Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1666. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, stran 3811.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) ter v skladu z 91. členom statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 2. seji dne 12. aprila 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, delov plač in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, župana, in članov nadzornega odbora Občine Litija.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Člani občinskega sveta svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Župan se lahko odloči za poklicno ali nepoklicno opravljanje funkcije.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
3. člen
Za opravljanje funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače. Če župan ali podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, ima pravico do dela plače.
Funkcija župana je najvišje vrednotena funkcija v občini.
Članom občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in župana ter članom nadzornega odbora pripada za njihovo delo del plače oziroma sejnina, v skladu s tem pravilnikom.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE OZIROMA DELA PLAČE
4. člen
Osnovna plača za opravljanje funkcije župana znaša 8,00 količnika. Županu pripada še funkcijski dodatek v višini 50% njegove osnovne plače in dodatek na delovno dobo.
Če opravlja funckijo nepoklicno je upravičen do 50% plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo župana opravljal poklicno.
5. člen
Osnovna plača podžupana znaša največ 80% plače župana.
Če podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, je upravičen do 50% plače, ki bi jo dobil v primeru poklicnega opravljanja podžupanske funkcije.
6. člen
Župan in podžupan nista upravičena do dodatka za delovno uspešnost in do dodatkov oziroma nagrad za vodenje sej občinskega sveta.
7. člen
Člani občinskega sveta so upravičeni do dela plače v višini 1,31 količnika.
8. člen
Za delo v komisijah in drugih delovnih telesih občinskega sveta in župana, pripada članom del plače oziroma sejnina:
1. za predsednika v višini 0,60 količnika,
2. za člana v višini 0,30 količnika.
9. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada sejnina v višini:
1. za predsednika v višini 0,80 količnika,
2. za člana v višini 0,40 količnika.
10. člen
Če v odsotnosti predsednika vodi sejo njegov namestnik, mu pripada del plače oziroma sejnina, ki je določena za predsednika.
11. člen
Skupno plačilo člana občinskega sveta, ki vodi ali sodeluje v delovnih telesih občinskega sveta ali župana, obračunano tako mesečno kot letno, ne sme preseči 15% plače župana za poklicno opravljanje funkcije.
12. člen
Odločbo o plači in delu plače, določeni na podlagi tega pravilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
13. člen
Plačilo pripada občinskim svetnikom in je v sorazmerju z udeležbo svetnika na seji:
– v primeru opravičene odsotnosti svetniki občinskega sveta obdržijo pravico do plačila,
– v primeru neopravičene odsotnosti svetniki občinskega sveta niso upravičeni do plačila dela plače za sejo, na kateri niso bili prisotni.
O tem, ali je razlog odsotnosti občinskega svetnika s seje sveta opravičljiv ali ne, odloča komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
14. člen
Predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta in župana, predsednik in člani nadzornega odbora so do dela plače upravičeni le za seje, na katerih so bili dejansko prisotni.
15. člen
Evidenco prisotnosti in zapisnike na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles vodi za to zadolženi delavec občinske uprave.
16. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma sejnine je izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
III. DRUGI PREJEMKI
17. člen
Občinski funkcionarji, poklicni in nepoklicni, predsedniki in člani delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju dela in v zvezi z njim.
Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, potni stroški, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi.
Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali direktor občinske uprave. Nalog za službeno potovanje za župana izda podžupan.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
18. člen
Sredstva za plače, dele plač, sejnine in povračila stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Litija.
19. člen
Povračila stroškov, opredeljenih s tem pravilnikom, se izplačujejo 1. v mesecu za pretekli mesec.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBE
20. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma od imenovanja.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 932-1/99
Litija, dne 12. aprila 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti