Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2026. Zakon o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu (ZMR-C), stran 4872.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu (ZMR-C)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o morskem ribištvu (ZMR-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. maja 1999.
Št. 001-22-82/99
Ljubljana, dne 31. maja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-C)
1. člen
V zakonu o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87) se za 16. členom doda nov 16.a člen, ki se glasi:
“16.a člen
Morski ribič po tem zakonu je imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki iz morskega ribolova dosega kot pretežni del svojih dohodkov, dohodek najmanj v višini, kot jo določi minister, pristojen za kmetijstvo.
Na področju pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, se morski ribič iz prejšnjega odstavka šteje za kmeta.”
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 325-04/99-5/1
Ljubljana, dne 21. maja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost