Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

2192. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C), stran 5365.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. maja 1999.
Št. 001-22-86/99
Ljubljana, dne 4. junija 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-C)
1. člen
V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 – odločba US, 69/94 – odločba US in 59/96) se na koncu tretjega odstavka 26.f člena doda besedilo, ki se glasi: “ali ustreznemu visokošolskemu oziroma drugemu javnemu zavodu, ki opravlja raziskovalno ali izobraževalno dejavnost s področja gradbeništva.“
V četrtem odstavku se za besedama “projektivno podjetje“ dodajo besede “oziroma zavod iz prejšnjega odstavka“.
2. člen
V 51. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: “ali posameznik s srednješolsko izobrazbo ustrezne smeri (v nadaljnjem besedilu: tehnik) z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnji objektov.“
V četrtem odstavku se besede “delavec s končano štiriletno srednjo šolo ustrezne smeri“ nadomestijo z besedo “tehnik“.
3. člen
V 76.b členu se na koncu 3. točke drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: “in druge evidence, ki jih določa ta zakon;“.
4. člen
V 100.e členu se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
“Šteje se, da tudi tehnik ali inženir, ki je bil pred 9. novembrom 1996 imenovan za odgovornega projektanta v skladu s tretjim odstavkom 28. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) ali je pred tem datumom kot poklic opravljal dejavnost projektiranja v skladu z 79. členom navedenega zakona, izpolnjuje pogoje za odgovornega projektanta po tem zakonu, če potem, ko inženirska zbornica vzpostavi posebni imenik odgovornih projektantov in objavi začetek vpisovanja vanj, vloži zahtevo za vpis v roku treh mesecev po tej objavi in se v ta imenik tudi vpiše ter v roku petih let po vpisu opravi strokovni izpit za izdelovanje posameznih načrtov iz 27. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: dopolnilni izpit za projektanta).
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na imenik in strokovne izpite pooblaščenih inženirjev, se smiselno uporabljajo tudi za posebni imenik odgovornih projektantov in dopolnilne izpite za projektante po tem členu, če ni s tem členom določeno drugače.
Zahtevi za vpis v posebni imenik odgovornih projektantov mora tehnik oziroma inženir predložiti dokaz, da je opravil strokovni izpit pred 9. novembrom 1996.
Tehnik oziroma inženir, ki v predpisanem roku ne vloži zahteve za vpis v posebni imenik odgovornih projektantov ali če je njegova sicer pravočasno vložena zahteva za vpis pravnomočno zavrnjena ali če se ga izbriše iz tega imenika, ker ni opravil dopolnilnega izpita za projektanta, izgubi pravico nastopati kot odgovorni projektant.
Šteje se, da tudi tehnik, ki je pred 9. novembrom 1996 izpolnjeval pogoje za strokovno vodstvo pri gradnji objektov občanov in civilnih pravnih oseb v skladu s 84. členom zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po drugem odstavku 51. člena tega zakona.
Tehnik, ki je opravil strokovni izpit pred uveljavitvijo zakona iz prejšnjega odstavka in ima najmanj 20 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del pred uveljavitvijo tega zakona, lahko ne glede na določbe tretjega odstavka 51. člena tega zakona nastopa tudi kot odgovorni vodja del pri gradnji zahtevnih objektov.“
5. člen
Inženirska zbornica je dolžna uskladiti statut Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97 in 11/98) ter druge svoje akte z določbami tega zakona najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Inženirska zbornica Slovenije je dolžna vzpostaviti posebni imenik odgovornih projektantov in objaviti rok za začetek vpisovanja najpozneje v treh mesecih po objavi soglasja Vlade Republike Slovenije k usklajenemu statutu iz prejšnjega odstavka in o tem pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za graditev.
Minister, pristojen za graditev, izda izvršilne predpise zaradi uskladitve s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/90-4/42
Ljubljana, dne 27. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost