Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1681. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nedelica, stran 3834.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 14. člena statuta Krajevne skupnosti Nedelica je Svet krajevne skupnosti Nedelica na seji dne 7. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Nedelica
1. člen
Razpiše se referendum za območje Krajevne skupnosti Nedelica, za financiranje naslednjega programa:
– izgradnja kanalizacije s čistilno napravo,
– vaško-komunalna dela.
2. člen
Za realizacijo programa so potrebna sredstva v višini 150,000.000 SIT, s samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 19,000.000 SIT.
Sredstva se bodo uporabila v naslednjem razmerju:
– izgradnja kanalizacije s čistilno
napravo                      15,000.000 SIT
– vaško-komunalna dela               4,000.000 SIT
3. člen
Referendum bo v nedeljo, 6. 6. 1999 od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu, oziroma na glasovalnem mestu, ki ga bo določila Volilna komisija krajevne skupnosti Nedelica.
4. člen
Samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Nedelica se uvede za 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Nedelica v višini:
2% od neto osebnih dohodkov zaposlenih,
6% od katastrskega dohodka iz kmetijstva,
2% od pokojnin (razen pokojnin z varstvenim dodatkom in pokojnin, ki so nižje, kot je osnova za varstveni dodatek),
2% od zavarovalne osnove zavezancev, ki samostojno opravljajo obrtno dejavnost,
2% od povprečnega osebnega dohodka za prejšnje trimesečje v RS občani, zaposleni v tujini.
6. člen
Oprostitve plačila samoprispevka so določene v 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85). Občani, ki bi bili socialno ogroženi zaradi plačila samoprispevka, bodo lahko svoje pravice uveljavljali v svetu Krajevne skupnosti Nedelica.
7. člen
Na referendumu glasujejo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in tudi občani, ki še niso dopolnili 18 let starosti, so pa v delovnem razmerju.
8. člen
Občani glasujejo na referendumu neposredno in tajno z glasovnicami, ki imajo naslednjo vsebino:
Krajevna skupnost Nedelica
              G L A S O V N I C A
za glasovanje na referendumu, dne 6. 6. 1998 o uvedbi samoprispevka za financiranje programa za naselje Nedelica za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo ter vaško-komunalna dela.
Samoprispevek se uvaja za 5 let, in sicer od 1. 7. 1999 do 30. 6. 2004.
Oblika in vrsta zbiranja samoprispevka je določena s sklepom o razpisu referenduma.
g l a s u j e m
“ZA“                            “PROTI“
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA“, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI“, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Glasovnice morajo biti overjene s pečatom Krajevne skupnosti Nedelica.
10. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom za naselje Nedelica, opravi Svet krajevne skupnosti Nedelica, ki vsako leto poroča na zboru občanov o zbranih in porabljenih sredstvih.
11. člen
Za izvedbo skrbi volilna komisija Krajevne skupnosti Nedelica, ki ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma. Glasovanje na referendumu vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija.
12. člen
Sredstva za stroške v zvezi z izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Nedelica.
13. člen
Svet krajevne skupnosti sprejme sklep o uvedbi samoprispevka, če se večina občanov, ki so glasovali, odloči za uvedbo samoprispevka.
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/ 98
Nedelica, dne 7. aprila 1999.
Predsednik
Sveta KS Nedelica
Štefan Pucko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti