Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1669. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 1999, stran 3814.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 5. seji dne 30. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Medvode za leto 1999
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Medvode za leto 1999 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem in dolgovi.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Medvode.
Proračun sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo 1.021,686.000 tolarjev.
4. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 0,5% sredstev v rezerve Občine Medvode.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
6. člen
Uporabniki so dolžni oddelku za proračun in finance Občinske uprave občine Medvode predložiti finančne načrte za leto 1999 s primerjalnimi podatki preteklega leta v 30 dneh po sprejemu tega odloka.
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za leto 2000 do 31. oktobra 1999. Program dela mora vsebovati tudi bilance in odlive glede na mesečno porabo.
7. člen
Prihodki, ki jih uporabniki ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.
Sredstva za kritje stroškov v zvezi z dejavnostjo iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v proračunu.
8. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma pristojnosti uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet na predlog župana.
9. člen
Če se uporabnik med letom ukine, njegovega dela pa ne prevzame drugi uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, ali pa se jih z rebalansom proračuna prerazporedi.
10. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov za financiranje nepredvidenih oziroma premalo predvidenih odhodkov.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan. O tem sproti obvešča občinski svet.
III. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
11. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo sredstva za:
– plače in prispevke,
– druge osebne prejemke,
– materialne stroške,
– amortizacijo,
– investicijske izdatke in
– druge odhodke.
12. člen
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se uporabnikom zagotavlja mesečno glede na: število zasedenih delovnih mest delavcev in funkcionarjev v skladu s sprejeto sistemizacijo, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, delovno dobo, uspešnost oziroma dodatno obremenjenost in posebne predpise za posebne pogoje dela.
13. člen
Kot sredstva za druge osebne prejemke se uporabnikom dodeljujejo sredstva za: prehrano med delom, prevoz na delo in z dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev izobrazbe in dokup let ob predčasni upokojitvi.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo kot mesečne akontacije, in sicer v obliki dvanajstine.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v tekočem delu posebnega dela proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
15. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije, iz katere je razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le v naslednjih primerih, če:
– pogodbena vrednost v posameznih primerih ne presega zneska 10,000.000 tolarjev, oziroma zneska, ki ga določa zakon,
– je za delo usposobljen le en izvajalec,
– gre za nujne intervencije, da se prepreči nastanek večje škode,
– če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi postopek javnega razpisa povzročil večjo škodo.
V primerih iz druge, tretje in četrte alinee uporabnik proračunskih sredstev o tem seznani občinski svet.
16. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
17. člen
Sredstva za plače in druge osebne prejemke delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v 12. in 13. členu tega odloka v skladu s kolektivno pogodbo in zakoni.
18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne namene.
IV. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE MEDVODE
19. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
S premoženjem Občine Medvode gospodari župan.
Odsvojitev delov premoženja Občine Medvode je dopustna le proti plačilu, ki postane del premoženja občine razen, če se del premoženja podari za humanitarne, znanstveno-raziskovalne, izobraževalne ali druge tovrstne namene. Odločitev o odsvojitvi delov premoženja Občine Medvode sprejme občinski svet v skladu z zakonom.
Vrednost premoženja izkazuje Občina Medvode v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in od njega pooblaščena oseba.
Za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren vodja pristojnega oddelka uprave Občine Medvode in odgovorna oseba pri uporabniku.
Poleg navedenih je za zakonito uporabo sredstev proračuna odgovoren tudi vodja oddelka za proračun in finance, računovodja Občine Medvode in vodja računovodstva pri uporabniku.
21. člen
Oddelek za proračun in finance Občinske uprave občine Medvode je pristojen, da:
– spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
– opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela organov, znotraj skupine oziroma glavnega namena;
– predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna;
– daje mnenje k pogodbam za financiranje investicijskih objektov in nakupa opreme.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 1999.
Št. 0891/99
Medvode, dne 30. marca 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
         Bilanca prihodkov in odhodkovProračun Občine Medvode za leto 1999 se določa v naslednjih zneskih:


-------------------------------------------------------------------------------
Bilančna                        Višina bilančne postavke
postavka                              (v tolarjih)
-------------------------------------------------------------------------------

prihodki                             1.021,686.000

odhodki                              1.021,686.000

primanjkljaj                                 0

presežek                                   0

-------------------------------------------------------------------------------


Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del proračuna. Odhodki iz bilance
prihodkov in odhodkov so razporejeni po natančnejših namenih v posebnem delu
proračuna.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti