Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1680. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec - za območje Občine Tabor, stran 3831.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (upoštevane so odločbe US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/94) je Občinski svet občine Tabor na seji dne 29. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec – za območje Občine Tabor
1. člen
Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97 in 7/98) se dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.
DOLGOROČNI PLAN
2. člen
V točki 6.1.1. “Kmetijska zemljišča” se spremeni tretji odstavek in se glasi:
V prvo območje je razvrščenih 10.401,315 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč 6.791,32 ha površin.
3. člen
V točki 6.1.2. “Gozdovi” se spremeni prvi stavek prvega odstavka in se glasi:
Na območju občine zavzemajo gozdovi kar 48% celotne površine občine v skupnem obsegu 16.995,54 ha.
URBANISTIČNA ZASNOVA NASELJA TABOR
4. člen
Urbanistična zasnova naselja Tabor (v nadaljevanju besedila: UZ naselja Tabor) določa za ureditveno območje naselja Tabor usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru, podrobnejšo zasnovo organizacije dejavnosti in namensko rabo prostora, urbanistično oblikovalske usmeritve in usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbenimi akti.
5. člen
Meja ureditvenega območja UZ naselja Tabor poteka po parcelnih mejah k.o. Ojstriška vas oziroma parcele seka. Opis je podan v smeri urinega kazalca od začetne točke opisa meje T, ki leži v jugozahodnem vogalu parcele št. 1123/2. Od tu dalje poteka meja v smeri proti severu po zahodnih robovih parcel št. 1123/1, 997/7, 997/6, 997/4, 997/10, 1099/8, 1099/9, 1099/10, 1099/2, 1099/12, 1099/11, delno 1646/2; meja se nato obrne proti zahodu in prečka parceli 1172/2 in 1175/2, se obrne proti jugu ter poteka po vzhodnih robovih parcel 1095/7, 1095/6 in 1098/3. Meja se nato obrne proti zahodu in poteka v tej smeri v dolžini 120m, prečka parceli 1098/1 in 1101 ter se obrne proti severu in prečka parcelo 1656/2 (lokalna cesta v Hudimarje). Meja se nato nadaljuje delno po severnem robu te parcele v dolžini 90m, se obrne proti severu, poteka po zahodnih robovih parcel 1195/3, 1196/6, 1195/10, 1188/6, 1188/5 in 1188/4. V severozahodnem vogalu te parcele se meja obrne proti vzhodu ter parcelo št. 1188/4 obkroži. Ko meja doseže zahodni rob parcele 1646 (lokalna cesta v Pondor) jo prečka in nato poteka po zunanjih robovih parcel 1646 in 1274 (lokalni cesti v Pondor). Ko doseže meja severozahodni vogal parcele 1277/1, se nadaljuje po severnem robu te parcele ter v isti smeri preide na parcelo 1285/1 v dolžini 30m. Meja se obrne proti jugovzhodu, prečka parcelo 1285/1 v dolžini 84m ter doseže zahodni rob lokalne pešpoti, prečka to parcelo in parceli 1278/1 in 1280/1. Meja se nadaljuje po severnem robu dela parcele 1280/1 in prečka del parcele 1281/2; tu meja doseže zahodni rob parcele 1637/1 (lokalna cesta v Ojstriško vas) in se nadaljuje po zahodnem rubu te parcele v dolžini 90m, obkroži parceli 1294/2 in 1294/3, prečka parcele 1650, 1295 in 1637/1 (lokalna cesta v Ojstriško vas). Meja se nato nadaljuje v smeri proti vzhodu ob severnem robu parcele 1637/2 (lokalna dovozna pot) in prečka parcelo 924/3. Ko doseže meja severovzhodni vogal parcele št. 926/4 se obrne proti jugu ter poteka po vzhodnem robu parcele 926/4, prečka parcelo 933/8 in obkroži parceli 933/6 in 933/7. Meja se obrne proti zahodu ter poteka po južnem robu parcel 933/7, 933/5 in 933/1; tu meja doseže parcelo 1637/2 in jo prečka. Od tu dalje poteka meja v smeri proti jugozahodu ob južnem robu parcele 934/4 in ob delu parcele 1151/1, nakar se nadaljuje v isti smeri v dolžini 130m ter prečka naslednje parcele: 1149, 1150, 1145, 1143, 1140/1. Meja se nadaljuje v smeri proti jugu po vzhodnih robovih parcel: delno 1158/1, v celoti 1158/2 in delno 1158/3. Meja se obrne proti vzhodu, prečka parceli 1140/4 in 1140/1 ter se nadaljuje po severnih robovih parcel 1140/1 in 1136. Ko doseže meje severovzhodni vogal parcele 1136 se obrne proti jugovzhodu ter poteka preko parcele 1135/2 v dolžini 105m, doseže rob parcele 1146/4 (lokalna dovozna pot) in jo prečka. Meja se nato se nadaljuje v dolžini 24m po zahodnem robu te parcele, jo prečka in se nadaljuje po zahodnem robu dela parcele 1136. Meja se obrne v smeri proti severovzhodu in poteka po jugozahodnih robovih parcel 1140/2, 1140/1, 1140/6, 1158/3 in 1164/3. Ko meja doseže vzhodni rob parcele 1637/1 (lokalna cesta v Loke), se obrne proti jugu ter poteka v dolžini 750 m ob vzhodnem robu te parcele. Meja se nato obrne proti zahodu, prečka parcelo 1637/1 (lokalna cesta v Loke), poteka po celotnem južnem robu parcele št. 1123/2 in se zaključi v začetni točki opisa meje. Ureditveno območje znotraj opisane meje meri 15,47ha.
S tem odlokom se ureja tudi zemljišče na delih parcel št. 1244 in 1245 k.o. Črni vrh, ki leži izven ureditvenega območja UZ naselja Tabor in ki meri 0,875ha.
6. člen
Dolgoročne usmeritve za razvoj naselja in dejavnosti v ureditvenem območje UZ naselja Tabor in izven so naslednje:
– Ocene sprejemljivosti prostora dopuščajo povečanje števila prebivalcev za okrog 94 prebivalcev oziroma na planirano število 399 prebivalcev ter povečanje števila stanovanj za 27.
– Racionalna in za podeželje primerna raba prostora znotraj obstoječega ureditvenega območja s prenovo in štirimi razširitvami ureditvenega območja naselja Tabor.
– Krepitev vloge naselja Tabor kot lokalnega oskrbnega središča in sedeža krajevne skupnosti s poudarjenim razvojem oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti ter dejavnosti za razvoj turizma in okolju prijaznih obrti znotraj opredeljenega območja za centralne dejavnosti.
– Prenova, zapolnitve in optimalna raba razpoložljivih površin za stanovanja.
– Širitev obstoječe osnovne šole in pripadajočih športno rekreacijskih površin.
– Razširitev pokopališča ter ureditev parkirišč ob pokopališču.
– Ohranitev sedanjih in ureditev novi zelenih površin s poudarkom na zaščitni, oblikovni in estetski funkciji zelenja v naselju. Razglasitev dveh območij gozdov ob zahodni meji ureditvenega območja UZ naselja Tabor za gozd s posebnim namenom.
– Sanacija prometnega omrežja z rekonstrukcijo cestnih elementov, križišč, vzpostavitvijo hodnikov za pešce in pešpoti ter ureditev parkirišč.
– Sanacija in nadaljevanje urejanja komunalne in energetske infrastrukture ob upoštevanju ekoloških sanacij in varovanj.
– Varovanje območij in objektov kulturne dediščine: objekt in območje cerkve Sv. Jurija, vse kapelice ter območje arheološkega spomenika – poznoantične naselbine Tabor.
– Podrejanje vseh posegov v prostor pogojem varovanja okolja ter sanacija obstoječih virov onesnaženja in motenj v okolju.
7. člen
Na osnovi analiz obstoječega stanja (površin po namenu, funkcij naselja, prometnih povezav, varovanih območij oziroma omejitvenih faktorjev za razvoj naselja v prostoru, pričakovanih možnih negativnih vplivov na okolje) je ureditveno območje UZ naselja Tabor namenjeno naslednjim dejavnostim:
– Območja za centralne dejavnosti naselja, kjer prevladujejo objekti, v katerih so locirane centralne dejavnosti – cerkev, šola, vzgojno varstvo, dom kulture, dom krajanov, pošta, banka, gostilne, trgovine.
Poleg obstoječega območja za centralne dejavnosti v jedru naselja so dodatno opredeljene še tri nove površine za te dejavnosti: območje 1 (0,68ha) severno ob osnovni šoli – tudi območje za rekreacijo; območje 2 (0,99ha) vzhodno od Doma krajanov; območje 3 (0,53ha) severno in vzhodno ob obstoječi mizarski delavnici do lokalne ceste.
– Območja za stanovanja, kjer prevladujejo stanovanjski objekti s pomožnimi objekti.
– Območje za pokopališče se razširi za območje 6 (0,24ha), ki je namenjeno širitvi pokopališča in ureditvi parkirišč.
Zemljišče na delih parcel št. 1244 in 1245 k.o. Črni vrh, ki leži izven ureditvenega območja UZ naselja Tabor, je namenjeno za gradnjo gostinsko rekreacijskega objekta s potrebnimi parkirnimi prostori ter za ureditev dveh teniških igrišč.
8. člen
Urbanistično oblikovalske usmeritve za posege v prostor ureditvenega območje UZ naselja Tabor so naslednje:
a) Opredelitev možnih posegov v prostor:
– Možni posegi v ureditvenem območju UZ naselja Tabor so novogradnje kot zapolnitve, prizidave in nadzidave obstoječih objektov in nadomestna gradnja.
– V predvidenih razširitvah obstoječega območja za centralne dejavnosti so opredeljeni naslednji možni posegi: v območju 1 širitev šole in ureditev rekreacijskih površin; v območju 2 gradnja objektov centralnih dejavnosti in ureditev parkirnih prostorov (po predhodni prestavitvi dela 20 kV DV); v območju 3 gradnja stanovanjskih hiš z možnostjo ureditve dela prostorov za storitvene dejavnosti ter gradnja poslovno storitvenih objektov; v območju 6 razširitev pokopališča in ureditev parkirišč.
– Znotraj območij centralnih dejavnosti je možna postavitev pomožnih objektov le v primeru, da v obstoječih objektih ni mogoče zagotoviti ustreznega prostora (garaže, shrambe) ter postavitev začasnih objektov za morebitne sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe. Postavitev pomožnih objektov je dovoljena v obstoječih stanovanjskih območjih.
b) Opredelitev možnih dejavnosti ter možnih sprememb namembnosti:
– V opredeljenem obstoječem in razširjenem območju za centralne dejavnosti so v objektih možne dejavnosti centralne dejavnosti (praviloma v parterju) dopolnjene s servisno-storitvenimi dejavnostmi, turistične dejavnosti, stanovanja (praviloma v etaži oziroma mansardi).
– V opredeljenih območjih za stanovanja je možna namembnost le stanovanja s potrebnimi pomožnimi površinami.
– Spremembe namembnosti obstoječih objektov in površin so dovoljene ob upoštevanju opredeljene namembnosti za območje, kjer se objekt ali površina nahajata.
c) Pogoji za oblikovanje:
– V opredeljenih območjih za centralne dejavnosti je pri posegih v grajeno strukturo naselja potrebno ohranjati kvalitetno arhitekturo naselja in si prizadevati za izboljšanje neustreznosti dosedanjih posegov.
– Pri lociranju novih objektov, pri dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov je potrebno upoštevati značilen vzorec poselitve v naselju in značilnosti okoliške arhitekture; zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od lokalnih cest, parcelnih mej ter sosednjih objektov s pogojem, da zazidanost parcele ne presega 60% razpoložljivega zemljišča.
– Višinske in tlorisne gabarite ter etažnost je potrebno prilagajati gabaritom obstoječe zazidave s tem da so podrejeni dominanti naselja (cerkev Sv. Jurija). Strehe naj bodo simetrične dvokapnice s čopi z naklonom strešin od 40° do 45°, kritina naj bo temna ali opečna.
– Oblikovanje in razporeditev odprtin na fasadah naj izhajata iz funkcije objekta in se prilagajata sosednjim objektom.
– Začasni objekti za morebitne sezonske prireditve in druge vrste turistične ponudbe morajo biti locirani tako, da ne ovirajo drugih dejavnosti v prostoru in da niso locirani v varovanih območjih.
– Na celotnem ureditvenem območju je potrebno upoštevati opredeljeno kulturno dediščino.
