Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1508. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov, stran 3665.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US in 74/98) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 25. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter o povračilu stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter predsedniku in članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan lahko določi, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Slovenske Konjice, ki sodi v četrto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada največ 35% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Slovenske Konjice.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu in v posameznem proračunskem letu znašajo največ 3,44 plač za najvišjo vrednoteno funkcijo v občini.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se oblikuje največ v višini 80% plače župana, v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti 10% plače župana,
– za vodenje občinskega sveta 10% plače župana,
– za koordinacijo dela na posameznem področju dela 20% plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 20% plače župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu 10% plače župana.
Podžupanu pripada stalni mesečni dodatek v višini 10% plače za ves čas opravljanja funkcije podžupana zaradi dolžnosti, da v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravlja njegovo funkcijo. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Z odločbo oziroma sklepom v skladu z zakonom in tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan opravlja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne plače oziroma dela plače in drugi elementi za izračun plače oziroma dela plače podžupana.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 11% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezen mesec glede na delo, ki ga je opravil in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10% plače župana,
– udeležbo na seji občinskega sveta 4% plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 3% plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa 1,6% plače župana.
Z odločbo oziroma sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi uprava.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plač pomnoži z količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji znesek plače oziroma dela plače posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda za posameznega funkcionarja komisija za volitve in imenovanja ter administrativne zadeve občinskega sveta (KVIAZ).
Plača oziroma del plače funkcionarja je pravica, ki mu pripada praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona. Z odločbo o delu plače podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače oziroma ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila dela plače.
9. člen
Delodajalcu, kjer je funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE
10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju kot mandatne pogodbe civilnega obligacijskega razmerja.
Sejnina za posamezno sejo znaša 1,6% plače župana.
11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v višini največ 10% za predsednika oziroma največ 6% plače župana za člana.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer:
– kot sejnina, ki znaša:
– za predsednika 3% plače župana,
– za člana 1,6% plače župana,
– kot plačilo, za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 3% plače župana.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačuje na podlagi sklepa o imenovanju kot mandatne pogodbe civilnopravnega obligacijskega razmerja v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih volitev in referendumov v skladu z zakonom pravico do nagrade.
Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 30 dneh po razpisu referenduma ali volitev.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija ob smiselnem upoštevanju določil tega pravilnika, ki veljajo za delovna telesa občinskega sveta in izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju kot mandatne pogodbe civilnopravnega obligacijskega razmerja za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi. Pravico do dnevnice lahko funkcionar uveljavlja, če gre za potovanje izven območja Občine Slovenske Konjice.
Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog podžupan ali tajnik občine.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo dvomesečno za pretekla dva meseca najkasneje 20. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačujejo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnost, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v posameznem mesecu.
19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta se lahko smiselno uporabljajo tudi za izplačila sejnin drugim članom in organom, ki jih ustanovi občinski svet ali župan s tem, da so na ta način določeni najvišji zneski, ki jih je možno izplačati. Isto velja za druge uporabnike občinskega proračuna (zavodi, skladi, javna podjetja, krajevne skupnosti in drugi) če imajo izplačilo sejnin oziroma nagrad opredeljene v svojih aktih in zanje predvidena v planih lastna sredstva.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prejšnjega odstavka se lahko določi nagrada v dvojnem določenem znesku.
Delavci občinske uprave, ki po sklepu opravljajo tajniška oziroma strokovna dela za posamezen organ, odbor oziroma delovno telo, opredeljene v tem pravilniku imajo pravico do nagrade v obliki sejnine za vsako sejo, v višini kot je opredeljena za posameznega člana tega organa, odbora oziroma delovnega telesa.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 78/96).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-4/98-9101-54
Slovenske Konjice, dne 25. marca 1999.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost