Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999

Kazalo

415. Pravila fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, stran 845.

Na podlagi 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) in 13. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – OdFIHO (Uradni list RS, št. 9/98) je svet fundacije na seji dne 27. 7. 1998 sprejel
P R A V I L A
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ime fundacije je Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.
Skrajšano ime fundacije je Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO).
Sedež fundacije je v Ljubljani, Trubarjeva 77.
Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Sestavljen je iz dveh črk F, ki sta obrnjeni druga proti drugi. Ob znaku je zapisano polno ime fundacije.
II. DELOVANJE FUNDACIJE
2. člen
Trajne in splošno koristne dejavnosti, ki jih financira oziroma sofinancira fundacija, so tisti programi in storitve, ki so v neposredno korist posameznikov, prispevajo k izboljšanju njihovega socialnega položaja oziroma preprečujejo poslabšanje, in k ustvarjanju možnosti za čimbolj neodvisno in samostojno življenje.
3. člen
Programi in storitve obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s katerimi prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
– naložbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje in
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
4. člen
Invalidske organizacije so:
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, zaradi uveljavljanja posebnih potreb in interesov invalidov in izvajalke posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnosti invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov.
Dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.
Humanitarne organizacije so:
– organizacije za samopomoč, ki jih ustanovijo posamezniki, predvsem neposredno prizadeti za zagotavljanje posebnih potreb za čimbolj enakopravno vključevanje v življenje,
– dobrodelne organizacije, ki jih ustanovijo človekoljubi zato, da bi prispevali k reševanju socialnih stisk in težav drugih oseb oziroma da bi pomagale ljudem, katerih življenje je ogroženo.
5. člen
S pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije se določijo načela za financiranje, pogoji in merila, razmerje med sredstvi, ki se razporejajo na invalidske in humanitarne organizacije, druga razmerja in kriterije za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene.
Za pridobitev sredstev fundacije invalidske in humanitarne organizacije izdelajo finančno ovrednotene letne delovne programe, pri čemer upoštevajo planirana sredstva fundacije in določila pravilnika.
6. člen
Finančni načrt za naslednje koledarsko leto sprejme svet najkasneje do 1. novembra, letno razporeditev sredstev fundacije pa najkasneje do 31. decembra.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA ORGANOV FUNDACIJE
7. člen
Organi fundacije so: svet fundacije, direktor, komisije in nadzorni odbor.
8. člen
Svet fundacije
Fundacijo upravlja svet fundacije. Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: svet) opravlja naslednje naloge:
– izvoli predsednika in namestnika predsednika sveta,
– sprejema pravila, pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, poslovnik o delu fundacije in druge splošne akte fundacije,
– sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun,
– enkrat letno sprejme razporeditev sredstev fundacije,
– določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene,
– odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike,
– upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije,
– upravlja s premoženjem fundacije,
– odloča o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja,
– obravnava in sprejema poročila organov, ki jih je imenoval,
– imenuje direktorja fundacije,
– daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnjenja o posameznih vprašanjih,
– imenuje člane stalnih in občasnih komisij ter nadzornega odbora,
– imenuje predstavnike v skupščino in nadzorni svet Loterije Slovenije d.d.,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakoni, OdFIHO in drugimi splošnimi akti fundacije.
9. člen
Predsednik sveta
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe za mandat, ki velja za člane sveta na redni seji, ki se opravi najkasneje v roku 30 dni od imenovanja članov sveta. Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino z glasov vseh članov.
Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Če je za predsednika sveta predlaganih več kandidatov, se o vseh kandidatih glasuje javno ali tajno. Če v prvem glasovanju nihče od kandidatov ne dobi večine glasov, se ponovno glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. Če noben od kandidatov v drugem krogu glasovanja ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi največ glasov navzočih članov sveta.
10. člen
Razrešitev predsednika lahko predlaga najmanj deset članov sveta. Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Predsednik sveta je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh članov sveta.
11. člen
Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. Za svoje delo je odgovoren svetu fundacije.
Predsednik sveta:
– sklicuje in vodi seje sveta,
– skrbi za izvrševanje sklepov sveta,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov fundacije,
– obvešča javnost o delu sveta,
– opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta.
12. člen
Namestnik predsednika sveta
Svet izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika sveta po enakem postopku in za isto mandatno obdobje kot velja za predsednika.
Namestnik predsednika sveta se razreši po postopku iz 10. člena teh pravil.
13. člen
Namestnik predsednika sveta nadomešča predsednika sveta v njegovi odsotnosti ali po pooblastilu predsednika sveta.
14. člen
Seje sveta
Svet dela na sejah in deluje na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah.
Predsednik sveta skliče redne seje sveta in pošlje predlog dnevnega reda članom sveta 10 dni, gradivo za seje pa najmanj 8 dni pred dnevom, določenim za sejo.
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi predsednik sveta v sodelovanju z direktorjem fundacije, v skladu s programom dela fundacije, s sklepi fundacije oziroma s predlogi članov sveta. Predsednik in člani sveta lahko izjemoma predlagajo posamezne točke dnevnega reda redne in izredne seje tudi na sami seji.
Predsednik je dolžan sklicati sejo najmanj dvakrat letno. O seji sveta se sestavi zapisnik.
Podrobnejša pravila za seje se določijo v poslovniku o delu fundacije.
15. člen
Izredno sejo lahko skliče predsednik sveta na svojo pobudo, mora pa jo sklicati na pisno zahtevo najmanj desetih članov sveta oziroma direktorja. V tem primeru mora predsednik sveta sklicati izredno sejo sveta, najkasneje 15 dni po prejeti zahtevi, na dnevnem redu seje pa so točke, ki obravnavajo zahtevano problematiko.
16. člen
V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje sveta, lahko svet odloča na korespondenčni seji s pisnim glasovanjem. Razloge za sklic korespondenčne seje ureja poslovnik o delu fundacije.
Predsednik sveta pošlje gradivo za korespondenčno sejo članom sveta, ter navede, komu in kdaj naj sporočijo svoja stališča in pripombe. Rok za sporočanje pisnih stališč in pripomb ne sme biti krajši od 48 ur. Če več kot polovica članov sveta pisno sporoči, da nima pripomb in da se strinja s predloženim sklepom, je gradivo oziroma sklep sprejet.
O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki se obravnava na prvi naslednji redni seji.
17. člen
Odločanje
Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
18. člen
Direktor
Direktor je poslovodni organ fundacije. Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi poslovanje fundacije,
– predstavlja in zastopa fundacijo,
– odgovoren je za zakonitost njenega dela,
– poroča svetu fundacije o svojem delu,
– predstavlja letno poročilo o delu in finančnem poslovanju fundacije državnemu zboru,
– opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.
19. člen
Direktorja imenujejo člani sveta za mandatno dobo petih let na redni seji sveta na podlagi opravljenega javnega razpisa. Če javni rapis ni bil uspešen, se ponovi.
Če je za direktorja prijavljenih več kandidatov in v prvem glasovanju nobeden ne dobi potrebne večine glasov, se ponovno glasuje o dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu glasovanja dobila največ glasov. Člani sveta imenujejo direktorja z večino glasov vseh članov sveta. Če nobeden od kandidatov ne dobi večine glasov vseh članov sveta, se razpis za imenovanje direktorja ponovi.
K imenovanju direktorja daje soglasje Državni zbor.
20. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ni član sveta,
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
21. člen
Kadar zaradi neuspešnega razpisa ali zaradi razrešitve direktorja ni mogoče pravočasno imenovati direktorja, svet imenuje v.d. direktorja. Kandidata predlagajo člani sveta.
Za v.d. direktorja je lahko predlagan kandidat, ki izpolnjuje pogoje iz 20. člena teh pravil. Kandidat je imenovan z večino glasov vseh članov sveta do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta.
V.d. direktorja ima enaka pooblastila kot direktor in se ga lahko razreši po enakem postopku in pogojih kot direktorja.
22. člen
Direktor se mora udeleževati sej sveta.
Direktor lahko predlaga predsedniku ali namestniku sveta sklic redne ali izredne seje in predlaga obravnavanje določenih gradiv.
23. člen
Direktor lahko s sredstvi fundacije upravlja samo za namen in v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi.
Če sklep sveta ni v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, OdFIHO in splošnimi akti fundacije, direktor o tem tudi pisno obvesti svet. Če svet vztraja pri izvršitvi takšnega sklepa, direktor o tem pisno obvesti Državni zbor.
24. člen
Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z OdFIHO in temi pravili, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev direktorja lahko predlaga najmanj deset članov sveta.
Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazložen. Direktor je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina vseh članov sveta in če k njegovi razrešitvi da soglasje Državni zbor.
25. člen
Komisije
Komisije so stalne ali občasne. Komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem, predsednikom in namestnikom predsednika sveta. Pri svetu delujejo naslednje stalne komisije:
– komisija za pripravo pravil fundacije, za pripravo pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in drugih splošnih aktov fundacije,
– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih organizacij,
– komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnih organizacij.
Fundacija ima lahko tudi občasne komisije.
26. člen
Komisije imajo sedem članov, ki jih izmed članov sveta imenuje in razreši svet. Mandatna doba članov poteče s potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika z večino glasov.
27. člen
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z direktorjem.
Člani komisije so za svoje delo odgovorni svetu.
28. člen
Nadzorni odbor
Fundacija ima nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije člani sveta.
Nadzorni odbor nadzira uresničevanje sklepov sveta in komisij, nadzira porabo sredstev, ki so namenjena za delo fundacije.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča svetu.
Za člane nadzornega odbora veljajo odločbe 26. in 27. člena teh pravil.
IV. MERILA IN POGOJI ZA IZPLAČEVANJE SEJNIN, POVRAČIL STROŠKOV TER DRUGIH IZPLAČIL
29. člen
Člani sveta so za udeležbo na rednih in izrednih sejah sveta, komisij in nadzornega odbora, upravičeni do sejnine in povračila potnih stroškov.
Sejnine za udeležbo na sejah sveta, komisij in nadzornega odbora znašajo 12 odstotkov minimalne bruto plače v Republiki Sloveniji.
Predsednik sveta oziroma namestnik predsednika sveta, kadar ta vodi sejo sveta, sta upravičena do sejnine, ki za 50 odstotkov presega sejnino članov sveta.
Predsedniki komisij in predsedniki nadzornega odbora so upravičeni do sejnine, ki za 20 odstotkov presega sejnino članov sveta fundacije.
30. člen
Direktor opravlja delo nepoklicno. Za svoje delo prejema mesečno nagrado, ki jo določi svet, vendar ne sme presegati treh minimalnih bruto plač v Republiki Sloveniji.
31. člen
Za povračilo potnih stroškov ter izplačilo dnevnic za službena potovanja se uporabljajo zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državnih organih, ki jih določi ministrstvo, pristojno za upravo.
32. člen
Za opravljanje strokovnih in tehnično administrativnih opravil se za potrebe fundacije lahko zaposli ustrezno število strokovnih in administrativnih delavcev. Sistemizacijo nalog in pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za zaposlitev in višino plače, določi na predlog direktorja svet.
33. člen
Svet na predlog direktorja lahko sprejme sklep, da se za nekatera strokovna, tehnična in administrativna dela s podjetjem ali posamezniki sklene pogodba. Podrobnejše pogoje in merila za sklepanje pogodb določi svet.
V. PREMOŽENJE IN SREDSTVA ZA DELOVANJE FUNDACIJE
34. člen
Ustanovitveno premoženje fundacije predstavlja 40% navadnih imenskih delnic, ki jih na podlagi 1. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) Loterija Slovenije p.o. po preoblikovanju v delniško družbo prenese v last in posest fundacije.
Vrednost ustanovitvenega premoženja se lahko poveča na podlagi 7. člena zakona o Iastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.
35. člen
Fundacija upravlja z ustanovitvenim premoženjem tako, da se njegova vrednost ne zmanjša razen če tako zaradi izjemnega položaja odloči svet in k tej odločitvi da soglasje Državni zbor.
36. člen
Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah zakona o igrah na srečo, (Uradni list RS, št.27/95) in sicer:
– s plačili koncesijskih dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in sicer 80% sredstev, doseženih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota ter 20% sredstev doseženih s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije,
– s plačili koncesijskih dajatev v višini 2% za prirejanje posebnih iger na srečo
– s plačili dajatev za občasno prirejanje iger na srečo,
– od dobička – dividend d.d. Loterije Slovenije,
– od sredstev, ki jih pridobiva z darili, volili in drugimi prihodki.
37. člen
Fundacija mora voditi poslovne knijge ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
Enkrat letno, do konca marca, je fundacija dolžna predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu Državnemu zboru, ministrstvu, pristojnemu za področje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij in Uradu Vlade Republike Slovenije za invalide.
Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko sodišče.
Finančno poslovanje poteka preko žiro računa fundacije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Fundacija preneha, če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena fundacije in v drugih primerih, ko ustanovitelj ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije. O prenehanju fundacije odloči Državni zbor.
39. člen
Iz sredstev fundacije se začasno, do sprejetja nove zakonodaje, ki bo uredila delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, financirajo tiste invalidske in humanitarne organizacije, ki so bile financirane iz loterijskih sredstev na dan konstituiranja fundacije to je 9.3.1998.
40. člen
Določbe 19. člena teh pravil v zvezi z javnim razpisom ne veljajo za prvo imenovanega direktorja, če kandidat izpolnjuje predpisane pogoje iz 18. člena teh pravil.
41. člen
Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta in začnejo veljati, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 100/9-3/1/98
Ljubljana, dne 27. julija 1998.
Predsednik
sveta FIHO
Janko Kušar l. r.

AAA Zlata odličnost