Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1999 z dne 23. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1999 z dne 23. 4. 1999

Kazalo

1443. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini, stran 3281.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97), 56. in 57. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 10. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 - odl. US, 36/96 in 20/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1. člen
V uredbi o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/92, 42/93, 6/94, 62/96) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za plače, nadomestila in druge prejemke zaposlenih v predstavništvih v tujini se zagotavljajo v okviru proračuna Ministrstva za zunanje zadeve.«
2. člen
Spremeni se 4. člen uredbe, tako da se glasi:
»Tolarska plača
Tolarska plača se določi na podlagi zakona o razmerju plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti in drugih predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v državni upravi in je sestavljena iz osnovne plače ter dodatkov, ki pripadajo zaposlenim v državni upravi.
Uslužbencem Ministrstva za zunanje zadeve in drugih državnih organov, ki so razporejeni na delo v diplomatsko konzularna predstavništva, se tolarska plača določi na podlagi količnika in dodatkov, ki so ga imeli pred razporeditvijo v diplomatsko konzularno predstavništvo. Pogodbenim uslužbencem, ki niso bili zaposleni v državni upravi in funkcionarjem, pa se določi tolarska plača na osnovi količnika, ki bi jim pripadal glede na izpolnjevanje pogojev za zasedbo na ustreznem delovnem mestu v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Tolarska plača služi kot podlaga za obračun prispevkov, davkov in drugih dajatev ter obveznosti, ki bremenijo osebne dohodke v času, ki ga delavec prebije na delu v tujini.
V tolarjih se izplačuje v naslednjih primerih:
– v času priprav delavca za odhod na delovno mesto v tujini, vendar ne več kot tri mesece;
– po vrnitvi delavca, ki je v delovnem razmerju za nedoločen čas v Ministrstvu za zunanje zadeve, iz tujine do njegove razporeditve na ustrezno delovno mesto v ministrstvu za zunanje zadeve, vendar ne več kot za tri mesece po vrnitvi;
– če je delavec začasno odpoklican iz tujine zaradi službenih ali drugih razlogov, z dnem prihoda v Republiko Slovenijo;
– če je delavec zaradi službene potrebe začasno odpoklican iz tujine, po izteku prvih trideset dni od njegovega prihoda v Republiko Slovenijo;
– v času koriščenja dopusta pogodbenega delavca za tekoče leto, pred potekom mandata oziroma prenehanjem delovnega razmerja.
Tolarska plača je tudi podlaga za obračun nadomestila za čas bolniškega ter porodniškega dopusta, ki ga delavec, razporejen na delo v predstavništvo v tujini, prebije v Republiki Sloveniji.«
3. člen
V četrtem odstavku 5. člena se črtata besedi »enkrat letno«.
4. člen
Spremeni se 6. člen uredbe, tako da se glasi:
»Koeficienti za izračun osnovne plače
Diplomatsko konzularno osebje:
5,60 - veleposlanik;
5,30 - generalni konzul, pooblaščeni minister-vodja predstavništva;
5,00 - pooblaščeni minister;
4,70 - svetovalec;
4,30 - I. sekretar, konzul;
3,90 - II. sekretar;
3,50 - III. sekretar, vicekonzul;
3,10 - ataše;
Administrativno tehnično osebje:
3,10 - korespondent
2,70 - upravni referent (VI. stopnja izobrazbe);
2,20 - varnostnik (V. stopnja izobrazbe);
– voznik-oskrbnik (V. stopnja izobrazbe);
– pisarniški referent (V. stopnja izobrazbe).«
5. člen
Spremeni se 7. člen uredbe, tako da se glasi:
»Administrativno tehničnemu delavcu se osnovna plača določena na podlagi 6. člena te uredbe, poveča za 20 odstotkov, če stanuje v prostorih predstavništva ali rezidenci vodje predstavništva in opravlja naloge stalnega dežurstva.«
6. člen
Črta se 8. člen uredbe.
7. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»Dodatek za vodenje strateško pomembnejših predstavništev
Veleposlanikom v predstavništvih, ki so s stališča zunanjepolitičnih prioritet Republike Slovenije strateško pomembnejša, lahko minister za zunanje zadeve poveča količnik, določen na podlagi 6. člena te uredbe, in sicer za 0,20, 0,40, 0,60 ali 0,80.«
8. člen
Doda se nov 9.b člen, ki se glasi:
»Dodatek zaradi širšega obsega delovnih nalog
Administrativno tehničnemu osebju v predstavništvih, ki so v rednem delovnem razmerju pri Ministrstvu za zunanje zadeve, in ki poleg nalog, ki sodijo v okvir njihovega delovnega mesta, stalno opravljajo tudi druge naloge, lahko minister poveča količnik, določen na podlagi 6. člena te uredbe, in sicer za 0,10, 0,20, 0,30 ali 0,40.
Povečanje količnika iz prejšnjega odstavka lahko minister določi tudi diplomatom, ki v predstavništvih, v katerih ni ustreznega administrativno tehničnega osebja, vodijo finančno poslovanje«.
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena uredbe, tako da se glasi:
»Delavcu v predstavništvu, čigar zakonec prebiva z njim v tujini in je upravičenec po 12. členu te uredbe, se izplačuje dodatek v višini 10 odstotkov osnovne plače, določene na podlagi 6., 10.a in 10.b člena te uredbe.«
Črta se zadnji stavek tretjega odstavka.
10. člen
Spremeni se 12. člen uredbe, tako da se glasi:
»Delavec v predstavništvu, čigar zakonec prebiva z njim v tujini, ima pravico do nadomestila stroškov prostovoljnega pokojninskega zavarovanja zakonca s širšim obsegom, v skladu s 6. točko 24. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer od dneva nastopa dolžnosti v tujini oziroma prihoda zakonca v tujino.
Delavcem, ki so v Ministrstvu za zunanje zadeve v delovnem razmerju za nedoločen čas, preneha pravica do nadomestila iz prvega odstavka tega člena z dnem nastopa dela v notranji službi, v izjemnih primerih pa lahko minister za zunanje zadeve pravico do nadomestila podaljša. Delavcem, ki so v Ministrstvu za zunanje zadeve v delovnem razmerju za čas opravljanja dolžnosti v tujini, preneha pravica do nadomestila z dnem prenehanja delovnega razmerja.
Upravičenec do nadomestila pred odhodom sam ureja vse formalnosti v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem. Kot osnova za plačilo nadomestila stroškov prostovoljnega pokojninskega zavarovanja zakonca se upošteva višina plače zakonca v zadnjem mesecu pred odhodom v tujino. Če je plača v zadnjem mesecu višja za več kot 25 odstotkov od povprečja zadnjih šestih mesecev, se kot osnova za plačilo prispevka upošteva povprečje plače v zadnjih šestih mesecih.«
11. člen
V 14. členu se besede “Finančna komisija Ministrstva za zunanje zadeve” nadomestijo z besedami “Minister za zunanje zadeve”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Minister za zunanje zadeve lahko sklene, da se zaposlenim v predstavništvu, povrne tudi 50 odstotkov vpisnine in šolnine za predšolsko izobraževanje v zadnjem letu pred nastopom rednega šolanja in visokošolsko izobraževanje. Povračilo stroškov za visokošolsko izobraževanje se izplačuje na podlagi potrdila o rednem šolanju in to največ do 26. leta starosti.«
12. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena uredbe, tako da se glasi:
»Vodje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije imajo pravico do dodatka za postrežbo v višini koeficienta 1,30, odpravniki poslov, ki opravljajo navedeno funkcijo dalj kot 3 mesece ter vodje konzularnih predstavništev pa v višini koeficienta 0,80. Dodatek predstavlja zgornji limit izplačil iz tega naslova, ki obsegajo poleg izplačil za redno delo tudi vse dajatve, ki izvirajo iz tega naslova.«
V predzadnji vrstici drugega odstavka se za besedama »ki jo« dodajo besede »ob soglasju ministra«.
13. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 20. člena uredbe, tako da se glasita:
»Kot potni stroški se priznajo:
– stroški letalskega prevoza v ekonomskem razredu, ali železniškega prevoza v prvem razredu;
– stroški lastnega prevoza se povrnejo v višini stroškov ene železniške vozovnice prvega razreda, oziroma dveh železniških vozovnic prvega razreda za uslužbenca z družino; trajanje železniškega prevoza predstavlja tudi osnovo za obračun pripadajočih dnevnic.
Kot selitveni stroški se priznajo:
– stroški embalaže v višini 300 DEM za uslužbenca brez družine in 600 DEM za uslužbenca z družino;
– stroški pakiranja iznosa predmetov iz stanovanja, natovarjanja, raztovarjanja in odvoza embalaže;
– stroški voznine;
– zavarovalnina selitvenih predmetov v višini 15.000 DEM za uslužbenca brez družine in 20.000 DEM za uslužbenca z družino.«
Spremeni se šesti odstavek 20. člena uredbe, tako da se glasi:
»Selitev opravi podjetje, registrirano za opravljanje selitev, ki predloži najboljšo ponudbo.«
V sedmem odstavku se črta besedilo »pred iztekom enega leta od začetka dela v predstavništvu«.
14. člen
V 21. členu se besede »delavce republiških upravnih organov« nadomestijo z besedami »delavce v državnih organih«.
15. člen
V 22. členu se besedi »finančna komisija« nadomestita z besedami »minister za zunanje zadeve«.
16. člen
Spremeni se 24. člen uredbe, tako da se glasi:
»Nadomestilo potnih stroškov za izrabo dopusta v Sloveniji
Upravičence in višino nadomestila za potne stroške za izrabo dopusta uslužbencev predstavništev v Sloveniji določi minister za zunanje zadeve s posebnim pravilnikom.«
17. člen
Spremeni se 25. člen uredbe, tako da se glasi:
»Nadomestilo stroškov za nastanitev
Delavec predstavništva, ki je v rednem delovnem razmerju v Ministrstvu za zunanje zadeve, ima pravico do nadomestila stroškov nastanitve pod pogoji, ki jih s posebnim pravilnikom določi minister za zunanje zadeve.«
18. člen
Spremeni se 27. člen uredbe, tako da se glasi:
»Nadomestilo stroškov za uporabo osebnega avtomobila v službene namene
Delavec v predstavništvu, ki uporablja lastni osebni avtomobil v službene namene, ima pravico do nadomestila stroškov pod pogoji, ki jih s posebnim pravilnikom določi minister za zunanje zadeve.«
19. člen
Spremeni se 28. člen uredbe, tako da se glasi:
»Nadomestilo plače za čas bolniškega staleža
Uslužbencu v predstavništvu pripada nadomestilo plače za čas bolniškega staleža v višini 90 odstotkov devizne plače za prvih 30 delovnih dni, po izteku tega roka pa ob soglasju Ministrstva za zunanje zadeve le v primeru, ko iz upravičenih razlogov ne more nadaljevati zdravljenja v Sloveniji.
Za nadaljevanje bolniškega staleža se nadomestilo obračunava po predpisih, ki veljajo za ostale uslužbence v Ministrstvu za zunanje zadeve, na osnovi plače določene s 4. členom te uredbe.«
20. člen
V četrti vrstici drugega odstavka 29. člena se črtajo besede »na predlog finančne komisije«.
Črta se tretji odstavek 29. člena uredbe.
21. člen
V tretji vrstici 30. člena se črtajo besede »hrvaški ali srbski«.
22. člen
Spremeni se 31. člen uredbe, tako da se doda drugi odstavek:
»Delavec predstavništva, ki je zaradi kršitve delovne dolžnosti razporejen na delo v Ministrstvo za zunanje zadeve ali se je enostransko odločil, da predčasno preneha z delom v predstavništvu, je dolžan preostale zneske akontacije vrniti v enkratnem znesku, v 30 dneh po prenehanju dela v predstavništvu.«
23. člen
Spremeni se 32. člen uredbe, tako da se glasi:
»Kredit za stroške nastanitve v tujini
Ob nastopu dolžnosti v tujini ima delavec predstavništva pravico do kredita za stroške nastanitve in ureditve življenjskih ter delovnih pogojev v tujini v višini treh mesečnih deviznih plač z dodatki, in sicer ob sedem odstotni letni obrestni meri. Kredit mu odobri finančno računovodska služba Ministrstva za zunanje zadeve na podlagi odločbe oziroma pogodbe o razporeditvi na delo v predstavništvo in ga je dolžan vrniti najkasneje v 24 mesecih oziroma do izteka dela v tujini, če je razporeditev krajša od 24 mesecev.
Delavec predstavništva, ki je zaradi kršitve delovne dolžnosti razporejen na delo v Ministrstvo za zunanje zadeve ali se je enostransko odločil, da predčasno prekine delo v predstavništvu, je dolžan preostale zneske kredita vrniti v enkratnem znesku, v 30 dneh po prenehanju dela v predstavništvu.«
24. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-12/99-1
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik

AAA Zlata odličnost