Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1489. Uredba o koncesiji za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok, stran 3581.

Na podlagi 14. člena zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok
1. člen
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za upravljanje naravnega rezervata Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: rezervat) in ureja druga vprašanja v zvezi s podelitvijo koncesije.
2. člen
Upravljanje rezervata obsega naslednje naloge:
1. izvajanje varstvenega režima,
2. pripravljanje letnega programa dela in opravljanje tam določenih nalog,
3. stalno spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot v rezervatu ter obveščanje javnega zavoda, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata, o izsledkih teh analiz,
4. zbiranje in vodenje dokumentacije o stanju naravnih vrednot v rezervatu,
5. upravljanje z zemljišči na območju rezervata, ki so v lasti države,
6. pripravljanje in vzdrževanje objektov, poti in označb v rezervatu,
7. izdajanje publikacij o rezervatu in informiranje javnosti,
8. vodenje informacijskega centra,
9. sodelovanje pri mednarodnih projektih ob predstavitvah in strokovnih raziskavah rezervata in skrb za izvajanje prevzetih projektov,
10. organiziranje in izvajanje nadzorne službe.
3. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje registriranih dejavnosti, če je zanj to predpisano,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za opravljanje nalog iz prejšnjega člena,
– da nima neporavnanih davkov in prispevkov,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da ima izdelan predlog izvajanja programa varstva in razvoja Škocjanskega zatoka.
4. člen
Koncesionar pridobiva sredstva za upravljanje rezervata iz:
1. državnega proračuna;
2. sredstev lastne dejavnosti upravljalca v zvezi z rezervatom vključno z vstopninami;
3. dotacij in donacij;
4. drugih virov.
Način pridobivanja sredstev se uredi s koncesijsko pogodbo.
5. člen
Koncesija se podeli za dobo desetih let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem veljavnosti pravnomočne odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
6. člen
Koncesionar ima naslednje pravice in dolžnosti:
– izvajati koncesijo v skladu z določili zakona, ki ureja naravni rezervat Škocjanski zatok (v nadaljnjem besedilu: zakon), to uredbo, odločbo o izbiri koncesionarja ter koncesijsko pogodbo,
– organizirati in sodelovati pri vseh naravovarstvenih akcijah na območju Škocjanskega zatoka,
– sodelovati pri mednarodnih aktivnostih povezanih z upravljanjem Škocjanskega zatoka,
– zahtevati od ministrstva pristojnega za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posebna navodila za izvajanje koncesije,
– zahtevati od javnega zavoda, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata, strokovno pomoč in usmeritve pri izvajanju koncesije,
– zahtevati od pristojnih organov podatke o dejstvih, ki so pomembne za izvajanje koncesije,
– organizirati nadzorno službo,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih na območju rezervata,
– posredovati ministrstvu predlog letnega programa dela za prihodnje leto,
– sprejeti letni program dela, ki ga potrdi minister pristojen za varstvo narave,
– izdelati letna poročila o izvajanju programa varstva in razvoja rezervata ter jih posredovati ministrstvu,
– redno obveščati javni zavod, ki opravlja naloge varstva naravne dediščine na območju rezervata, o izvajanju programa varstva in razvoja rezervata,
– obveščati pristojne inšpektorje o ugotovljenih kršitvah iz zakona.
7. člen
Koncesija za upravljanje rezervata se podeli na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede ministrstvo.
8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– nazivu koncedenta,
– predmetu koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– začetku in času trajanja koncesije,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom.
9. člen
Javni razpis traja najmanj 14 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava.
Prijava ni veljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave na razpis.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
10. člen
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo o podelitvi koncesije.
11. člen
Pri odločanju o izbiri koncesije se kot merila upoštevajo:
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijaviteljev,
– predlog organizacije nadzorne službe,
– predlog pridobivanja sredstev za upravljanje rezervata,
– dosedanja vlaganja v naravni rezervat Škocjanski zatok ter
– predlog izvajanja programa varstva in razvoja Škocjanskega zatoka.
Prednostna merila so: višja stopnja strokovne izobrazbe, boljše finančne in organizacijske sposobnosti, boljši predlog organizacije nadzorne službe, višja lastna finančna udeležba v predlogu pridobivanja sredstev za upravljanje rezervata, višja dosedanja vlaganja v naravni rezervat Škocjanski zatok ter strokoven, učinkovit in realen predlog izvajanja programa varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.
Med prednostnimi merili iz prejšnjega odstavka je najpomembnejše merilo (50 odstotkov točk): strokoven, učinkovit in realen predlog izvajanja programa varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok.
12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
13. člen
S pravnomočnostjo odločbe o podelitvi koncesije se na koncesionarja prenese tudi upravljanje z zemljišči na območju rezervata, ki so v lasti države.
Upravljanje z zemljišči iz prejšnjega odstavka ne zajema upravljanja z objekti državne infrastrukture, ki so grajeno javno dobro.
Pravica upravljanja iz prvega odstavka tega člena je neprenosljiva.
14. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, ki se mora skleniti v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije.
Koncesijsko pogodbo sklene vlada v imenu koncedenta.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe uredbe.
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja ministrstvo.
16. člen
Koncesija preneha:
1. če se po krivdi koncesionarja ne sklene koncesijska pogodba v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije,
2. s prenehanjem koncesijske pogodbe, v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji za prenehanje koncesije na način iz druge do pete točke prejšnjega odstavka se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Sedanji upravljalci zemljišč v lasti države na območju naravnega rezervata Škocjanski zatok, uredijo dokumentacijo v zvezi s prenosom upravljanja z zemljišči na koncesionarja v treh mesecih po podelitvi koncesije.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 636-06/99-3
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost