Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1480. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP), stran 3578.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 330,3 mio USD (ZPDANP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. aprila 1999.
Št. 001-22-56/99
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DARS, D.D. IZ KREDITOV, NAJETIH ZA REALIZACIJO GRADNJE AVTOCESTNIH ODSEKOV IZ NACIONALNEGA PROGRAMA IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI V VIŠINI 330,3 mio USD (ZPDANP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) iz naslova kreditov, najetih za realizacijo nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, za dodatno financiranje avtocestnih odsekov, ki so se začeli graditi v letu 1994: Malence–Šentjakob in Zadobrova–Tomačevo, za financiranje avtocestnega odseka, ki se je začel graditi v letu 1998: Lenart–Beltinci (etapa Vučja vas–Beltinci z rekonstrukcijo R 353) in avtocestnih odsekov, ki se začnejo graditi v letu 1999: Pesnica–Slivnica (etapa hitra cesta 2B), Lenart–Beltinci (etapa Lenart–Cogetinci, etapa Cogetinci–Vučja vas), Razdrto–Vipava (etapa Rebernice) in Krška vas–Obrežje, do višine 330,3 mio USD glavnice ali protivrednosti katerekoli druge valute, oziroma tolarske protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan uveljavitve tega zakona, s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kreditov, pod naslednjimi pogoji:
– znesek kredita se lahko črpa v več letnih obrokih, in sicer do konca leta 2004;
– rok odplačila je lahko do 20 let, z vključenim 4- do 8-letnim moratorijem na odplačilo glavnice;
– stroški povezani s pripravo in odobritvijo posameznega kredita ne smejo presegati 0,5% vrednosti tega kredita;
– strošek rezervacije sredstev kredita je lahko največ 0,5% od nečrpanega zneska kredita in se obračuna od pogodbeno določenega datuma črpanja kredita dalje.
2. člen
Če DARS, d.d. najame kredit iz prejšnjega člena pri tujih kreditodajalcih, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za tak kredit na podlagi posebnega zakona.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za kredite, ki jih bo najela DARS, d.d. pri domačih kreditodajalcih, ti pa bodo kredite za kreditiranje DARS, d.d. najeli v tujini.
Če bo DARS, d.d. izdala obveznice, bo Republika Slovenija izdala poroštvo za izdajo teh obveznic na podlagi posebnega zakona.
3. člen
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije po 1. členu tega zakona se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega kredita, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
4. člen
Republika Slovenija bo v primerih, ko DARS, d.d. ne bo poravnala svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poziv banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.
5. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše s kreditodajalci minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki iz njega izhajajo.
6. člen
Sredstva za plačilo obveznosti v primerih iz 4. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih pogodb namesto DARS, d.d. pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS, d.d. pravico do regresiranja plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
7. člen
Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalogom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sredstev, zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98).
Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS, d.d. določenih v 5. členu zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije.
V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 5. člena tega zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in DARS, d.d. pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem določb tega zakona.
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-85/1
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost