Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999

Kazalo

1300. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, stran 3030.

Na podlagi 11. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
1. člen
V 5. členu uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98) (v nadaljnjem besedilu: uredba) se za petim odstavkom dodata novi šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
‘Ne glede na določbo drugega in četrtega odstavka 5. člena te uredbe se lahko v Mestni občini Maribor določi skupni šolski okoliš za največ tri šole, da se s tem zagotovi določitev gravitacijskega območja za posamezno šolo, ki je usklajeno z zmogljivostjo šole, oblikovanje oddelkov v skladu z odredbo o normativih in standardih ter racionalno izrabo šolskega prostora.
Šolski okoliš iz zgornjega odstavka se določi v ustanovitvenih aktih šol, ki delujejo na območju skupnega šolskega okoliša. Znotraj skupnega šolskega okoliša ustanovitelj šol s posebnim sklepom, ki se objavi na enak način kot ustanovitveni akti šol, določi območje posamezne šole, s katerega imajo starši pravico, da je njihov otrok razporejen v to šolo, to je gravitacijsko območje šole.’
2. člen
Za 6. členom uredbe se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
‘Vpis otrok v skupnem šolskem okolišu vključuje prijavo na razpis za vpis in razporeditev otrok na šole.
Starši prijavijo svojega otroka na podlagi razpisa za vpis, ki ga v sredstvih javnega obveščanja objavi ustanovitelj, na katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri prijavi navedejo tudi prvo oziroma drugo naslednjo šolo v skupnem šolskem okolišu, ki želijo, da jo njihov otrok obiskuje, če zaradi premajhne zmogljivosti ne more biti razporejen v šolo, v katero je prijavljen.
Razporeditev otrok na posamezno šolo opravijo ustanovitelj in šole v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi otrok se upošteva:
– pravico staršev, da je njihov otrok razporejen v šolo na gravitacijskem območju, v katerem prebivajo,
– željo staršev, da je njihov otrok razporejen na šolo zunaj gravitacijskega območja, v katerem prebivajo,
– varnost poti in oddaljenost šole, v katero je otrok razporejen in
– morebitno vključenost brata oziroma sestre v isto šolo.
Z razporeditvijo otrok na posamezno šolo je vpis zaključen.
Podrobnejše pogoje o vpisu otrok v skupnem šolskem okolišu iz 5. člena te uredbe lahko v posebnem aktu v sodelovanju s šolami iz skupnega šolskega okoliša in ministrstvom, pristojnim za šolstvo, določi ustanovitelj šol.’
3. člen
V 6. členu uredbe se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
‘Ne glede na določbo prvega odstavka 6. člena uredbe, lahko šola iz skupnega šolskega okoliša iz 5. člena te uredbe, da staršem, ki ne prebivajo v tem okolišu, soglasje za vpis njihovega otroka v to šolo, ko je razporeditev otrok na šole v skupnem šolskem okolišu zaključena.’
Drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 6. člena te uredbe postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-00/98-4
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost