Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1657. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov, stran 3801.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na nadaljevanju 4. seje dne 8. 4. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določanja plač oziroma dela plač funkcionarjev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), nagrad članov delovnih teles Mestnega sveta MOL (v nadaljevanju: mestnega sveta), ki niso člani mestnega sveta in drugih organov MOL ter povračila stroškov, ki v skladu z zakonom pripadajo poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem.
2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani mestnega sveta.
Župan opravlja svojo funkcijo poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi mestni svet.
Člani mestnega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ
4. člen
Županu MOL se za določitev osnovne plače določi količnik 9. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 90%, to je 8.1 količnika.
Županu pripada dodatek za delovno dobo.
5. člen
Plača podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v višini 80% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno pripada dodatek na delovno dobo.
Podžupanu, ki funkcijo opravlja nepoklicno pripada del plače v višini 50% plače podžupana, določene v prvem odstavku tega člena.
V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu za ta čas pripada plača župana, določena v prvem odstavku 4. člena pravilnika, povečana za dodatek na delovno dobo, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan, v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, opravlja funkcijo župana nepoklicno, mu za ta čas pripada del plače v višini 50% plače župana, določene v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana mestnega sveta znaša največ 15% plače župana, določene v 4. členu tega pravilnika.
Članu mestnega sveta se določi del plače glede na funkcijo člana mestnega sveta ter glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– funkcijo člana mestnega sveta         10% plače župana
– predsedovanje seji
delovnega telesa                 2% plače župana
– udeležbo na seji delovnega telesa,
katerega član je                 1% plače župana
Za neudeležbo na sejah oziroma nadaljevanjih sej mestnega sveta se del plače člana mestnega sveta zniža za 3% plače župana, vendar skupno znižanje plače člana mestnega sveta v posameznem mesecu ne glede na njegovo navzočnost na sejah mestnega sveta ne more znašati več kot 5% plače župana.
S sklepom v skladu s tem pravilnikom komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi višino dela plače člana mestnega sveta v % plače župana za posameznega člana mestnega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence, ki jo vodi strokovna služba mestne uprave. Član mestnega sveta ni upravičen do dela plače, če se v dveh zaporednih mesecih ni udeležil nobenega sklica seje oziroma nadaljevanja seje mestnega sveta MOL in delovnih teles, katerih član je.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
8. člen
Plača župana in podžupana je pravica, ki jima gre na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Odločbo o plači župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
9. člen
Poročilo o udeležbi članov mestnega sveta na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles pripravi mesečno strokovna služba mestne uprave.
Udeležba na seji se upošteva, če je član navzoč na seji ali če na seji ne sodeluje zaradi, na seji javno obrazložene, odločitve svetniškega kluba oziroma samostojnega svetnika.
Poročilo strokovne službe mestne uprave, se pred izplačilom dela plače članom mestnega sveta posreduje vodjem svetniških klubov, ki preverijo ustreznost podatkov o navzočnosti članov svojih svetniških klubov na sejah. V primerih upravičenih pritožb se opravi poračun neizplačanih delov plač članom mestnega sveta pri izplačilu v naslednjem mesecu.
Na podlagi poročila strokovne službe mestne uprave komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s sklepom določi višino dela plače za posameznega člana mestnega sveta za pretekli mesec.
10. člen
Delodajalcu, kjer je funkcionar MOL, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
11. člen
Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, se za opravljanje dela v posameznem delovnem telesu mestnega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1% županove plače iz 4. člena tega pravilnika.
12. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora MOL imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana za predsednika oziroma največ 10% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji             40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora
po programu dela ali sklepu nadzornega odbora               60%
Nagrada predsednika nadzornega odbora se izplača po sklepu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v višini najmanj povprečne nagrade za člane nadzornega odbora.
Nagrade članov nadzornega odbora MOL se izplačajo po sklepu komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na predhodni predlog predsednika nadzornega odbora MOL.
13. člen
Predsednik, tajnik in člani mestne volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme mestni svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji,
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom mestne volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
14. člen
Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionarji uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven območja Mestne občine Ljubljana. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
15. člen
Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik mestne občine.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 14. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo izhodiščne plače za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo funkcionarjem MOL, predsedniku in članom nadzornega odbora, članom volilne komisije ter članom delovnih teles, ki niso člani mestnega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, članom drugih organov in delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje mestni svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena pripada nagrada v dvojnem določenem znesku, v skladu z drugim odstavkom 11. člena pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 143-125/99-4
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
Mestna občina Ljubljana
Županja
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti