Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999

Kazalo

1202. Uredba o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999, stran 2811.

Na podlagi 7. in 9. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91), 3. in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 4. člena zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi tržnega reda za pšenico in rž letine 1999
1. člen
S to uredbo se določi:
– višina neposrednega plačila za izravnavo stroškov pridelave pšenice in rži,
– pogoji za intervencijski odkup pšenice in rži letine 1999 pridelane v Republiki Sloveniji,
– zaščitna cena pšenice in rži letine 1999,
– standardna in minimalna kakovost,
– način obračuna odkupne cene v intervencijskem odkupu glede na dejansko ugotovljeno kakovost pšenice in rži.
2. člen
Kmet oziroma kmetijsko podjetje (v nadaljnjem besedilu: pridelovalec), ki proda pšenico ali rž mlinskim podjetjem, mlinom, zadrugam, drugim pravnim osebam ali Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljnjem besedilu: zavod) v intervencijskem odkupu pšenice in rži (v nadaljnjem besedilu: intervencijski odkup) je upravičen do neposrednega plačila za izravnavo stroškov pridelave pšenice in rži (v nadaljnjem besedilu: neposredno plačilo), ki znaša tako za pšenico kot za rž 54.000 SIT/ha.
Sredstva za neposredno plačilo zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi proračunske postavke št. 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ter št. 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu – ECO 0, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
3. člen
Osnova, da lahko pridelovalec uveljavlja neposredno plačilo je sklenjena kupoprodajna pogodba med pridelovalcem in tisto pravno osebo, ki z njim sklene pogodbo o odkupu pšenice in rži (v nadaljnjem besedilu: kupoprodajna pogodba) in obrazec “Podatki o kmetijskem gospodarstvu”, ki ga morajo pridelovalci oziroma njihovi pooblaščenci v skladu z uredbo o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 posredovati na PZPS – GIZ, Slovenska 54, Ljubljana.
Kupoprodajne pogodbe morajo zadruge, kmetijska podjetja in druge pravne osebe, ki v imenu pridelovalcev sklenejo pogodbo o odkupu pšenice in rži, posredovati zavodu najpozneje do 30. 4. 1999.
4. člen
Kolikor pridelovalec ni uspel skleniti kupoprodajne pogodbe in je dostaviti zavodu do 30. 4. 1999, lahko preko zadruge ali kmetijskega podjetja ali druge pravne osebe, ki jo pridelovalec pooblasti, sklene naknadno pogodbo o intervencijskem odkupu z zavodom po zaščitni ceni najpozneje do 17. 5. 1999.
Zavod lahko izvede intervencijski odkup pšenice in rži tudi od zadrug, ki so s pridelovalci predhodno že sklenile kupoprodajne pogodbe, kolikor do 15. 6. 1999 z njim sklenejo pogodbo o intervencijskem odkupu.
Najmanjša količina pšenice oziroma rži, za katero sklene zavod pogodbo o intervencijskem odkupu, je 1.500 kg.
Na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko minister za ekonomske odnose in razvoj odredi, da zavod na podlagi javnega razpisa ponudi odkupovalcem pšenice in rži za določen čas v najem svoje skladiščne kapacitete.
Za pokrivanje dela stroškov skladiščenja zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano finančna sredstva iz proračunske postavke 4180 Financiranje zalog in proizvodnje pomembnejših kmetijskih proizvodov, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
5. člen
Zaščitna cena za pšenico oziroma standardne kakovosti, določene v 8. členu te uredbe, znaša 23 SIT/kg fco odkupno mesto za pšenico in za rž standardne kakovosti 15 SIT/kg fco odkupno mesto.
Zavod za blagovne rezerve – enota za kmetijske intervencije odkupi pšenico in rž po zaščitni ceni, fco odkupno mesto, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta 1999.
6. člen
Zavod plača pšenico in rž, odkupljeno v intervencijskem odkupu po zaščitni ceni, najpozneje 60 dni po prevzemu pšenice na odkupnem mestu. Plačilo izvede na podlagi računa prodajalca, kateremu mora biti priložen analizni izvid o kakovosti skupaj z obračunskim listom.
Sredstva za pokritje stroškov intervencijskega odkupa, za dodatek na kakovost pšenice in rži ter za pokritje negativnih razlik, nastalih pri prodaji v intervencijskem odkupu odkupljene pšenice in rži, zagotovi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v breme proračunske postavke št. 1442 - regresiranje cen določenih proizvodov, konto 4102 - Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
7. člen
Zavod po zaščitni ceni odkupi pšenico standardne kakovosti pšenice z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 13%
– vsebnostjo primesi: 2%
– hektolitrsko maso: 76 kg/100 litrov
– količino surovih beljakovin (N x 5,7): 11,5%
– število padanja: 225.
Zavod po zaščitni ceni odkupi rž standardne kakovosti z naslednjimi lastnostmi:
– vsebnostjo vlage: 13%
– vsebnostjo primesi: 5%
– hektolitrsko maso: 72 kg/100 litrov
– število padanja: 200.
8. člen
Minimalni pogoji glede kakovosti, ki po tej uredbi veljajo v intervencijskem odkupu, so:
a) za pšenico:
– vsebnost primesi: največ 8%
– hektolitrska masa: najmanj 72 kg/100 l
– količina surovih beljakovin (N x 5,7): najmanj 10%
– število padanja: najmanj 195,
b) za rž:
– vsebnost primesi: največ 8%
– hektolitrska masa: najmanj 68 kg/100 l
– število padanja: najmanj 185.
9. člen
Vzorčenje in določanje kakovosti pšenice in rži se izvaja po metodah, določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit.
Število padanja se ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – Določanje števila padanja.
10. člen
Zavod v intervencijskem odkupu odkupi pšenico in rž standardne kakovosti na podlagi analize kakovosti, ki jo opravi s strani zavoda pooblaščeno podjetje na odkupnem mestu.
Stroški analize se pokrivajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leto 1999, in sicer: polovico v breme proračunske postavke Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj št. 1442, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, polovico pa v breme proračunske postavke Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 1433 Skupni nameni: Nadomestilo pri cenah kmetijskih proizvodov in intervencijski nakupi, konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
Pšenico in rž, ki ne ustreza minimalnim pogojem glede kakovosti, določenim v 8. členu te uredbe, zavod ne odkupuje. V primeru, da se šele po opravljenem prevzemu z analizo ugotovi, da prevzeta pšenica oziroma rž ne ustreza predpisani minimalni kakovosti, odkupi zavod takšno pšenico po 15 SIT/kg, rž pa po 10 SIT/kg.
11. člen
Če ugotovljena kakovost pšenice oziroma rži odstopa od standardne kakovosti, določene v 7. členu te uredbe, se odkupna cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, zviša oziroma zniža na način, opisan v tem členu.
Odkupna cena se ugotovi glede na neto količine pšenice (preračunano na 13% vlage in 2% primesi) oziroma na neto količino rži (preračunano na 13% vlage in 5% primesi).
Za pšenico, ki odstopa od pšenice s hektolitrsko maso 76 kg/100 l, se zaščitna odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.
Za rž, ki odstopa od rži s hektolitrsko maso 72 kg/100 l, se zaščitna odkupna cena vsakih 0,1% zniža oziroma zviša za 0,05%.
Za pšenico, ki odstopa od pšenice z vsebnostjo surovih beljakovin 11,5%, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 1, ki je sestavni del te uredbe.
Za pšenico, ki odstopa od pšenice standardne kakovosti s številom padanja 225, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 2, ki je sestavni del te uredbe.
Za rž, ki odstopa od rži standardne kakovosti s številom padanja 200, se odkupna cena izračuna na podlagi Tabele 3, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen
Podrobnejše pogoje za intervencijski odkup pšenice in rži letine 1999 določi minister za ekonomske odnose in razvoj v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje do 15. 5. 1999.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja do 31. decembra 1999.
Št. 331-03/99-2
Ljubljana, dne 8. aprila 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina