;
– za katerega je v banki zagotovljeno devizno ali tolarsko kritje.
Navajanje nepravilnih podatkov pomeni kršitev tega sklepa.
9. Kadar z navodilom ali z drugim predpisom ni drugače določeno, se banka lahko s komitentom dogovori, da nalogu za plačilo v tujino ni potrebno priložiti dokumenta, iz katerega bi bila razvidna osnova plačila. Dogovor mora biti pisen, komitent pa se mora v njem zavezati, da bo, pod pogoji, ki veljajo za banke, sam hranil dokument, iz katerega je razvidna osnova za plačilo v tujino in da ga bo na zahtevo banke ali Banke Slovenije predložil na vpogled.
10. Banka je dolžna predložene naloge sprejeti ali jih vrniti nalogodajalcu najkasneje naslednji dan po dnevu, ko ji je bil nalog predložen. Hkrati z vrnjenim nalogom je dolžna vrniti nalogodajalcu tudi vplačano kritje, če ni bilo drugače dogovorjeno.
11. Kadar znesek plačila v državo članico EU ne presega 50.000,00 EUR (v nadaljevanju: plačilo manjše vrednosti), je banka pred sprejemom naloga dolžna nalogodajalca pisno ali po elektronskem mediju obvestiti o:
– času, ki bo potreben do takrat, ko bodo sredstva na računu banke upravičenca plačila, pri čemer mora biti začetek tega obdobja jasno naveden;
– času, ki je potreben, da banka upravičenca plačila odobri račun upravičenca plačila;
– načinu obračunavanja provizije in ostalih stroškov nakazila, ki jih plača nalogodajalec;
– datumu, s katerim bo obremenjen račun banke (datum valutacije);
– postopku, ki je stranki na voljo ob morebitni pritožbi oziroma odškodninskem zahtevku;
– uporabljenih tečajih.
Banka nalogodajalca je dolžna opraviti plačilo manjše vrednosti znotraj dogovorjenega roka.
Banka je po izvršenem plačilu manjše vrednosti dolžna nalogodajalcu posredovati naslednje informacije:
– referenčna številka, ki identificira transakcijo (referenca);
– znesek plačila brez vseh stroškov (celoten znesek);
– znesek provizije in ostalih stroškov, ki bremenijo nalogodajalca;
– ob konverziji v drugo valuto devizni tečaj,
– datum valutacije.
12. Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
13. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa prenehata veljati sklep o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 6/97) in sklep o pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke kupovati in prodajati devize na tujih deviznih trgih (Uradni list RS, št. 18/91-I).
14. Ta sklep začne veljati 1. septembra 1999.
Ljubljana, dne 22. junija 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost