Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1999 z dne 30. 4. 1999

Kazalo

1479. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI), stran 3577.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih za financiranje določenih del za posodobitev in razvoj slovenske železniške infrastrukture (ZPFRZI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. aprila 1999.
Št. 001-22-54/99
Ljubljana, dne 23. aprila 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZNIC, D.D. IZ NASLOVA POSOJIL, NAJETIH ZA FINANCIRANJE DOLOČENIH DEL ZA POSODOBITEV IN RAZVOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE (ZPFRZI)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih železnic, d.d. iz naslova posojil, najetih pri domačih bankah, do skupne višine glavnic 9.290,744.400 tolarjev s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški posojil, za financiranje določenih del pri obnovi in dograditvi obstoječih prog, ki se bodo izvajala v letu 1999 skladno z nacionalnim programom razvoja slovenske železniške infrastrukture.
Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje Republika Slovenija pod naslednjimi pogoji:
– rok odplačila posojila je največ 10 let z vključenim moratorijem na odplačilo glavnic in obresti največ 3 leta,
– poroštveni potencial mora biti izčrpan najkasneje do 31. 12. 1999,
– obrestna mera posojil ne sme presegati TOM + 4%,
– glavnice in obresti posojil se po preteku moratorija odplačujejo v enakih polletnih obrokih,
– vsi stroški, povezani s pripravo in odobritvijo posameznega posojila, ne smejo presegati 0,5 odstotka vrednosti glavnice posojila,
– stroški rezervacije sredstev posojila smejo znašati največ 0,5 odstotka od nečrpanega zneska posojila in se obračunajo od pogodbeno določenega datuma črpanja posojila dalje.
Obseg izdajanja poroštev Republike Slovenije se zmanjšuje z vsakokratnim zneskom najetega posojila, za katerega bo dano poroštvo Republike Slovenije.
2. člen
Sredstva, zagotovljena s posojili iz prejšnjega člena, se črpajo po namenu, obsegu in dinamiki, kot je prikazano v prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona in se objavi skupaj z njim.
3. člen
Poroštvene pogodbe v imenu in za račun Republike Slovenije sklene minister, pristojen za finance, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/99-87/1
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
PRILOGA 1Popis del, ki bodo izvedena na podlagi najetega posojila ter za to potrebna
sredstva:


-------------------------------------------------------------------------------
Zap. Investicijska dela                  Potrebna sredstva
št.                               (mio tolarjev)
-------------------------------------------------------------------------------
1.  Remonti zgornjega ustroja z lokalnimi
   sanacijami spodnjega ustroja:                3.180,000.000

   Grobelno-Ponikva (8,4 km),

   Zagorje-Sava (10,8 km),

   Postaja Trbovlje (4,2 km),

   Postaja Sava (1,9 km),

   Zidani most-Rimske toplice (4,1 km),

   Skupaj 29,4 km x 108,172.  Sanacija objektov spodnjega ustroja:             2.575,000.000

   predor Karavanke 1.100 mio SIT,

   Štampetov most 640 mio SIT,

   predor Počehova 325 mio SIT,

   podporni zidovi (trije) na odseku Ljubljana-Litija 510 mio SIT3.  Obnova vozne mreže na posameznih odsekih in postajah:    1.035,000.000

   Ljubljana-Zalog,

   Sava-Litija,

   Zidani most-Hrastnik,

   postaje Sava, Ležeče, Divača,

   Gornje Ležeče-Divača,

   Divača-Sežana4.  Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za
   II. tir proge Divača-Koper                  1.000,000.0005.  Dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije za
   SV naprave Ljubljana-Sežana                 1.500,744,400

-------------------------------------------------------------------------------
   Skupaj                            9.290,744.400
-------------------------------------------------------------------------------AAA Zlata odličnost