Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1660. Odredba o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje, stran 3806.

Na podlagi zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88), pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89) ter 27. in 62. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95 in 77/96) izdaja župan
O D R E D B O
o plovbnem režimu na območju Mestne občine Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to odredbo se ureja plovba s čolni in plavajočimi objekti (v nadaljevanju: plovilo) brez motornega pogona na reki Savinji s pritoki in na umetni zajezitvi Šmartinsko jezero na območju Mestne občine Celje.
Ureja se:
– plovbni režim;
– plovbna območja, sidrišča in prezimovališča ter pristani;
– oprema in oddajanje plovbnih in plavajočih objektov;
– vpis čolnov in plavajočih objektov v vpisnik;
– nadzorstvo;
– končna določba.
2. člen
Plovba je dovoljena na celotnem toku Savinje, delu Ložnice in na Šmartinskem jezeru v skladu z določbami zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) in pravilnika o čolnih in plavajočih objektih (Uradni list SRS, št. 13/89) in to odredbo.
3. člen
Pojmi po tej odredbi imajo naslednji pomen:
– območje plovbe: z bojami označeno območje na Šmartinskem jezeru, ki je – razen v sidriščih – od obale oddaljeno najmanj 50 m in je namenjeno plovbi;
– sidrišče: deli obale Šmartinskega jezera, ki so urejeni in pripravljeni za sidranje, splavljanje in prezimovanje plovil, (sidrišče na Savinji je eno – na Špici pri objektu Kajak – kanu kluba);
– čolni in plavajoči objekti so: čolni na vesla, športni veslaški čolni, jadrnice, kajaki, kanuji, jadralne deske, pedalini, plavajoče ploščadi namenjene kopalcem ali pristajanju plavajočih objektov, posebni plavajoči objekti (v nadaljevanju: plovila);
– pristani: prostor namenjen za vkrcanje in izkrcanje ljudi in blaga.
II. PLOVBNI REŽIM
4. člen
Prepovedana je vožnja s plovili na motorni pogon. Izjemoma lahko upravni organ pristojen za okolje, prostor ter promet izda dovoljenje tudi za plovbo plovil na motorni pogon, razen na motorni pogon s tekočimi gorivi.
Na reki Savinji s pritoki je dovoljena plovba s čolni na vesla.
Na Šmartinskem jezeru je dovoljena plovba s plovili iz 3. člena tega odloka v mejah plovnega območja in v času od zore do mraka.
Izven plovnega območja je dovoljena plovba plovil, ki se uporabljajo za reševanje ljudi, vodnogospodarske posege, vzdrževalna dela ter za ribiško-gojitvene in raziskovalno-razvojne namene.
Dovoljenje za plovbo izda lastnikom plovil upravni organ Mestne občine Celje, pristojen za okolje in prostor ter promet.
Komunalna direkcija Mestne občine Celje postavi in vzdržuje označbe na plovbnem območju ter sidriščih.
5. člen
Plovilo sme izpluti pod naslednjimi pogoji:
– da ima dovoljenje za plovbo;
– da je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo;
– da plovilo upravlja usposobljena oseba;
– da je vpisan v vpisnik čolnov oziroma vpisnik plavajočih objektov.
6. člen
Na Šmartinskem jezeru je posebej prepovedano:
– plovba s plovili, ki nimajo predpisanega dovoljenja za plovbo;
– plovba s plovili, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem;
– plovba izven predpisanega plovnega območja;
– oviranje plovbe drugih plovil;
– motenje ribiške ali lovsko gojitvene dejavnosti;
– poškodovanje naprav in objektov plovnega območja ter brežin;
– onesnaževanje vode in okolja;
– plovba v času izvajanja vodnogospodarskih posegov, če bi bili ti zaradi plovbe plovil moteni ali bi bila ogrožena varnost ljudi;
– prevažanje oseb, ki so v takem psihofizičnem stanju ali pod vplivom alkohola, ali pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugig psihoaktivnih snovi, da lahko ogrozijo osebno varnost in varnost drugih udeležencev na plovbi.
III. PLOVBNA OBMOČJA, SIDRIŠČA IN PREZIMOVALIŠČA
7. člen
Plovba je dovoljena na reki Savinji in delu pritoka Ložnica od izliva do “Butejevega mostu“ na Ljubljanski cesti ter na Šmartinskem jezeru s pogojem upoštevanja plovnega reda in območja plovbe iz 3. člena te odredbe.
Območje povezuje s prostorskimi akti določene pristane.
8. člen
Plovbno območje in sidrišča določi upravni organ Mestne občine Celje, pristojen za okolje in prostor ter promet in je označeno na geografski karti v merilu 1: 5000, ki je sestavni del te odredbe. Karta je tudi obvezno izhodišče za ureditveni načrt Šmartinskega jezera.
Na območju sidrišč je potrebno urediti tudi prezimovališča.
9. člen
Prave in fizične osebe morajo uporabljati predpisana sidrišča tako, da je ob normalnem nivoju vode zagotovljeno varno izplutje, pristajanje ter sidranje plovil.
IV. OPREMA IN ODDAJANJE PLOVIL
10. člen
Plovila za prevoz oseb morajo imeti naslednjo opremo:
– sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 m dolgo vrvjo ali verigo za sidranje;
– dvojne vezi ustrezne dimenzije in dolžine za privez plovila;
– dve vesli s tremi vilicami ali eno veslo z dvojno lopato;
– vedro ali korec z navezano vrvico za izmetavanje vode iz plovila;
– rešilni pas s 25 m dolgo vrvjo;
– rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb je dovoljeno v plovilu prevažati;
– na bokih plovila pritrjeno prijemalno vrv.
11. člen
V pristanih, kjer se oddajajo plovila v začasno uporabo, mora biti na vidnem mestu izobešeno navodilo za uporabo plovila, cenik in obratovalni čas.
Plovila se lahko oddajo v začasno uporabo samo polnoletnim oziroma za plovbo usposobljenim osebam.
Pravne in fizične osebe, ki oddajo plovilo v začasno uporabo, tega ne smejo oddati osebi, za katero je mogoče sklepati, da je v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihotropnih snovi, da ne bi mogla varno upravljati plovila.
V. VPIS PLOVIL V VPISNIK
12. člen
V vpisnik plovil morajo biti vpisana vsa plovila razen:
– čolna, ki pripada ladji;
– športnega veslaškega čolna, kajaka ali kanuja;
– jadralne deske.
13. člen
Plovila se v skladu z zakonskimi predpisi vpisujejo v vpisnik plovil, ki se vodi pri upravnem organu Mestne občine Celje, pristojnem za okolje in prostor ter promet.
Zahtevo za vpis, spremembo za vpis ali izpis plovila vloži imetnik pravice razpolaganja ali lastnik plovila pri organu iz prvega odstavka tega člena.
V vpisnik plovil se vpisuje plovilo, katerega imetnik pravice razpolaganja ali lastnik ima stalno bivališče ali sedež firme na območju Mestne občine Celje ali pa se plovilo pretežno uporablja na tem območju.
14. člen
Vpis plovil in ugotavljanje njihove usposobljenosti za plovbo se izvaja v skladu z zakonom o varnosti pomorske in notranje plovbe ter pravilnikom o čolnih in plavajočih objektih ter to odredbo.
15. člen
Plovilo, ki je vpisano v vpisnik plovil iz 13. člena te odredbe, mora biti označeno z oznako, pod katero se vodi v vpisniku plovil.
Način označevanja plovil se izvaja v skladu s predpisi o varnosti pomorske in notranje plovbe.
16. člen
Upravni organ Mestne občine Celje, pristojen za okolje in prostor ter promet izda imetniku pravice razpolaganja oziroma lastniku plovila dovoljenje za plovbo, prevoz in sidranje na Šmartinskem jezeru.
VI. NADZORSTVO
17. člen
Nadzor nad izvajanjem te odredbe opravlja Inšpektorat Mestne občine Celje.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200/02/99
Celje, dne 7. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti