Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1500. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogaška Slatina, stran 3646.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) ter 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 5. redni seji dne 24. 3. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodelitve socialnih pomoči v Občini Rogaška Slatina.
2. člen
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Rogaška Slatina, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se dodeli enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin;
– plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– plačilu najemnine za stanovanje;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen letovanja in šole v naravi ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča oddelek za družbene dejavnosti Občine Rogaška Slatina na podlagi tega pravilnika.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu “Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči” pri Oddelku za družbene dejavnosti Občine Rogaška Slatina.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Oddelek za družbene dejavnosti Občine Rogaška Slatina preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči s sklepom. Zoper sklep oddelka za družbene dejavnosti Občine Rogaška Slatina je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2. O pritožbi zoper sklep oddelka za družbene dejavnosti Rogaška Slatina, odloča župan Občine Rogaška Slatina.
8. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Rogaška Slatina.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-20-13/99
Rogaška Slatina, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost