Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1999 z dne 6. 5. 1999

Kazalo

1553. Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic, stran 3773.

Na podlagi 74. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic
I. NAMEN SKLEPA
1. Banka in hranilnica (v nadaljevanju: banka) mora oblikovati posebne rezervacije glede na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov.
II. POSEBNE REZERVACIJE ZA KREDITNA IN DEŽELNA TVEGANJA
2. Posebne rezervacije za kreditna in deželna tveganja so namenjene pokrivanju potencialnih izgub iz terjatev, ki so predmet razvrščanja po veljavnem sklepu o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (v nadaljevanju: sklep o razvrstitvi terjatev).
3. Banka je dolžna oblikovati posebne rezervacije najmanj v višini enega odstotka zneska terjatev, ki so razvrščene v skladu s sklepom o razvrstitvi terjatev v skupino A, razen za terjatve do Banke Slovenije in Republike Slovenije.
Posebne rezervacije iz prvega odstavka te točke banka oblikuje kot odhodek in jih knjiži na posebnem računu v pasivi bilance stanja.
4. Banka je dolžna oblikovati posebne rezervacije tudi v višini ugotovljenih potencialnih izgub iz naslova terjatev v skupinah B, C, D in E v skladu s V. poglavjem sklepa o razvrstitvi terjatev.
Posebne rezervacije za potencialne izgube, ki jih banka na podlagi prvega odstavka te točke oblikuje za bilančne terjatve, so odhodek banke in jih knjiži v obliki popravkov vrednosti terjatev v aktivi bilance stanja.
Posebne rezervacije za potencialne izgube, ki jih banka na podlagi prvega odstavka te točke oblikuje za zunajbilančne postavke, so odhodek banke in jih knjiži na posebnem računu rezervacij v pasivi bilance stanja.
5. Posebne rezervacije za deželno tveganje banka oblikuje enako kot za potencialne izgube iz naslova bilančnih terjatev oziroma za potencialne izgube iz naslova zunajbilančnih postavk iz 4. točke tega sklepa.
6. Skupni znesek oblikovanih posebnih rezervacij za vse terjatve, ki so razvrščene v posamezno skupino, mora dosegati najmanj znesek, ki je izračunan za posamezno skupino razvrstitve z uporabo odstotka iz prvega odstavka 15. točke sklepa o razvrstitvi terjatev in ob upoštevanju 17. točke sklepa o razvrstitvi terjatev.
Če banka uporablja za izračun potencialnih izgub možne odstotke iz 16. točke sklepa o razvrstitvi terjatev in seštevek oblikovanih rezervacij po posameznih skupinah ne dosega zneska iz prvega odstavka te točke, oblikuje razliko do potrebne višine rezervacij za posamezno skupino razvrstitve na posebnem računu v pasivi bilance stanja.
III. POSEBNE REZERVACIJE ZA DRUGA TVEGANJA
7. Banka mora oblikovati rezervacije tudi za druga tveganja, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.
IV. IZVAJANJE SKLEPA IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE
8. Banka oblikuje posebne rezervacije iz 3. točke tega sklepa trimesečno na podlagi opravljene razvrstitve terjatev, posebne rezervacije za potencialne izgube iz 4. in 5. točke tega sklepa pa tekoče ob nastanku terjatve oziroma morebitne obveznosti, dokončno pa trimesečno v višini ugotovljenih potencialnih izgub na podlagi opravljene razvrstitve terjatev.
9. Po stanju na zadnji dan v letu je banka dolžna knjigovodsko oblikovati posebne rezervacije v skladu z določili tega sklepa v roku, predpisanem za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov.
10. Med letom je banka dolžna knjigovodsko oblikovati posebne rezervacije najkasneje po stanju na zadnji dan meseca, v katerem mora predložiti poročilo o razvrstitvi terjatev.
11. Banke so dolžne oblikovati posebne rezervacije iz 3. točke tega sklepa v predpisani višini najkasneje po stanju na dan 31. 12. 2000, s tem da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti postopoma tako, da imajo že po stanju 31. 12. 1998 oblikovane rezervacije najmanj v višini 1/3 ugotovljenih potrebnih posebnih rezervacij na ta dan, po stanju 31. 12. 1999 pa 2/3 ugotovljenih potrebnih posebnih rezervacij na ta dan.
12. Banka Slovenije lahko izda podrobnejša navodila za izvedbo tega sklepa.
13. Določila tega sklepa veljajo tudi za podružnice tujih bank.
14. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 66/93, 25/97, 7/98 in 49/98).
15. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti