Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1673. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1999, stran 3821.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. člena statuta Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na 5. redni seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Puconci za leto 1999 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupaj prihodki              949,486.501,08 SIT
II. skupaj odhodki              960,752.284,89 SIT
III. proračunski primanjkljaj (I.-II.)    –11,265.783,81 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil
in prodanih kapitalskih deležev         1,850.000,00 SIT
V. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev               2,000.000,00 SIT
VI. prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)    –150.000,00 SIT
C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje proračuna
IX. odplačilo dolga
X. neto zadolževanje (VIII.–IX.)
XI. povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računih (III.+VI.+ X.)      –11,415.783,81 SIT
Prihodki in odhodki ter izdatki proračuna Občine Puconci so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov.
4. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta ni drugače določeno, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotovijo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske odhodke.
6. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
7. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte in zaključne račune.
9. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe ter sredstev opravlja nadzorni odbor.
10. člen
Od prihodkov proračuna se v obvezno rezervo izloči 0,5 % od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
11. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikom na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 4 mio SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
14. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
15. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
16. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi lokalna cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ga določi občinski svet od predračunske vrednosti investicije. Krajevna skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje javnih poti, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi najmanj 65% sredstev po predračunski vrednosti, oziroma s kriteriji, ki jih sprejme občinski svet.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje se sofinancira po predhodnem sprejetju občinskega sveta in po zagotovitvi deleža posameznika.
17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti se za leto 1999 vodijo v računovodski službi Občine Puconci. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 40302-3/99
Puconci, dne 16. aprila 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti