Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1554. Sklep o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu, stran 3773.

Na podlagi 129. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
1. Sklep predpisuje banki in hranilnici (v nadaljevanju: banki) način in roke poročanja Banki Slovenije o:
– spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
– sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
– imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena zakona o bančništvu,
– razrešitvi in imenovanju članov uprave banke,
– nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
– vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25% oziroma več,
– pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
– naložbah v kapital drugih oseb,
– nastanku velike izpostavljenosti in
– prenehanju opravljanja določenih bančnih oziroma drugih finančnih storitev.
2. Dokazila o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, banka predloži Banki Slovenije najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
3. O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma v drugem javnem glasilu, v roku petih delovnih dni po objavi.
Banka je dolžna seznaniti Banko Slovenije z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina ter najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Banka predloži tudi prečiščeno besedilo svojega statuta, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembah. Prečiščeno besedilo statuta mora banka predložiti tudi po elektronski pošti oziroma na disketi.
4. Banka obvešča Banko Slovenije o imetnikih svojih delnic po stanju na dan zasedanja skupščine, v roku petih delovnih dni od dneva skupščine.
Banka predloži imenski seznam imetnikov delnic, skupaj s številom in nominalnim zneskom delnic posameznega delničarja, njegovo udeležbo v kapitalu ter pri glasovanju, tako da je zajetih najmanj 90% osnovnega kapitala.
Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic, s katero posamezni imetnik delnic posredno ali neposredno doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma o spremembi tega deleža, v roku petih delovnih dni po vpisu spremembe v delniški knjigi oziroma Klirinško depotni družbi.
Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki pridobitvi delnic oziroma poslovnih deležev druge banke oziroma druge finančne organizacije, na podlagi katerih je v kapitalu ali pri glasovanju, posredno ali neposredno udeležena z več kot 10%, v roku petih delovnih dni po pridobitvi.
5. Banka obvesti Banko Slovenije o razrešitvi in imenovanju članov uprave banke, v roku petih delovnih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
6. Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, v roku petih delovnih dni pred dejansko realizacijo omenjenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja tako za banke s sedežem v Republiki Sloveniji, kot tudi za banke iz držav članic ter iz tujine, pri čemer za slednje zgolj v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.
7. Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25% oziroma več (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem), v roku petih delovnih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
8. Banka obvesti Banko Slovenije o spremembah v strukturi kapitala večjih od 10 odstotnih točk (npr. o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala iz ostalih sestavin kapitala in podobno) najmanj en mesec pred objavo sklica zasedanja skupščine, na kateri naj bi bila sprejeta nameravana sprememba.
9. Banka obvešča Banko Slovenije o svojih naložbah v kapital nefinančnih organizacij, naložbah v kapital drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij.
Banka poroča knjigovodsko vrednost kapitalskih naložb v te osebe doma in v tujini, brez odštevanja oblikovanih rezervacij. Banka poroča tudi o deležu, ki ga ima v kapitalu teh oseb ter o deležu glasovalnih pravic. Posebej se navede opis spremembe v stanju glede na izkazano stanje v predhodnem poročilu (nove kapitalske naložbe, nominalno ali relativno povečanje oziroma zmanjšanje pri posameznem subjektu).
Banka predloži Banki Slovenije poročilo v obliki obrazca POR-127, ki je sestavni del tega sklepa, dvakrat letno, in sicer po stanju na dan 31. 12. v petih delovnih dneh po roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov ter po stanju na dan 30. 6. do 25. dne v naslednjem mesecu.
10. Banka obvesti Banko Slovenije o nastanku velike izpostavljenosti, opredeljene v sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic, v roku petih delovnih dni po njenem nastanku.
Banka v obvestilu navede znesek bruto izpostavljenosti do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, znesek izpostavljenosti do tega komitenta po upoštevanju vseh možnih tehtanj in zmanjšanj v skladu z določili veljavnega sklepa o veliki izpostavljenosti ter datum nastanka izpostavljenosti.
11. Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja bančnih oziroma drugih finančnih storitev, v roku petih delovnih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa banke.
12. Banke so dolžne razviti ustrezen informacijski sistem in računovodske postopke za tekoče spremljanje podatkov iz 1. točke tega sklepa ter zagotoviti pravilnost poročanja Banki Slovenije.
13. Banka predloži prvo poročilo iz 9. točke tega sklepa po stanju na dan 30. 6. 1999.
14. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti