Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1512. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke, stran 3685.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
1. člen
V 3. členu uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS, št. 13/99) se:
– besedilo »prilogi 1 k tej uredbi, ki je« nadomesti z besedilom »v prilogah 1 in 3 k tej uredbi, ki sta« in
– besedilo »tej prilogi« nadomesti z besedama »teh prilogah«.
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 4. člena se besedi »priloge 1« nadomestita z besedami »prilog 1 in 3«.
3. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 3 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje 5 dni po začetku veljavnosti te uredbe.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedami »prvega in drugega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 6. členu se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
5. člen
V prvi alinei 9. člena se besedi »priloge 1« nadomesti z besedami »prilog 1 in 3«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-03/98-6
Ljubljana, dne 29. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA 3


-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka  Poimenovanje                  Carinska kvota
(1)                                  (v tonah)
-------------------------------------------------------------------------------
0702 00 00    Paradižnik, svež ali ohlajen               1500

0707 00      Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene          100
-------------------------------------------------------------------------------


(1) Kjer je navedena tarifna številka (štirimestna tarifna oznaka) se carinska
stopnja "prosto" uporablja za vse tarifne podštevilke (šestmestne oziroma
devetmestne oznake) v okviru navedene tarifne številke.

AAA Zlata odličnost