Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1491. Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov, stran 3597.

Na podlagi 263. člena v zvezi s 151. členom zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o delovnem času posadk zrakoplovov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(obseg urejanja)
(1) Ta pravilnik določa čas letenja, delovni čas, število vzletov in pristankov med delovnim časom in trajanje počitkov članov posadk zrakoplovov.
(2) Vsebino iz prejšnjega odstavka mora letalski prevoznik določiti v svojem operativnem priročniku, ki ga odobri Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo (v nadaljevanju: uprava), in sicer:
1. letalski prevoznik mora določiti omejitve v zvezi s časom letenja, delovnim časom posadk zrakoplovov ter določiti razpored počitka za vse člane posadk zrakoplovov;
2. letalski prevoznik mora:
– zagotoviti, da so omejitve časa letenja, delovnega časa in počitka v skladu z določbami tega pravilnika,
– načrtovati lete tako, da se zaključijo v dovoljenem letalskem delovnem času, ob upoštevanju časa, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog pred letom, med letom, upoštevajoč čas na zemlji med vmesnimi pristanki, vse v zvezi z vrsto posamezne letalske operacije,
– vnaprej pripraviti in objaviti razpored letenja, kar omogoča, da so člani posadk zrakoplovov pravočasno obveščeni o delovni obveznosti in počitku;
3. letalski prevoznik mora zagotoviti, da član posadke zrakoplova ne sme opravljati delovnih nalog v zrakoplovu, če se zaveda ali sumi, da je utrujen oziroma, če se počuti nesposobnega za letenje;
4. letalski prevoznik mora določiti domačo bazo za vsakega člana posadke zrakoplova.
2. člen
(pomen izrazov in kratic)
Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. dejanska letalska operacija je operacija, ki se začne v trenutku prijave in konča, ko posadka zrakoplova zaključi obveznosti;
2. primerni prostori so mirni in udobni prostori, zaprti za javnost;
3. razširjena posadka zrakoplova je posadka, ki jo sestavlja več pilotov, kot je minimalno število potrebno za operacijo zrakoplova in v kateri kateri koli član lahko zapusti svoje delovno mesto, s tem da ga nadomesti drug, ustrezno usposobljen član posadke zrakoplova;
4. čas letenja (Block Time) je čas od trenutka, ko se zrakoplov prvič premakne s parkirnega prostora in se napoti na vzlet, do trenutka, ko se ustavi na določenem parkirnem prostoru in dokler delujejo motorji;
5. prekinitev je obdobje, ko je član letalske posadke prost vseh obveznosti. Prekinitev se šteje kot delovna obveznost in je krajša od počitka;
6. dan je čas med 00. in 24. uro po mednarodnem univerzalnim časom iz dvaindvajsete točke tega odstavka;
7. obveznost so vse naloge, ki jih mora član posadke zrakoplova opraviti ter so povezane z letalskimi operacijami letalskih prevoznikov;
8. delovno obdobje (Duty Period) je obdobje, ki se začne v trenutku, ki ga določi letalski prevoznik, ko se mora član posadke prijaviti na letenje in se konča, ko je član posadke prost vseh obveznosti;
9. letalski delovni čas (Flight Duty Period) je čas, ki se začne z nastopom delovnega obdobja, ko se član posadke prijavi na letenje, in ki vključuje let, konča pa se ob zaključku letenja (Block Time) po zadnjem letu, na katerem je član posadke zrakoplova opravljal delovne naloge;
10. domača baza je kraj, ki ga za posameznega člana posadke zrakoplova določi letalski prevoznik, in v katerem le-ta običajno začne in zaključi eno ali več delovnih obdobij in kjer letalski prevoznik ni dolžan poskrbeti za nastanitev člana posadke zrakoplova;
11. lokalni dan je obdobje med 00. in 24. uro po lokalnem času;
12. čas po prejemu obvestila je obdobje (čas), ki ga določi letalski prevoznik, ki lahko preteče od trenutka, ko dežurni član posadke zrakoplova prejme poziv za let, do trenutka, ko se mora nanj prijaviti;
13. aktivni član posadke je član posadke zrakoplova, ki opravlja svoje delovne naloge v zrakoplovu med celotnim letom ali med njegovim delom;
14. pravica pristojnega organa do izbire je pravica, ki jo ima uprava, da izbere eno od možnosti, ki so predpisane na osnovi splošnih zahtev, ki zadevajo posameznega letalskega prevoznika;
15. čas prijave je čas, ko se mora član posadke zrakoplova na zahtevo letalskega prevoznika prijaviti na letenje;
16. počitek je neprekinjen in točno določen čas, v katerem je član posadke zrakoplova prost vseh obveznosti oziroma dežurstva;
17. deljena obveznost je letalski delovni čas, ki ga sestavljata dve obveznosti, ločeni s prekinitvijo;
18. dežurstvo je čas, v katerem članu posadke zrakoplova niso dodeljene obveznosti, mora pa biti dosegljiv za poziv na delo;
19. primerna nastanitev je primerno opremljena soba za eno osebo, ki jo član posadke zrakoplova lahko zahteva. Izpostavljena mora biti kar najmanjšemu hrupu, zračna, z možnostjo nastavitve svetlobe in temperature;
20. časovna razlika je število ur, ki predstavlja razliko med lokalnima časoma v dveh krajih. Kadar časovna razlika med krajem, kjer se obveznost začne in krajem, kjer se le-ta konča, znaša 4 ure ali več, je treba upoštevati dejavnike, ki utegnejo narekovati daljši počitek;
21. potovanje je načrtovan čas, ki ga član posadke zrakoplova porabi za potovanje med krajem počitka in službenim krajem ter obratno;
22. UTC (Coordinated Universal Time) je mednarodni univerzalni čas;
23. VMC (Visual Meteorological Conditions) so vizualni vremenski pogoji.
II. OMEJITVE ZA ČLANE POSADK ZRAKOPLOVOV
3. člen
(omejitve za člane letalnega osebja)
(1) Časi letenja (Block Times):
1. letalski prevoznik mora zagotoviti, da skupni časi letenja (Block Times) vseh letov, na katerih je posamezen član letalnega osebja načrtovan kot aktivni član posadke zrakoplova, ne presega:
– 900 ur v dvanajstih zaporednih mesecih,
– 85 ur v tridesetih zaporednih dneh;
2. letalski prevoznik mora zagotoviti, da najdaljši neprekinjeni čas letenja (Block Time), za katerega je načrtovano letalno osebje v sestavi dveh pilotov, v okviru enega letalskega delovnega časa, ne presega omejitve iz tabele številka 1:
Tabela 1 – Najdaljši neprekinjeni čas letenja (posadka dveh pilotov)
----------------------------------------------------------------
Čas prijave                Najdaljši neprekinjeni
(lokalni čas)                    čas letenja
----------------------------------------------------------------
07.00–13.59                        11 ur
14.00–17.59                        10 ur
18.00–04.59                         9 ur
05.00–06.59                        10 ur
----------------------------------------------------------------
(2) Delovna obdobja (Duty Period):
1. letalski prevoznik mora zagotoviti, da skupno obdobje obveznosti posameznega člana letalnega osebja ne presega:
– 1800 ur v dvanajstih zaporednih mesecih,
– 160 ur v tridesetih zaporednih dneh,
– 40 ur v sedmih zaporednih dneh, lahko pa se to število poveča na dvainštirideset ur, kadar po začetku načrtovane obveznosti, ki jo sestavlja več delovnih obdobij, pride do nepredvidljivih zamud;
(3) Letalski delovni čas (Flight Duty Period):
1. dovoljeni letalski delovni čas, ki je odvisen od časa prijave in števila pristankov, je določen v tabelah številka 2 in 3. Čas prijave je izražen z lokalnim časom v kraju prijave.
Tabela 2 – Dovoljeni letalski delovni čas (posadka dveh ali več pilotov)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Število pristankov
aktivnega člana   1-2    3     4     5     6     7     8    >=9
letalne posadke
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čas prijave     (a)    (b)    (c)    (d)    (e)    (f)    (g)    (h)
(lokalni čas)    ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min
------------------------------------------------------------------------------------------------
07.00-11.59     14/00   13/15   12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   09/00
12.00-13.59     13/30   12/45   12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   09/00
14.00-15.59     13/00   12/15   11/30   10/45   10/00   19/15   09/00   09/00
16.00-17.59     12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   19/00   09/00   09/00
18.00-03.59     12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   19/00   09/00   09/00
04.00-04.59     12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   09/00   09/00   09/00
05.00-05.59     13/00   12/15   11/30   10/45   10/00   09/15   09/00   09/00
06.00-06.59     13/30   12/45   12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   09/00
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela 3 – Dovoljeni letalski delovni čas (posadka en pilot)
-----------------------------------------------------------------
Število pristankov 
aktivnega člana    1-4     5      6     >=7
letalne posadke
-----------------------------------------------------------------
Čas prijave      (a)     (b)     (c)    (d)
(lokalni čas)     ur/min.   ur/min.   ur/min   ur/min
-----------------------------------------------------------------
07.00-11.59      10/00    0915    08/30   08/00
12.00-13.59      19/30    08./45   08/00   08/00
14.00-15.59      09/30    08/15    08/00   08/00
16.00-17.59      09/30    08/00    08/00   08/00
18.00-03.59      08/00    08/00    08/00   08/00
04.00-04.59      08/30    08/00    08/00   08/00
05.00-05.59      09/00    08/15    08/00   08/00
06.00-06.59      09/30    08/45    08/00   08/00
-----------------------------------------------------------------
2. uprava lahko prestavi čase prijav v tabelah številka 2 in 3 v celoti za eno uro naprej ali nazaj;
3. uprava lahko dovoli tretji pristanek v okviru letalskega delovnega časa, ki je izračunan v skladu s stolpcem (a) tabele številka 2, vendar le dvakrat v sedmih zaporednih dneh;
4. dovoljeni letalski delovni čas iz tabele številka 2 je mogoče podaljšati z uvedbo:
– deljene obveznosti, kot je to določeno v 6. členu tega pravilnika, ali
– razširjene letalne posadke, kot je to določeno v petem odstavku tega člena;
5. dovoljeni letalski delovni čas iz tabele številka 3 je mogoče podaljšati z uvedbo deljene obveznosti, kot je to določeno v 6. členu;
6. za lete z enim pilotom, ki v celoti potekajo v vizualnih vremenskih pogojih (VMC), mora dovoljeni letalski delovni čas temeljiti na stolpcu (a) iz tabele številka 3, čeprav v tem primeru število pristankov ni omejeno. Kljub temu pa je treba v primerih, ko število pristankov presega povprečno štiri pristanke na uro, v treh zaporednih urah omogočiti prekinitev, ki traja vsaj trideset minut.
(4) Kombinirano letenje in vrste operacij:
1. letala in helikopterji:
kadar član letalne posadke leti na letalih in na helikopterjih, mora letalski prevoznik predložiti upravi v odobritev omejitve časa letenja, delovnega časa ter počitka, določenih v skladu s tem pravilnikom;
2. simulator letenja, letenje pri usposabljanju za drug tip zrakoplova in letenje med usposabljanjem:
letalski prevoznik mora zagotoviti, da v primeru, ko posamezni član letalnega osebja pred začetkom komercialnega letenja izvaja lete na simulatorjih letenja ali lete med usposabljanjem za drug tip zrakoplova, oziroma lete med usposabljanjem v sklopu enega letalskega delovnega časa, za izračun omejitve le-tega, v skladu s tretjim odstavkom tega člena, upošteva dvakratni čas simulatorskega letenja, letenja med usposabljanjem na drug tip zrakoplova oziroma letenja med usposabljanjem. Pri tem ni treba upoštevati števila pristankov na simulatorju letenja in pristankov med usposabljanjem za drug tip zrakoplova oziroma med usposabljanjem;
3. Operacije z enim ali več piloti:
če v okviru enega letalskega delovnega časa pilot leti take lete, za katere se zahteva samo en pilot, kot tudi lete, za katere se zahteva več pilotov, veljajo omejitve iz tabele številka 3, ki opredeljujejo operacije z enim samim pilotom.
(5) Razširjena posadka letala:
1. za razširjeno letalno posadko mora letalski prevoznik ne glede na čas prijave zagotoviti:
– letalski delovni čas ne sme presegati osemnajst ur v primeru, da je posadka zrakoplova, ki jo sestavljata vsaj dva pilota, razširjena zaradi podaljšanja letalskega delovnega časa na podlagi tabele številka 2 na način, ki omogoča, da lahko vsak član posadke zrakoplova zapusti svoje delovno mesto v vsaj polovici celotnega časa letenja (Block Time) vseh letov v sklopu letalskega delovnega časa; ali
– če je posadka zrakoplova razširjena za manj članov, kot je to določeno v prvi alinei te točke, letalski delovni čas ne sme presegati šestnajst ur;
2. razširjena letalna posadka lahko po načrtu opravi največ dva pristanka v okviru letalskega delovnega časa, oziroma tri pristanke, če tako odobri uprava, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
– čas letenja na enem letu znaša dve uri ali manj in
– počitek, ki neposredno sledi letalskemu delovnemu času, ki je prvotno izračunan v skladu s 7. členom tega pravilnika, se podaljša za šest ur in
3. je na krovu zrakoplova zagotovljen prostor za počitek članov razširjene letalne posadke, ki počivajo.
4. člen
(omejitve za člane kabinskega osebja)
(1) Delovno obdobje:
Letalski prevoznik mora zagotoviti, da skupno delovno obdobje kabinskega osebja ne presega:
– 1800 ur v dvanajstih zaporednih mesecih,
– 160 ur v zaporednih tridesetih dneh,
– 40 ur v sedmih zaporednih dneh. Vendar je ta čas mogoče povečati na dvainštirideset ur, kadar po začetku načrtovane obveznosti, ki jo sestavlja več delovnih obveznosti, pride do nepredvidljivih zamud.
(2) Letalski delovni čas:
1. dovoljeni letalski delovni čas, ki je odvisen od časa prijave in števila pristankov, je določen v tabeli številka 4. Čas prijave je izražen v lokalnem času v kraju prijave.
Tabela 4 – Dovoljeni letalski delovni čas za kabinsko osebje
------------------------------------------------------------------------------------------------
Število pristankov
aktivnega člana   1-2    3     4     5     6     7     8    >=9
kabinskega osebja
------------------------------------------------------------------------------------------------
Čas prijave     (a)    (b)    (c)    (d)    (e)    (f)    (g)    (h)
(lokalni čas)    ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min.  ur/min
------------------------------------------------------------------------------------------------
07.00-11.59     14/00   13/15   12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   09/00
12.00-13.59     13/30   12/45   12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   09/00
14.00-15.59     13/00   12/15   11/30   10/45   10/00   19/15   09/00   09/00
16.00-17.59     12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   19/00   09/00   09/00
18.00-03.59     12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   19/00   09/00   09/00
04.00-04.59     12/30   11/45   11/00   10/15   09/30   09/00   09/00   09/00
05.00-05.59     13/00   12/15   11/30   10/45   10/00   09/15   09/00   09/00
06.00-06.59     13/30   12/45   12/00   11/15   10/30   09/45   09/00   09/00
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. uprava lahko prestavi čase prijav v tabeli številka 4 v celoti za uro naprej ali nazaj;
3. uprava lahko dovoli tretji pristanek v sklopu letalskega delovnega časa, ki je izračunan v skladu s stolpcem (a) iz tabele številka 4, vendar le dvakrat v sedmih zaporednih dneh;
4. dovoljen letalski delovni čas iz tabele številka 4 je mogoče povečati:
– z uvedbo deljene obveznosti, kot je to določeno v 6. členu tega pravilnika, ali
– če so izpolnjeni pogoji, kot je določeno to v tretjem odstavku tega člena;
5. če je čas prijave kabinskega osebja določen do ene ure pred časom prijave letalnega osebja, ki je načrtovano na isti let, oziroma na več letov v sklopu istega letalskega delovnega časa, lahko letalski prevoznik določi dovoljeni letalski delovni čas in počitek, ki mu sledi, na podlagi časa prijave letalnega osebja;
6. če razlika med časom prijave kabinskega osebja in letalnega osebja, ki začenja letalski delovni čas in odhaja na isti let, znaša več kot eno uro, mora letalski delovni čas temeljiti na času prijave kabinskega osebja, izračunan pa mora biti na osnovi tabele številka 4.
(3) V primeru podaljšanja dovoljenega letalskega delovnega časa za kabinsko osebje mora letalski prevoznik zagotoviti:
1. da letalski delovni čas ne glede na čas prijave ne preseže osemnajst ur, izpolnjeni pa morajo biti naslednji pogoji:
– v zrakoplovu mora biti na voljo prostor za počitek kabinskega osebja, in
– vsak član kabinskega osebja mora biti med delom leta prost vseh obveznosti;
2. da sta v sklopu letalskega delovnega časa opravljena le dva pristanka oziroma trije, če tako odobri uprava.
III. ČAS PRIJAVE, DELJENA DELOVNA OBVEZNOST, OBVEZNI POČITEK IN ČASOVNA RAZLIKA
5. člen
(čas prijave)
Letalski prevoznik mora določiti čas prijave, ki realno prikazuje čas, ki je potreben za opravljanje dolžnosti pred letom. Ta čas ne sme biti krajši od šestdeset minut pred začetkom načrtovanega časa letenja (Block Time), razen, če uprava odobri letalskemu prevozniku krajši čas prijave.
6. člen
(deljena obveznost)
(1) Kadar letalski delovni čas sestavljata dve obveznosti, ki ju loči določena prekinitev, o kateri so bili člani posadke zrakoplova predhodno obveščeni, lahko letalski prevoznik dovoljeni načrtovani letalski delovni čas ustrezno podaljša, v skladu s tabelama številka 2 in 3, kot je to določeno v 3. členu tega pravilnika ali v skladu s tabelo številka 4, kot je to določeno v 4. členu tega pravilnika, upoštevajoč pri tem pogoje, ki so določeni v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena.
Tabela 5 – Prekinitev letalskega delovnega časa
-----------------------------------------------------------------
Trajanje prekinitve   Podaljšanje letalskega delovnega časa
(a)           (b)
-----------------------------------------------------------------
0-2 uri 59 min.     -
3-6 ur 59 min.     1/2 trajanja prekinitve
7-10 ur 59 min.     2/3 trajanja prekinitve ali 1 1/2
            trajanja prekinitve, če od tega vsaj 7 ur
            poteka med 20. in 8. uro po lokalnem času
            v kraju prekinitve.
-----------------------------------------------------------------
(2) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da letalski delovni čas pred prekinitvijo in po njej ne presega deset ur, ter da seštevek letalskih delovnih časov, ki je podaljšan v skladu s tabelo številka 5, ne presega dvajset ur ob upoštevanju vseh obveznih počitkov.
(3) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da se določbe o deljeni delovni obveznosti ne uporabljajo v primeru razširjene posadke.
(4) Letalski prevoznik mora zagotoviti:
1. ustrezne prostore za počitek v kraju počitek, če traja prekinitev šest ur ali več oziroma, če traja tri ure ali več, v času med 22. in 6. uro po lokalnem času;
2. da je v sklopu enega letalskega delovnega časa mogoča samo ena prekinitev;
3. da se v primeru, ko potovanje od službenega kraja do ustreznega kraja počitka ali do primerne namestitve (in nazaj) traja več kot eno uro, čas potovanja, ki presega eno uro, odšteje od prekinitve in upošteva pri izračunu podaljšanega letalskega delovnega časa;
4. da časovna razlika med krajem, kjer se delovna obveznost začne in krajem prekinitve ne presega dveh ur.
7. člen
(obvezni počitek)
(1) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da:
1. pred začetkom letalskega delovnega časa član posadke zrakoplova v celoti izkoristi predpisani dnevni počitek, ki traja vsaj toliko časa kot predhodni letalski delovni čas, oziroma najmanj enajst ur v sezoni, karkoli je daljše;
2. najkrajši počitek, ki sledi letalskemu delovnemu času, ki je obsegal tudi deljeno delovno obveznost, traja vsaj toliko časa kot seštevek letalskih delovnih časov, vključno s prekinitvijo; vendar pa pri izračunu počitka ni potrebno upoštevati prekinitve, če so za počitek zagotovljeni primerni prostori.
(2) Letalski prevoznik lahko skrajša počitek, ki je izračunan v skladu s prvo točko prvega odstavka tega člena, vendar ne za več kot tri ure, in ne na manj kot enajst ur, razen v primerih, opisanih v šestem odstavku tega člena, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. predhodni počitek mora biti zagotovljen v skladu s prvo točko prvega odstavka tega člena;
2. čas, za katerega je bil počitek skrajšan, je treba dodati k času naslednjega počitka, ki pa ga ni mogoče dodatno skrajšati;
3. čas, za katerega je bil počitek skrajšan, je treba odšteti od časa naslednjega načrtovanega letalskega delovnega časa;
4. skrajšanega počitka ni dovoljeno izvajati neposredno pred deljeno delovno obveznostjo ali neposredno po njej.
(3) Letalski prevoznik mora zagotoviti podaljšanje obveznih počitkov, ki so določeni v prvem in drugem odstavku tega člena, in sicer vsaj na:
1. eno obdobje, ki traja 36 ur, v sedmih zaporednih dneh, ali
2. eno obdobje, ki traja 60 ur, v desetih zaporednih dneh.
(4) Letalski prevoznik mora članu posadke zagotoviti dneve, ko je prost vseh obveznosti in dežurstev ter ga o tem obvestiti vsaj štiriindvajset ur pred začetkom prostega dne, in sicer:
1. sedem dni v vsakem koledarskem mesecu, v katere je lahko vštet tudi obvezni počitek;
2. najmanj štiriindvajset dni v vsakem koledarskem četrtletju, v katere je lahko vštet tudi obvezni počitek.
(5) Letalski prevoznik mora zagotoviti ustrezne prostore, kadar počitek poteka izven domače baze.
(6) Letalski prevoznik mora zagotoviti:
1. da se celotni čas po preteku dveh ur prišteje k obveznemu počitku, če potovanje s kraja delovne obveznosti do mesta, kjer letalski prevoznik zagotovi prostore za počitek in nazaj, traja več kot dve uri. Čas na mestu počitka ne sme biti krajši od deset ur.
(7) Letalski prevoznik mora počitek, ki traja šestintrideset ur, podaljšati na oseminštirideset ur, če kadar koli v sedmih zaporednih dneh:
1. znaša časovna razlika med dvema krajema počitka več kot štiri ure; ali
2. če katerikoli del od treh ali več načrtovanih delovnih obdobij poteka med 01. in 6.59 uro po lokalnem času v kraju javljanja.
(8) Kadar veljajo določbe sedmega odstavka tega člena, se ne uporabljajo določbe o šestdeset urnem počitku, ki je določen v drugi točki tretjega odstavka tega člena.
8. člen
(časovna razlika)
Kadar časovna razlika med krajem, kjer se delovno obdobje začne in krajem, kjer se konča, znaša štiri ure ali več, mora letalski prevoznik upoštevati njen vpliv na člane posadke in ustrezno podaljšati počitek.
IV. DEŽURSTVO, NEPREDVIDLJIVE OKOLIŠČINE IN ZAPISI
9. člen
(dežurstvo)
(1) Če se letalski prevoznik odloči za dežurstvo člana posadke zrakoplova mora:
1. omejiti čas dežurstva po tabeli številka 6:
Tabela 6 – Omejitve dežurstva
-----------------------------------------------------------------
     Čas po prejemu         Najdaljši čas
   obvestila o dežurstvu         dežurstva
       (a)               (b)
-----------------------------------------------------------------
    0 - 5 ur 59 min.           12 ur
    6 ur ali več             24 ur
-----------------------------------------------------------------
2. zagotoviti primerno nastanitev, kadar:
– je član posadke dežuren izven domače baze, ali
– če dežurstvo poteka na letališču;
3. obvestiti člana posadke zrakoplova o začetku in koncu dežurstva;
4. zagotoviti, da se čas, ko opravlja obveznost in čas dežurstva, ki mu sledi v primeru, da je član posadke določen za dežurstvo, takoj po delovnem obdobju brez vmesnega počitka, seštejeta in vključita:
– v naslednji letalski delovni čas, ki neposredno sledi takšnemu dežurstvu, ali
– v naslednje delovno obdobje, ki neposredno sledi takšnemu dežurstvu;
5. zagotoviti, da je članu posadke, ki zaključi dežurstvo, ki poteka na letališču, med katerim ni bil pozvan na delo, zagotovljen počitek, ki traja vsaj deset ur, preden nastopi naslednjo delovno obveznost ali dežurstvo.
(2) Če pride na letu do zamude, na dan, ko član posadke zrakoplova zapušča kraj počitka, mora letalski prevoznik zagotoviti, da se članu posadke določi dežurstvo od prvotno planiranega časa prijave. V takšnem primeru mora letalski prevoznik določiti novi čas prijave.
10. člen
(nepredvidljive okoliščine med letalskimi operacijami)
(1) Med letalsko operacijo lahko v primeru nepredvidljivih okoliščin pride do sprememb predpisanih omejitev letalskega delovnega časa, časa letenja, delovnih obveznosti ali počitka. Pred izvajanjem takšnih sprememb se mora vodja zrakoplova posvetovati z vsemi ostalimi člani posadke zrakoplova in v vsakem primeru izpolniti naslednje pogoje:
1. letalski delovni čas ni dovoljeno podaljšati za več kot dve uri, razen v primeru razširjene letalske posadke, ko je mogoče podaljšati dovoljeni letalski delovni čas za največ tri ure;
2. če pride v zadnjem delu letalskega delovnega časa po vzletu do nepredvidljivih okoliščin, zaradi katerih bo potrebno preseči dovoljeno podaljšanje, se let lahko nadaljuje do načrtovanega namembnega ali alternativnega letališča;
3. počitek se lahko skrajša za največ dve uri, vendar ne na manj kot deset ur in trideset minut, vendar le, če počitek člana posadke pred tem ni bil skrajšan. Čas, za katerega je bil počitek skrajšan, je treba dodati k naslednjemu počitku, ki ga ni dovoljeno skrajšati.
(2) Če po začetku letalskega delovnega časa pride do nepredvidljive okoliščine, zaradi katere letalski prevoznik zahteva, da član posadke prekine delovno obveznost, je treba člana oziroma člane posadke obvestiti še pred začetkom prekinitve ter upoštevati določbe o deljeni obveznosti, kot je to določeno v 6. členu.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena mora letalski prevoznik zagotoviti obvezne počitke, ki so določeni v šestem, sedmem in osmem odstavku 7. člena tega pravilnika, kadar zaradi nepredvidljivih okoliščin delovna obveznost, ki je bila sicer načrtovana izven obdobja med 01.00 in 06.59 uro v kraju javljanja traja več kot eno uro v tem obdobju.
(4) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da:
1. vodja zrakoplova letalskemu prevozniku predloži poročilo, kadarkoli med letalskimi operacijami pride do podaljšanja letalskega delovnega časa ali do skrajšanega počitka; ter
2. uprava prejme kopijo poročila, skupaj s pripombami letalskega prevoznika, če podaljšanje letalskega delovnega časa ali časa letenja presega eno uro oziroma, če je počitek skrajšan za več kot eno uro, in sicer najkasneje v petnajstih dneh po dogodku.
11. člen
(zapisi, ki se nanašajo na letalski delovni čas, delovne obveznosti in na počitek)
(1) Letalski prevoznik mora zagotoviti, da se v skladu z izpolnjevanjem zahtev tega pravilnika hranijo ustrezni zapisi o:
1. časih letenja,
2. letalskem delovnem času,
3. delovnih obdobjih in
4. o počitkih ter prostih dneh članov posadk.
(2) Vsak član posadke, ki leti zasebno v komercialne namene, mora prav tako voditi lasten zapis o svojih:
1. časih letenja,
2. letalskem delovnem času,
3. delovnih obdobjih in
4. urah počitkih ter prostih dneh.
(3) Zapise iz drugega odstavka tega člena mora pred začetkom letalskega delovnega časa pilot predložiti vsakemu letalskemu prevozniku, za katerega izvaja letenje.
V. OMEJITVE LETENJA V KMETIJSTVU, ZA POTREBE ISKANJA IN REŠEVANJA TER USPOSABLJANJA PILOTOV
12. člen
(omejitve letenja v kmetijstvu)
(1) Čas letenja člana posadke, ki opravlja pri letenju storitve v kmetijstvu in gozdarstvu, sme v štiriindvajsetih urah znašati največ šest ur, pri čemer sme delovno obdobje trajati največ dvanajst ur v štiriindvajsetih urah.
(2) Član posadke sme med delovnim obdobjem opraviti največ petinštirideset vzletov, če jih opravlja v enkratni obveznosti, oziroma šestdeset vzletov, če jih opravlja v deljeni obveznosti.
(3) Dnevni počitek člana posadke mora trajati najmanj deset ur neprekinjeno.
(4) Skupni čas letenja v komercialne namene tedensko ne sme presegati osemindvajset ur, s tem da v tridesetih zaporednih dneh znaša največ petinosemdeset ur, oziroma devetsto ur v dvanajstih zaporednih mesecih.
13. člen
(omejitve letenja za potrebe iskanja in reševanja)
(1) Čas letenja člana posadke, ki leti za potrebe iskanja in reševanja, sme v štiriindvajsetih urah znašati največ šest ur, pri čemer sme obveznost trajati največ dvanajst ur v štiriindvajsetih urah.
(2) Dnevni počitek člana posadke mora trajati najmanj dvanajst ur neprekinjeno.
(3) Skupni čas letenja v komercialne namene tedensko ne sme presegati osemindvajset ur, s tem da v tridesetih zaporednih dneh znaša največ petinosemdeset ur, oziroma devetsto ur v dvanajstih zaporednih mesecih.
14. člen
(omejitve pri usposabljanju športnih, poklicnih in prometnih pilotov)
(1) Skupni čas letenja učitelja letenja oziroma inštruktorja pri usposabljanju športnih in poklicnih pilotov sme v štiriindvajsetih urah znašati največ osem ur, pri čemer sme obveznost trajati največ dvanajst ur v štiriindvajsetih urah.
(2) Učitelj letenja oziroma inštruktor sme v času obveznosti pri usposabljanju športnih in poklicnih pilotov opraviti največ šestdeset vzletov. Dnevni počitek mora trajati najmanj dvanajst ur. Skupni čas letenja v komercialne namene ne sme presegati petinosemdeset ur v tridesetih zaporednih dneh, oziroma devetsto ur v dvanajstih zaporednih mesecih.
(3) Letalsko delovno obdobje ne sme presegati tisoč osemsto ur v dvanajstih zaporednih mesecih.
(4) Za usposabljanje prometnih pilotov veljajo omejitve iz 3. člena tega pravilnika.
VI. USKLAJENOST S SPLOŠNIMI LETALSKIMI PREDPISI
15. člen
(usklajenost)
Sestavni del tega pravilnika je priloga številka 1, iz katere je razviden pregled usklajenosti s skupnimi letalskimi predpisi – operacije zrakoplovov (JAR – OPS 1, podpoglavje »Q«).
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o času letenja v prometu na dolgih linijah, času nočnega letenja, dnevnem delovnem času, številu vzletov in pristankov med delovnim časom in trajanju dnevnega počitka članov letalske posadke (Uradni list SFRJ, št. 42/88, 10/89 in 57/90).
17. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2630-9/98-0707
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
PRILOGA ŠT. 1

       PREGLED USKLAJENOSTI S SKUPNIMI LETALSKIMI PREDPISI
              "OPERACIJE ZRAKOPLOVOV"

.---------------------------------------------------------.--------------------.
.      PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU POSADK       .  JAR - OPS 1   .
.            ZRAKOPLOVOV            .  PODPOGLAVJE "Q" .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 1. člena                 . 1.1075       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 1. člena                 . 1.1075       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka drugega odstavka 1. člena          . 1.1075,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka drugega odstavka 1. člena          . 1.1075,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea druge točke drugega odstavka, 1. člena   . 1.1075,(b),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea druge točke drugega odstavka, 1. člena   . 1.1075,(b),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja alinea druge točke drugega odstavka, 1. člena  . 1.1075,(b),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka drugega odstavka 1. člena         . 1.1075,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka drugega odstavka 1. člena         . 1.1075,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 2. člena                 . 1.1080       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 2. člena           . 1.1080,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peta točka prvega odstavka 2. člena           . 1.1080,(e)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. šesta točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(f)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. sedma točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(g)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. osma točka prvega odstavka 2. člena           . 1.1080,(h)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. deveta šesta točka prvega odstavka 2. člena       . 1.1080,(i)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. deseta točka prvega odstavka 2. člena          . 1.1080,(j)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. enajsta točka prvega odstavka 2. člena         . 1.1080,(k)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. dvanajsta točka prvega odstavka 2. člena        . 1.1080,(l)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. trinajsta točka prvega odstavka 2. člena        . 1.1080,(m)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. štirinajsta točka prvega odstavka 2. člena       . 1.1080,(n)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.             /                . 1.1080,(o)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. petnajsta točka prvega odstavka 2. člena        . 1.1080,(p)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. šestnajsta točka prvega odstavka 2. člena        . 1.1080,(q)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. sedemnajsta točka prvega odstavka 2. člena       . 1.1080,(r)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. osemnajsta točka prvega odstavka 2. člena        . 1.1080,(s)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. devetnajsta točka prvega odstavka 2. člena       . 1.1080,(t)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. dvajseta točka prvega odstavka 2. člena         . 1.1080,(u)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. enaindvajseta točka prvega odstavka 2. člena      . 1.1080,(v)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. dvaindvajseta točka prvega odstavka 2. člena      .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. triindvajseta točka prvega odstavka 2. člena      .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. štiriindvajseta točka prvega odstavka 2. člena     .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 3. člena                 . 1.1085,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 3. člena           . 1.1085,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea prve točke prvega odstavka 3. člena     . 1.1085,(a),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke prvega odstavka 3. člena    . 1.1085,(a),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 3. člena          . 1.1085,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 3. člena                 . 1.1085,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka drugega odstavka 3. člena          . 1.1085,(b),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea prve točke drugega odstavka 3. člena    . 1.1085,(b),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke drugega odstavka 3. člena    . 1.1085,(b),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.tretja alinea prve točke drugega odstavka 3. člena    . 1.1085,(b),(1),(iii)
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.             /               . 1.1085,(b),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 3. člena                . 1.1085,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka tretjega odstavka 3. člena          . 1.1085,(c),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka tretjega odstavka 3. člena         . 1.1085,(c),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka tretjega odstavka 3. člena         . 1.1085,(c),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka tretjega odstavka 3. člena         . 1.1085,(c),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea četrte točke tretjega odstavka 3. člena   . 1.1085,(c),(4),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea četrte točke tretjega odstavka 3. člena  . 1.1085,(c),(4),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peta točka tretjega odstavka 3. člena          . 1.1085,(c),(5)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. šesta točka tretjega odstavka 3. člena         . 1.1085,(c),(6)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 3. člena                . 1.1085,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka četrtega odstavka 3. člena          . 1.1085,(d),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka četrtega odstavka 3. člena         . 1.1085,(d),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka četrtega odstavka 3. člena         . 1.1085,(d),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peti odstavek 3. člena                 . 1.1085,(e)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka petega odstavka 3. člena           . 1.1085,(e),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea prve točke petega odstavka 3. člena     . 1.1085,(e),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke petega odstavka 3. člena    . 1.1085,(e),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka petega odstavka 3. člena          . 1.1085,(e),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea druge točke petega odstavka 3. člena    . 1.1085,(e),(2),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke petega odstavka 3. člena    . 1.1085,(e),(2),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka petega odstavka 3. člena          . 1.1085,(e),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 4. člena                 . 1.1090,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 4. člena           . 1.1090,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea prve točke prvega odstavka 4. člena     . 1.1090,(a),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke prvega odstavka 4. člena    . 1.1090,(a),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.tretja alinea prve točke prvega odstavka 4. člena    . 1.1090,(a),(1),(iii)
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /               . 1.1090,(a),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 4. člena                 . 1.1090,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka drugega odstavka 4. člena          . 1.1090,(b),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka drugega odstavka 4. člena          . 1.1090,(b),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka drugega odstavka 4. člena         . 1.1090,(b),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka drugega odstavka 4. člena         . 1.1090,(b),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea četrte točke drugega odstavka 4. člena   . 1.1090,(b),(4),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea četrte točke drugega odstavka 4. člena   . 1.1090,(b),(4),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peta točka drugega odstavka 4. člena          . 1.1090,(b),(5)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. šesta točka drugega odstavka 4. člena          . 1.1090,(b),(6)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 4. člena                . 1.1090,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka tretjega odstavka 4. člena          . 1.1090,(c),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea prve točke tretjega odstavka 4. člena    . 1.1090,(c),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea prve točke tretjega odstavka 4. člena   . 1.1090,(c),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka tretjega odstavka 4. člena         . 1.1090,(c),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1095       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 5. člena                 . 1.1100       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 6. člena                 . 1.1105,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 6. člena                 . 1.1105,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 6. člena                . 1.1105,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 6. člena                . 1.1105,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka četrtega odstavka 6. člena          . 1.1105,(d),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1105,(d),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka četrtega odstavka 6. člena         . 1.1105,(d),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka četrtega odstavka 6. člena         . 1.1105,(d),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka četrtega odstavka 6. člena         . 1.1105,(d),(5)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 7. člena                 . 1.1110,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 7. člena           . 1.1110,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 7. člena          . 1.1110,(a),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 7. člena                 . 1.1110,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka drugega odstavka 7. člena          . 1.1110,(b),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka drugega odstavka 7. člena          . 1.1110,(b),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka drugega odstavka 7. člena         . 1.1110,(b),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka drugega odstavka 7. člena         . 1.1110,(b),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 7. člena                . 1.1110,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka tretjega odstavka 7. člena          . 1.1110,(c),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka tretjega odstavka 7. člena         . 1.1110,(c),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 7. člena                . 1.1110,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka četrtega odstavka 7. člena          . 1.1110,(d),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka četrtega odstavka 7. člena         . 1.1110,(d),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peti odstavek 7. člena                 . 1.1110,(e)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. šesti odstavek 7. člena                 . 1.1110,(f)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka šestega odstavka 7. člena          . 1.1110,(f),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1110,(f),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. sedmi odstavek 7. člena                 . 1.1110,(g)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka sedmega odstavka 7. člena          . 1.1110,(g),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka sedmega odstavka 7. člena          . 1.1110,(g),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. osmi odstavek 7. člena                 . 1.1110,(h)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1115       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 8. člena                 . 1.1120       .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 9. člena                 . 1.1125,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 9. člena           . 1.1125,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 9. člena          . 1.1125,(a),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea druge točke prvega odstavka 9. člena    . 1.1125,(a),(2),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea druge točke prvega odstavka 9. člena    . 1.1125,(a),(2),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka prvega odstavka 9. člena          . 1.1125,(a),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1115,(a),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka prvega odstavka 9. člena          . 1.1125,(a),(5)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva alinea četrte točke prvega odstavka 9. člena    . 1.1125,(a),(5),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga alinea četrte točke prvega odstavka 9. člena   . 1.1125,(a),(5),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. peta točka prvega odstavka 9. člena           . 1.1125,(a),(6)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 9. člena                 . 1.1125,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 10. člena                 . 1.1130,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 10. člena          . 1.1130,(a),(1) in .
.                             .    (a),(1),(i) .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
.              /              . 1.1130,(a),(1),(ii).
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 10. člena          . 1.1130,(a),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka prvega odstavka 10. člena         . 1.1130,(a),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 10. člena                . 1.1130,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 10. člena                . 1.1130,(c)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 10. člena                . 1.1130,(d)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka četrtega odstavka 10. člena         . 1.1130,(d),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka četrtega odstavka 10. člena         . 1.1130,(d),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 11. člena                 . 1.1135,(a)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka prvega odstavka 11. člena          . 1.1135,(a),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka prvega odstavka 11. člena          . 1.1135,(a),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka prvega odstavka 11. člena         . 1.1135,(a),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka prvega odstavka 11. člena         . 1.1135,(a),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 11. člena                . 1.1135,(b)     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prva točka drugega odstavka 11. člena          . 1.1135,(b),(1)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. druga točka drugega odstavka 11. člena         . 1.1135,(b),(2)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretja točka drugega odstavka 11. člena         . 1.1135,(b),(3)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrta točka drugega odstavka 11. člena         . 1.1135,(b),(4)   .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 12. člena                 .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 12. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 12. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 12. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 13. člena                 .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 13. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 13. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 14. člena                 .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. drugi odstavek 14. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. tretji odstavek 14. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. četrti odstavek 14. člena                .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 15. člena                 .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 16. člena                 .     /     .
.---------------------------------------------------------.--------------------.
. prvi odstavek 17. člena                 .     /     .
.------------------------------------------------------------------------------.


AAA Zlata odličnost