9. člen
Usmeritve za prometno in komunalno urejanje, urejanje energetske oskrbe in omrežje zvez:
a) Promet:
Naselje Tabor je prometno dostopno po obstoječih cestah; regionalne cesta II. reda Celje–Ljubljana poteka severno od naselja v oddaljenosti 1400m. Glavni dostop iz naselja Tabor na regionalno cesto II. reda Celje–Maribor je po lokalni cesti skozi Ojstriško vas, možen pa je tudi dostop po lokalni cesti skozi Pondor, kjer pa je priključek na cesto iz vidika prometne varnosti manj ustrezen. Cestne povezave tvorijo pomembnejše lokalne ceste (Kapla / Ojstriška vas–Loke) in lokalne ceste (Tabor–Pondor / Prekopa; Tabor–Miklavž; Tabor–Hudimarje).
Cestno omrežje zadovoljivo povezuje okoliške kraje s Taborom; znotraj naselja je potrebno (zaradi starejše strukture pozidave) rekonstruirati cestne elemente (križišče ceste Kapla / Ojstriška vas–Loke s cesto Tabor–Hodimarje, priključki lokalnih internih dovozov na lokalne ceste) ter zagotoviti varen peš promet in kolesarski promet.
Pri izgradnji cestnega omrežja je potrebno upoštevati: vse prometne površine se izvedejo v asfaltu, razen v primeru posebnih zahtev (varstvo kulturne dediščine, krajine); širina dovozne ceste do objektov naj bo min. 3,5m; vsak objekt mora imeti urejen dovoz do lokalne ceste; odmik objektov od lokalne ceste mora znašati min. 5m; glede na dejavnost v objektu je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest; ob cesti Tabor–Loke je potrebno izvesti hodnik za pešce šir. 1,6m; pri rekonstrukciji obstoječih cest je potrebno upoštevati elemente podane v lokacijskih načrtih oziroma v lokacijskih dokumentacijah.
Za gradnjo novih objektov v varovalnem pasu ceste so investitorji dolžni pridobiti soglasje upravljalca; pri lokalni cesti se upošteva pas v širini 10m od cestnega sveta.
b) Kanalizacijsko omrežje:
Za ureditveno območje je predviden ločen sistem odvajanja odplak. Na območju se izvede zbirni kolektor s sekundarno mrežo kanalizacije. Kolektor se naveže na predvideno čistilno napravo v Ojstriški vasi. Obstoječe kanalizacijsko omrežje se lahko po sanaciji uporabi za odvajanje meteornih voda.
Potrebno je izdelati podrobnejše načrte za odvod in čiščenje odplak ter načrtno dograjevati kanalizacijski sistem za širše območje. Pri lociranju ter izgradnji kanalizacijskega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca.
Upoštevati je potrebno naslednje pogoje:
– Drenaže, površinske žive vode (potoke, izvire) ter vse ostale čiste vode je potrebno voditi ločeno od ostalih vod v podtalje ali površinske vode.
– Meteorne vode z olji onesnaženih površin je potrebno voditi preko lovilcev olj v kanalizacijo ali površinski recipient.
– Organsko ali anorgansko obremenjene odplake je potrebno spuščati v kanalizacijo. Mejne vrednosti nerazredčenih odplak ne smejo presegati mejnih koncentracij; v kolikor presegajo mejne koncetracije je potrebno predčiščenje.
– Mehansko onesnažene odplake, ki se dajo čistiti z enostavnimi postopki (usedalnik), se morajo ločeno čistiti in odvajati v vodotoke.
– Za vse objekte, ki bi lahko negativno vplivali na kakovost in količino vode je potrebno preveriti njihovo sprejemljivost za okolje.
c) Vodovodno omrežje:
Za vse novogradnje je potrebno zagotoviti vodovodne priključke (primarni in sekundarni vodi) za pitno vodo in za zagotovitev požarne varnosti. Pri lociranju in izgradnji vodovodnega omrežja je potrebno pridobiti soglasje upravljalca.
č) Elektrika:
Potrebno je urediti nizkonapetostni kabelski razvod ter javno razsvetljavo.
V območju urejanja 2 je potrebno pred pričetkom gradnje objektov oziroma izvedbo predvidenih ureditev prestaviti del DV 20kV v dolžini okrog 150m. Za vsak poseg na območju DV je potrebno pridobiti soglasje upravljalca (Eles Celje).
d) PTT:
Potrebna je izgradnja PTT omrežja. Pri določanju lege objektov od PTT infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, ki jih predpiše upravljalec PTT omrežja pri pridobitvi soglasja k lokaciji ali gradbenemu dovoljenju.
e) Komunalni odpadki:
Ravnanje z odpadki je potrebno urediti skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97 in 40/97).
g) Za vse komunalne vode je potrebno izdelati PGD, PZI tehnično dokumentacijo.
10. člen
Usmeritve za izboljšanje in varovanje bivalnega in delovnega okolja:
Za vse posege v območju zavarovanih objektov kulturne dediščine je potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
V prostorskih izvedbenih načrtih (PIA) je potrebno opredeliti potrebne krajinske ureditve, kjer je to zahtevano, ter pogoje za varovanje bivalnega in delovnega okolja znotraj meja PIA. Pri tem je v obstoječem opredeljenem ureditvenem območju potrebno smiselno upoštevati določila za urejanje kot so določena z veljavno prostorsko regulativo (odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4, Uradni list RS, št. 37/96).
Pri lociranju objektov za dejavnosti, kjer bi utegnil nastajati prekomerni hrup ali prašenje je potrebno zagotoviti upoštevanje določil predpisov s področja varstva pred hrupom ter po potrebi zagotoviti kontrolo dovoljenih emisij prahu ob vstopu v atmosfero.
Za zagotovitev požarne varnosti je potrebno opredeliti vir požarne vode na celotnem ureditvenem območju ter omogočiti urgentne dovoze; v objektih morajo biti ustrezne protipožarne naprave in sredstva.
11. člen
Usmeritve za urejanje območij s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA) in prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP):
Posamezna ureditvena območja znotraj ureditvenega območja UZ naselja Tabor bodo urejana s PIA in PUP: za pretežni del naselja ter območja širitev 1, 3 in 6: PUP; za območje širitve 2: UN (ureditveni načrt); vsi PIA in PUP morajo biti izdelani na osnovi usmeritev iz te UZ naselja Tabor.
12. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v kartografskem delu s tematskimi kartami v merilu 1:25000:
– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prostora” se dopolni z vrisom meje ureditvenega območja Urbanistične zasnove naselja Tabor, kjer je predvidena izdelava UN in PUP
– tematska karta št. 13 “Zasnova osnovne rabe prostora” se dopolni z možnimi posegi na 1. območje kmetijskih zemljišč. Grafično gradivo se dopolni z UZ naselja Tabor.
PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA PLANA
13. člen
Spremembe in dopolnitve so, zaradi uveljavitve izjemnih posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč in na območje gozdov za predvidene ureditve in gradnje, razvidne iz tabele, ki je sestavni del gradiva sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec.
Tabela izjemnih posegov:
------------------------------------------------------------------------------------
Št.   Št. parcele       K.o.      Predlagana   Namen posega
posega                      velikost
                         posega v m2
----------------------------------------------------------------------------------------------
2    *290, 174/1, 1182/1del Ojstriška vas   9.900     ureditev parkirnih prostorov,
     1184, 1185, 1187/1,                   gradnja objektov centralnih
     1187/2, 1273, 1274del,                 dejavnosti
     1646/1
3    1285/1del        Ojstriška vas   5.300     gradnja stanovanjskih hiš
                                 in poslovno storitvenih 
                                 objektov
5    1244del, 1245del    Črni vrh     8.750     gradnja objekta za turizem
                                 in rekreacijo ter dve teniški
                                 igrišči (izven ureditvenega 
                                 območja UZ naselja Tabor)
6    1135/2del, 1647/4del  Ojstriška vas   2.400     razširitev pokopališča in
                                 ureditev parkirišč
----------------------------------------------------------------------------------------------
14. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni kartografska dokumentacija s prikazom izjemnih posegov na 1. območja kmetijskih zemljišč na listih PKN v merilu 1:5000: Celje 21, Celje 31 in Gornji Grad 31.
15. člen
Če se v postopku priprave prostorskih izvedbenih aktov ali prostorskih ureditvenih pogojev, ki bodo pripravljeni na osnovi usmeritev iz UZ naselja Tabor, za obravnavane posege v prostor ugotovi, da je potrebno nekatere načrtovane posege in rešitve zaradi funkcionalnega, okoljevarstvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, zmanjšujejo obremenitve v okolju ter se ne spreminjajo vplivi na načrtovan izgled območja.
KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/0001/98
Tabor, dne 8. aprila 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti