Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1356. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 3142.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
V 2. členu kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 in 51/98) se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Izraz “ravnatelj” v smislu te pogodbe pomeni ravnatelja, rektorja, dekana oziroma direktorja.
Izraz »svet javnega zavoda« v smislu te pogodbe pomeni tudi organ upravljanja visokošolskega zavoda.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Stranki kolektivne pogodbe imenujeta petčlanski odbor za razlago kolektivne pogodbe. Vsaka stranka imenuje dva člana, petega pa imenujeta sporazumno.«.
3. člen
V drugi alinei prvega odstavka 30. člena se številka “9” nadomesti s številko “8”, v tretji alinei pa se številka “12” nadomesti s številko “10”.
4. člen
V poglavju 1. DELOVNA RAZMERJA se za 8. točko doda nova 8.a točka in novi 36.a, 36.b, 36.c in 36.č členi, ki se glasijo:
“8.a Prehodi delavcev iz vrtca v osnovno šolo ob uvedbi 9-letnega programa
36.a člen
Osnovna šola, ki uvede 9-letni program, prevzame v skladu z normativi in standardi za osnovno šolo, v začetku šolskega leta, ko začne prvič izvajati 9-letni program, vzgojitelje predšolskih otrok. V osnovno šolo, ki izvaja program 9-letne osnovne šole, je mogoče iz vrtca začasno za obdobje enega šolskega leta, razporediti vzgojitelje predšolskih otrok, da se tako otrokom olajša prehod iz vrtca v šolo.
Prevzem vzgojiteljev predšolskih otrok v šolskem letu, ko začne osnovna šola prvič izvajati program 9-letne osnovne šole
36.b člen
Osnovna šola praviloma v šolskem letu, ko začne prvič izvajati program 9-letne osnovne šole prevzame od vrtca vzgojitelje predšolskih otrok za poučevanje v prvem razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranje varstvo.
Prevzem se opravi praviloma med vrtcem in šolo, ki delujeta na območju občine, ki je ustanoviteljica obeh zavodov. Ravnatelj šole najkasneje do 31. maja ugotovi potrebno število vzgojiteljev predšolskih otrok za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in drugih oblik organiziranega dela z učenci ter za navedena mesta pripravi posebno interno objavo in jo posreduje vrtcem, ki delujejo na območju šolskega okoliša. Interna objava se objavi v prostorih vrtca, v njej pa je treba navesti:
– zahtevane pogoje,
– 8-dnevni rok, do katerega se lahko prijavijo kandidati,
– 8-dnevni rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri.
Za objavo interne objave v prostorih vrtca je odgovoren njegov ravnatelj.
Osnovna šola praviloma prevzame tiste vzgojitelje predšolskih otrok, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– izpolnjujejo izobrazbene pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok iz tretjega odstavka 40. oziroma 56. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) v povezavi s 103. členom zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97).
– imajo opravljena najmanj dva modula izobraževanja za učitelje v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in
– imajo izkušnje v oddelkih s programom priprave na šolo.
V primeru, da se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, kot je predvidenih delovnih mest, opravi izbiro delavcev, ki bodo prevzeti, ravnatelj šole v soglasju z ravnateljem vrtca.
Pogodbo o prevzemu vzgojiteljev predšolskih otrok iz vrtca v šolo skleneta ravnatelja vrtca in šole.
Vzgojitelj predšolskih otrok iz prejšnjega odstavka sklene v osnovni šoli delovno razmerje za nedoločen čas. Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja (dodatki, dopusti, jubilejne nagrade, napredovanje itd.) se delavcu upošteva tudi delovna doba, ki jo je dopolnil v vrtcu.
Delavcem, ki so bili prevzeti v skladu s prejšnjimi odstavki, tri leta po prevzemu ne more prenehati delovno razmerje zaradi nujnih operativnih razlogov.
Razporejanje vzgojiteljev predšolskih otrok v osnovno šolo za obdobje enega leta
36.c člen
Vzgojitelja predšolskih otrok, ki je v vrtcu opravljal delo v oddelku otrok pred vstopom v program 9-letne osnovne šole, je mogoče za obdobje enega šolskega leta začasno razporediti iz vrtca v osnovno šolo za poučevanje v prvem razredu, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja in jutranje varstvo v osnovni šoli.
Vzgojitelj predšolskih otrok sklene delovno razmerje v osnovni šoli za obdobje, ki ga opredelita ravnatelja šole in vrtca. Vzgojitelju v tem času v vrtcu mirujejo pravice iz delovnega razmerja.
Po preteku delovnega razmerja, sklenjenega v skladu s prejšnjim odstavkom, se vzgojitelj predšolskih otrok vrne v vrtec in nadaljuje z delovnim razmerjem, ki ga je imel sklenjenega v vrtcu.
O začasni razporeditvi vzgojitelja predšolskih otrok v šolo sporazumno odločita ravnatelja vrtca in šole.
Pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja (dodatki, dopust, jubilejne nagrade, napredovanja in podobno) se delavcu upošteva tudi delovna doba, ki jo je dopolnil v vrtcu oziroma v šoli.
To določilo velja in se smiselno uporablja tudi za razporeditev učitelja, ki izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok in ostale pogoje iz drugega odstavka 36.b člena te pogodbe iz šole v oddelek vrtca, v katerega so vključeni otroci, ki bodo v naslednjem šolskem letu vstopili v šolo.
36.č člen
Delavcu iz 36.b in 36.c člena se šteje, da izpolnjuje predpisane pogoje glede zahtevane strokovne izobrazbe, za določitev količnika njegove osnovne plače pa se uporablja 1.a točka tarifne priloge te pogodbe z upoštevanjem pridobljenega naziva in pridobljenih plačilnih razredov.«
5. člen
39. člen se spremeni tako, da se za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
“3. Naziv:
a) mentor               10
b) svetovalec             20
c) svetnik              30
Dosedanja 3. točka postane 4. točka.
Dosedanja 4. točka, ki postane 5. točka, se spremeni tako, da se glasi:
Dosežena delovna doba:
a) do 3 let              3
b) nad 3 do 7 let           6
c) nad 7 do 10 let           9
d) nad 10 do 15 let          13
e) nad 15 do 20 let          17
f) nad 20 do 25 let          20
g) nad 25 let            25"
Dosedanja 6. točka postane 7. točka.
6. člen
V peti alinei prvega odstavka 50. člena se za besedama »stari starši« črta beseda “starši”.
V drugem odstavku se črta beseda “praviloma”.
7. člen
V tretjem odstavku 51. člena se pred piko doda besedilo: »ter zaradi opravljanja funkcij v najvišjih organih reprezentativnih sindikatov dejavnosti, ki so opredeljeni s statuti, veljavnimi na dan podpisa te pogodbe.
8. člen
V prvi alinei tretjega odstavka 55.a člena se besedilo: “1 delovni dan« nadomesti z besedilom: »2 delovna dneva«.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
»– za pripravo na zaključni izpit 7 delovnih dni«
V drugi alinei, ki postane tretja alinea, se številka »7« nadomesti s številko »10«.
9. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vzgojitelju, pomočniku vzgojitelja, varuhu, učitelju in predavatelju višje šole s 35 leti delovne dobe oziroma s 30 leti delovne dobe za ženske, od tega najmanj 25 let oziroma 20 let v vzgoji in izobraževanju za ženske, se učna obveznost, vzgojno delo ali delovno usposabljanje zmanjša za 2 uri.«.
10. člen
V 8. točki 66. člena se na koncu besedila doda besedilo:
»in kršitev predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.«
11. člen
80. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost pedagoške ure se poveča:
a) učiteljem, ki v 5., 6., 7. in 8. razredu OŠ poučujejo materin jezik in matematiko, ki se eksterno preverjata za 10%,
b) učiteljem, ki v oddelkih splošnih in strokovnih gimnazij ter maturitetnega tečaja oziroma v maturitetnih oddelkih ali skupinah poučujejo,
– materin jezik, matematiko in tuji jezik, za 10%,
– ostale maturitetne predmete oziroma predmete, ki so vključeni v predmetno področje, iz katerega dijaki opravljajo maturo, za 5%,
c) učiteljem predmetnega pouka in učiteljem srednjih šol, ki poučujejo tri ali več po vsebini različnih predmetov in so za poučevanje vseh teh ustrezno usposobljeni, za 5%,
d) vzgojiteljem, ki opravljajo delo v oddelku otrok Romov in učiteljem razrednega pouka, ki poučujejo v romskih oddelkih ali skupinah romskih učencev, za 10%.«
12. člen
V 80.c členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Vodji podružnične šole s štirimi in manj oddelki pripada za vodenje dodatek v višini 0,3 količnika, vodji podružnične šole s petimi in več oddelki pa 0,4 količnika.«
13. člen
V 80.d členu se številka “0,15” nadomesti s številko “0,35”.
14. člen
V drugi alinei prvega odstavka 80.e člena se za besedo “lektorju” doda vejica in besedilo: “učitelju praktičnega pouka, učitelju veščin, bibliotekarju”, v tretji alinei se za besedilom: »asistentu s specializacijo oziroma magisterijem« doda vejica in besedilo: »lektorju z magisterijem in bibliotekarju s specializacijo oziroma magisterijem«, v četrti alinei pa se za besedilom: »asistentu z doktoratom« doda vejica in besedilo: »lektorju z doktoratom in bibliotekarju z doktoratom«.
15. člen
80.f člen se spremeni tako, da se glasi:
“80.f člen
Strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih pripada dodatek za posebne psihofizične obremenitve in odgovornost.
Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
brez naziva                    0,85 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
z nazivom mentor                 0,80 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
z nazivom svetovalec oziroma svetnik       0,75 količnika
– pomočniku vzgojitelja              0,50 količnika
Strokovnim delavcem v dijaških domovih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju brez naziva            0,85 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju z nazivom mentor         0,80 količnika
– vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju z nazivom svetovalec
oziroma svetnik                  0,75 količnika
Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
knjižničarju in korepetitorju brez naziva     0,85 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
knjižničarju in korepetitorju z nazivom
mentor                      0,80 količnika
– učitelju, svetovalnemu delavcu,
knjižničarju in korepetitorju z nazivom
svetovalec oziroma svetnik            0,75 količnika
– laborantu                    0,50 količnika
Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem v zavodih za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in knjižničarju brez naziva         0,85 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in knjižničarju z nazivom mentor       0,80 količnika
– učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in knjižničarju z nazivom svetovalec
oziroma svetnik                   0,75 količnika
– varuhu – negovalcu                 0,50 količnika
Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
učitelju športne vzgoje in knjižničarju
brez naziva                    0,85 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
učitelju športne vzgoje in knjižničarju
z nazivom mentor                 0,80 količnika
– predavatelju višje šole, inštruktorju,
učitelju športne vzgoje in knjižničarju
z nazivom svetovalec oziroma svetnik       0,75 količnika
– laborantu                    0,50 količnika
Delavcem v visokošolskih zavodih pripada dodatek iz prvega odstavka tega člena v višini:
– strokovnemu delavcu in bibliotekarju      0,85 količnika
– laborantu in višjemu knjižničarju        0,50 količnika
Dodatek iz tega člena in dodatek iz 80.d člena se izključujeta.«
16. člen
V 81. členu se številka “0,20” nadomesti s številko “0,30”, številka “0,35” pa se nadomesti s številko “0,45”.
17. člen
V 81.a členu se številka “0,15” nadomesti s številko “0,25”, številka “0,25” se nadomesti s številko “0,35”, številka “0,30” pa se nadomesti s številko “0,40”.
18. člen
V 81.b členu se številka”0,10" nadomesti s številko”0,20".
19. člen
Za 81.b se dodata nova 81.c in 81.č člen, ki se glasita:
“81.c člen
Laborantu pripada dodatek za odgovornost za delo z dijaki oziroma študenti v laboratoriju v višini 0,30 količnika.
81.č člen
Vodjem posestev, organizatorjem praktičnega pouka oziroma vodjem delavnic, organizatorjem delovne prakse, organizatorjem praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorjem praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah in vodjem oziroma organizatorjem izobraževanja odraslih pripada dodatek za odgovornost za organizacijo posameznih aktivnosti, povezanih z oblikami praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja odraslih v višini 0,45 količnika.”.
Dosedanji 81.c člen postane 81.d člen.
20. člen
V 1. točki 82. b člena se beseda » varuhu« nadomesti z besedo »pomočniku vzgojitelja«.
V 6. in 7. točki se številka “0,15” nadomesti s številko “0,30”.
21. člen
84. člen se spremeni tako, da se črta četrti odstavek.
22. člen
Prvi odstavek 85.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavcu, ki opravi najmanj 60% celotne mesečne ali 80% celotne tedenske obveznosti v popoldanskem času, pripada za čas dela v popoldanskem času dodatek v višini 8% na osnovno plačo.«
23. člen
V prvem odstavku 87. člena se besedilo: »z ustanoviteljem« nadomesti z besedilom: »s financerjem«.
24. člen
V 113. členu s se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Reprezentativnim sindikatom dejavnosti se za njihovo delovanje zagotavlja plačilo 1 ure in 20 minut na zaposlenega v vzgoji in izobraževanju.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se številka »50« nadomesti s številko »65«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razlika ur iz prvega in drugega odstavka tega člena se izrabi na podlagi dogovora med strankami kolektivne pogodbe.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
25. člen
Doda se nov 113.b člen, ki se glasi: »Sindikalnim zaupnikom zavodov se vroča vabila z gradivi za seje svetov zavodov in omogoča sodelovanje na celotnih sejah«.
26. člen
Dodatki, navedeni v 13., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. členu, pripadajo delavcem od 1. 11. 1999 dalje in se izplačujejo po dinamiki, ki je določena v tabeli, ki je sestavni del te pogodbe.
27. člen
Ko bosta univerzi sprejeli pravila o habilitaciji bibliotekarjev in bodo le-ti izvoljeni v nazive ter zasedli delovna mesta, za katera je pogoj izvolitev v te nazive, začnejo za njih veljati dodatki po 80.e členu in prenehajo veljati dodatki po 80.f členu.
28. člen
Odbor za razlago kolektivne pogodbe se konstituira najkasneje en mesec po podpisu teh sprememb in dopolnitev.
29. člen
Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 12. marca 1999.
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
Predsednica
Nevenka Tučič l. r.
Ministrstvo za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
VIR
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Sekretar republiškega odbora
Bojan Hribar l. r.
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so bile s sklepom o registraciji spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 23. 3. 1999 pod zap. št. 47/4 in št. spisa 121-03-0041/94-008.
    TABELA DINAMIKE IZPLAČEVANJA DODATKOV - 26. člen SPREMEMB IN DOPOLNITEV KOLEKTIVNE
       POGODBE ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

                                  .-----------------------------------.
80.d                                . 1.11.1999 . 01.1.2000 . 01.4.2000 .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. Delovno mesto                           .      .      .      .
. vsi zaposleni, razen delavcev pod 80.f              .  0,2  .  0,25  .  0,35  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 80.f                               .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. vrtci                               .      .      .      .
. vzgojitelj, svetovalni delavec brez naziva            . 0,5125  .  0,625  .  0,85  .
. vzgojitelj, svetovalni delavec mentor               .  0,5  .  0,6  .  0,8  .
. vzgojitelj, svetovalni delavec svetovalec, svetnik        . 0,4875  .  0,575  .  0,75  .
. pomočnik vzgojitelja                       . 0,3125  .  0,375  .  0,5  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. dijaški domovi                          .      .      .      .
. vzgojitelj, svetovalni delavec in knjižničar brez naziva     . 0,5125  .  0,625  .  0,85  .
. vzgojitelj, svetovalni delavecin knjižničar mentor        .  0,5  .  0,6  .  0,8  .
. vzgojitelj, svetovalni delavec in knjižničar svetovalec, svetnik . 0,4875  .  0,575  .  0,75  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. osnovne, srednje in glasbene šole                 .      .      .      .
. učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, korepetitor brez naziva . 0,5125  .  0,625  .  0,85  .
. učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, korepetitor mentor    .  0,5  .  0,6  .  0,8  .
. učitelj, svetovalni delavec, knjižničar, korepetitor svetovalec, . 0,4875  .  0,575  .  0,75  .
. svetnik                              .      .      .      .
. laborant                             . 0,3125  .  0,375  .  0,5  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami       .      .      .      .
. učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec in knjižničar brez naziva . 0,5125  .  0,625  .  0,85  .
. učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec in knjižničar mentor   .  0,5  .  0,6  .  0,8  .
. učitelj, vzgojitelj, svetovalni delavec in knjižničar svetovalec, . 0,4875  .  0,575  .  0,75  .
. svetnik                              .      .      .      .
. varuh - negovalec                         . 0,2375  .  0,325  .  0,5  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. višje strokovne šole                       .      .      .      .
. predavatelj višje šole, inštruktor, knjižničar brez naziva    . 0,5125  .  0,625  .  0,85  .
. predavatelj višje šole, inštruktor, knjižničar mentor       .  0,5  .  0,6  .  0,8  .
. predavatelj višje šole, inštruktor, knjižničar svetovalec,    . 0,4875  .  0,575  .  0,75  .
. svetnik                              .      .      .      .
. laborant                             . 0,3125  .  0,375  .  0,5  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. visokošolski zavodi                        .      .      .      .
. strokovni delavec in bibliotekar                 .  0,475  .  0,6  .  0,85  .
. laborant in višji knjižničar                   . 0,3875  .  0,425  .  0,5  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 81. člen                             .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. računovodja-vodja službe (trije ali štirje delavci)        .  0,225  .  0,25  .  0,3  .
. računovodja-vodja službe (5 ali več delavcev)           .  0,375  .  0,4  .  0,45  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 81.a člen                             .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. vodja kuhinje (trije ali štirje delavci)             .  0,175  .  0,2  .  0,25  .
. vodja kuhinje (pet ali več delavcev)               .  0,275  .  0,3  .  0,35  .
. vodja kuhinje (več kot deset delavcev)              .  0,325  .  0,35  .  0,4  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 81.b                               .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. administrativni in finančno računovodski delavci         .  0,125  .  0,15  .  0,2  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 81.c                               .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. laborant                             .  0,075  .  0,15  .  0,3  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 81.č                               .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. vodja posestva                          . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
. organizator praktičnega pouka oziroma vodja delavnice       . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
. organizator delovne prakse                    . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
. organizator praktičnega usposabljanja v obratovalnici       . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
. organizator praktičnega izobraževanja               . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
. vodja oziroma organizator izobraževanja odraslih         . 0,1125  .  0,225  .  0,45  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. 82.b                               .                  .
.-------------------------------------------------------------------.-----------.-----------.-----------.
. vodja finančno-računovodske službe                .  0,2  .  0,25  .  0,3  .
. vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima         .  0,2  .  0,25  .  0,3  .
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti