Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1999 z dne 14. 5. 1999

Kazalo

1785. Odredba o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999, stran 4218.

Na podlagi 12. člena uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999 (Uradni list RS, št. 24/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o pogojih za odkup pšenice in rži letine 1999
1. člen
Ta odredba določa pogoje za odkup pšenice in rži letine 1999, pod katerimi Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v skladu z uredbo Vlade Republike Slovenije o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999 (Uradni list RS, št. 24/99, v nadaljnjem besedilu: uredba) v intervencijskem odkupu (v nadaljnjem besedilu: odkup) odkupi pšenico in rž letine 1999, pridelano v Republiki Sloveniji.
2. člen
Pod pogoji, določenimi v tej odredbi, odkupuje zavod pšenico in rž iz prejšnjega člena v obdobju od 1. julija do 31. avgusta 1999.
3. člen
Vsa operativno-tehnična dela pri odkupu pšenice in rži letine 1999 opravljajo izvajalci odkupa neposredno ali preko zbirnih centrov. Izvajalce odkupa (mlinsko predelovalna in druga podjetja, kmetijske zadruge, organizator transporta) izbere zavod v skladu z določbami zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Lokacije zbirnih centrov oziroma odkupnih mest določi zavod na podlagi javnega razpisa in jih objavi v sredstvih javnega obveščanja najpozneje do 30. 6. 1999.
4. člen
Zavod odkupi le tisto pšenico in rž, katere lastnosti ustrezajo minimalnim pogojem glede kakovosti, določenim v uredbi, in za katero je pridelovalec v skladu s 4. členom uredbe o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999 sklenil pogodbo o intervencijskem odkupu.
Pšenico in rž, ki ne ustreza minimalnim pogojem glede kakovosti iz 8. člena uredbe, zavod odkupi izjemoma v primeru, ko se z analizo po že opravljenem prevzemu ugotovi, da prevzeta pšenica oziroma rž ne ustreza predpisani kakovosti. Zavod odkupi takšno pšenico po 15 SIT/kg, rž pa po 10 SIT/kg.
5. člen
Kakovostni in količinski prevzem vse oddane pšenice in rži se opravi na odkupnih mestih, razen tiste količine pšenice in rži, ki se je predhodno zbirala na zbirnih mestih.
Odkupna mesta in zbirni centri morajo izpolnjevati minimalne tehnične in ostale pogoje v skladu z razpisnimi pogoji. Izbrani izvajalec iz 6. člena te odredbe posreduje zavodu pisno potrdilo o izpolnjevanju pogojev in ustrezni opremljenosti zbirnih centrov in odkupnih mest najpozneje do 30. 6. 1999.
Na zbirnih centrih se ugotavlja teža, izvede vzorčenje in organoleptični pregled pšenice in rži. Analize vzorcev se opravijo naknadno na odkupnih mestih.
Fizični prevzem pšenice in rži izvede organizator zbiranja in transporta do odkupnih mest, ki v ta namen sklene pogodbo z zavodom.
6. člen
Vsa dela v zvezi z vzorčenjem, kontrolo kakovosti in analizami oddane pšenice in rži opravlja izvajalec, ki ga na podlagi javnega razpisa določi zavod.
Kakovost pšenice in rži se ugotavlja z analizo odvzetih vzorcev, ki se izvaja po enotni metodi, določeni z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Vsebnost surovih beljakovin v pšenici določa z IR analizatorji proizvajalca Perten instruments, ki jih umeri po enotni metodologiji živinorejsko-veterinarski zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska Sobota, Š. Kovača 49.
Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – Določanje števila padanja.
Stroške analize (ugotavljanje količine vlage, primesi, hektolitrske mase in surovih beljakovin in števila padanja) plača izvajalcu zavod.
7. člen
Zavod in pridelovalec priznavata javno registrirano tehtnico na odkupnem mestu oziroma zbirnem centru. Ugotovljena teža velja za pridelovalca in zavod. Za pošiljke, prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja. Stroške tehtanja plača zavod.
8. člen
V primeru, da pšenica in rž, ponujena v odkup, vsebujeta nad 13% vlage, jo mora prodajalec predhodno osušiti oziroma plača stroške sušenja pšenice in rži ter nosi količinsko razliko osuška pšenice in rži do 13% vlage, ugotovljeno po formuli:
teža × (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v)
              ---------------------------------------------
                    100 – izhodna vlaga v %
9. člen
Zavod plača preko izvajalca odkupa pridelovalcu oddano pšenico in rž v roku 60 dni po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi prejetega računa, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti, skupaj z obračunskim listom, dobavnica za prodano pšenico in prevzemnica odkupnega mesta. Izvajalec odkupa je dolžen najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu sredstev od zavoda, ta sredstva nakazati pridelovalcu.
Za izplačilo bodo upoštevani samo tisti računi s popolno dokumentacijo, navedeno v prvem odstavku tega člena, ki bodo zavodu dostavljeni najpozneje do 31. 10. 1999.
10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3432-7/99-4
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Minister
za ekonomske odnose
in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.
Soglašam!
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost