Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1481. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP), stran 3579.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP)
Razglašam zakon o soglasju Republike Slovenije DARS, d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZSDANP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. aprila 1999.
Št. 001-22-55/99
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SOGLASJU REPUBLIKE SLOVENIJE DARS, D.D. ZA NAJETJE KREDITOV ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 330,3 MIO USD (ZSDANP)
1. člen
Državni zbor Republike Slovenije daje Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) soglasje za najetje domačih ali tujih kreditov, oziroma za izdajo obveznic, do višine 330,3 mio USD glavnice ali protivrednosti katerekoli druge valute, oziroma tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov, oziroma obveznic, za dodatno financiranje avtocestnih odsekov, ki sta se začela graditi v letu 1994, in sicer: Malence–Šentjakob in Zadobrova–Tomačevo, za financiranje avtocestnega odseka, ki se je začel graditi v letu 1998: Lenart–Beltinci (etapa Vučja vas–Beltinci z rekonstrukcijo R 353) in za financiranje avtocestnih odsekov, ki se začnejo graditi v letu 1999: Pesnica–Slivnica (etapa hitra cesta 2 B), Lenart–Beltinci (etapa Lenart–Cogetinci, etapa Cogetinci–Vučja vas), Razdrto–Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas–Obrežje.
2. člen
DARS, d.d. lahko najame kredite iz prejšnjega člena pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca leta 2004;
– rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4- do 8-letnim moratorijem na odplačilo glavnice;
– stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita;
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.
3. člen
DARS, d.d. koristi sredstva kreditov iz 1. in 2. člena tega zakona skladno z dinamiko gradnje določene v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in letnih planih razvoja in vzdrževanja avtocest.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-86/1
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost