Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

389. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost, stran 719.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 26/92), 10. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 34/95) ter na predlog Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je Občinski svet občine Velike Lašče na 39. seji dne 22. oktobra 1998 sprejel
O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve Marije Kraljice angelov in lip na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, estetske in naravne vrednote ter zagotovi usklajen nadaljnji obstoj, razglašamo podružnično cerkev Marije Kraljice angelov na Veliki Slevici za kulturni in zgodovinski spomenik z lastnostmi umetnostnega in arhitekturnega spomenika ter lipe ob cerkvi za naravno znamenitost z lastnostmi naravnega spomenika.
2. člen
Podružnično cerkev Marije Kraljice angelov, zgrajeno okrog leta 1680 na prostoru prvotne cerkve, sestavljajo pravokotna ladja, kvadraten prezbiterij z zakristijo na južni strani ter zvonik na zahodni fasadi. Skupaj z bogato oltarno opremo ter baročno prižnico predstavlja cerkev zrelo baročno umetnostno delo. Poleg obeh stranskih baročnih oltarjev je zlasti kvaliteten veliki glavni oltar iz 17. stoletja.
Na terasi južno od cerkve in ob dostopni poti rastejo stoletne lipe, ki poudarjajo monumentalno lego cerkve.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču Katastrske občine Dvorska vas na parceli št. *71 – stavbišče.
4. člen
Vplivno območje spomenika obsega širše vedutno območje okrog cerkve. Meja poteka po severnem robu parc. št. 667/2, se nadaljuje po njenem vzhodnem robu do severnega roba parc. št. 687, 690, 698,701, kjer se obrne proti jugu in teče po vzhodnem robu parc. št. 701, 706/2, 706/3. Na jugozahodnem robu se meja obrne in teče po južnem robu parc. št. 706/3, 703, 695, 694, 676, 666/3, kjer se na severnem vogalu zaključi.
5. člen
Imetniki oziroma imetniki pravice upravljanja s spomenikom in vplivnimi območjem spomenika so po stanju v zemljiški knjigi na dan 22. oktober 1998 naslednji:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katastrska  Številka   Vrsta        Št. zemljiško-
občina    parcele   rabe        knjižnega vložka  Imetnik pravice uporabe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvorska vas  666/2    travnik       371        Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas  666/3    gozd        557        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  667/2    gozd        247        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  669     njiva        247        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  672     sadovnjak      371        Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas  674     sadovnjak      584        D. L. v splošni rabi
Dvorska vas  676     pašnik       9         upravičenci vasi Velika Slevica
Dvorska vas  677/1    travnik       761        Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas  677/2    travnik       671        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  678     travnik       761        Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas  680/1    sadovnjak      220        Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/2    sadovnjak      229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  680/3    sadovnjak      251        Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas  680/4    sadovnjak      239        Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas  680/5    sadovnjak      263        Vesel Jožef, Mala Slevica 15
Dvorska vas  680/6    sadovnjak      584        D. L. v splošni rabi
Dvorska vas  680/7    sadovnjak      239        Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas  680/8    sadovnjak      251        Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas  680/9    sadovnjak      255        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  680/10    sadovnjak      239        Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas  680/11    sadovnjak      245        Vesel Anton in Alojzij, Velika Slevica 8
Dvorska vas  680/12    sadovnjak      216        Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/13    sadovnjak      220        Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/14    sadovnjak      242        Vintar Matija, Velika Slevica 10
Dvorska vas  680/16    sadovnjak      226        Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas  680/17    sadovnjak      251        Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas  680/18    sadovnjak      257        Marolt Ivana, Velika Slevica 19
Dvorska vas  680/19    sadovnjak      216        Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/20    sadovnjak      257        Marolt Ivana, Velika Slevica 19
Dvorska vas  680/21    sadovnjak      481        Pevec Frančiška, Leskovec pri Krškem,
                                 Prijatelj Ana, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/22    sadovnjak      254        Vesel Anton in Alojzij, Velika Slevica 8
Dvorska vas  680/23    sadovnjak      255        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  680/24    sadovnjak      229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  680/26    sadovnjak      242        Vintar Matija, Velika Slevica 10
Dvorska vas  680/27    sadovnjak      239        Košir Marija, Velika Slevica 9
Dvorska vas  680/28    sadovnjak      249        Turk Jože, Velika Slevica 11
Dvorska vas  680/29    sadovnjak      229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  680/30    sadovnjak      249        Turk Jože, Velika Slevica 11
Dvorska vas  680/31    sadovnjak      226        Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas  680/33    sadovnjak      481        Pevec Frančiška, Leskovec pri Krškem,
                                 Prijatelj Ana, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/34    sadovnjak      226        Hočevar Peter, Velika Slevica 5
Dvorska vas  680/35    sadovnjak      216        Prijatelj Stanislav, Velika Slevica 7
Dvorska vas  680/36    sadovnjak      228        Peterlin Antonija, Velika Slevica 15
                                 Obreza Ana, Velika Račna 29
                                 Peterlin Janez, Velika Slevica 16
                                 Vahtar Ivan, Na bregu 30, Zagorje ob Savi
                                 Bizjak Marija, Rožni vrh 18
                                 Zupančič Zdenka, Plešivica pri Žalni 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katastrska  Številka   Vrsta        Št. zemljiško-
občina    parcele   rabe        knjižnega vložka  Imetnik pravice uporabe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dvorska vas  680/37    sadovnjak      229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  680/38    sadovnjak      237        Vesel Štefan, Velika Slevica 6
Dvorska vas  682/1    sadovnjak      761        Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas  682/2    sadovnjak      671        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  683/1    travnik       761        Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Dvorska vas  683/2    njiva        671        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  684/1    njiva        247        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  684/2    travnik       379        Cimperman Jože, Naredi 11
Dvorska vas  687     njiva        247        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  690     travnik       229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  691     njiva        251        Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas  694     stavba, dvorišče,
              njiva        250        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  695     njiva        801        Petrič Marija, Male Lipljene 4
Dvorska vas  697     njiva        255        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  698     njiva        255        Polzelnik Anton, Velika Slevica 15
Dvorska vas  700     travnik       229        Kotlušček Franc, Velika Slevica 17
Dvorska vas  701     njiva        251        Stritar Alojzij, Velika Slevica 14
Dvorska vas  703     njiva        755        Polzelnik Ivan, Velika Slevica 13
Dvorska vas  706/2    travnik, njiva   768        Vesel Štefan, Velika Slevica 6
Dvorska vas  706/3    njiva        835        Zadnik Anton in Marija, Velika Slevica 6
Dvorska vas  *68     stavbišče      247        Bavdek Jože, Ulaka 1
Dvorska vas  *69     stavbišče      24         Rimokatoliško župnijstvo Velike Lašče
Dvorska vas  *70     stavbišče      24         Rimokatoliško župnijstvo Velike Lašče
Dvorska vas  *290     stavbišče      247        Bavdek Jože, Ulaka 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Lega spomenika z vplivnim območjem je označena na katastrskem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka.
7. člen
Spomenik varujemo v njegovi izvirni in neokrnjeni podobi. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in funkciji in morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi spomenika.
Naravno znamenitost varujemo v izvirni podobi. Prepovedani so posegi in dejavnosti, ki bi spremenile in okrnile podobo in ekološke pogoje.
V območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenika. Dovoljeni so strokovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju in sanaciji spomenika ter izboljšavi estetskega stanja.
Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko odgovoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spomeniku mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje.
8. člen
V vplivnem območju spomenika je dovoljena dosedanja kmetijska raba prostora in prepovedana vsaka gradnja, tudi za potrebe kmetijskega gospodarstva.
V soglasju z Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine je možna komunalna in prometna ureditev.
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna inšpekcijska služba.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2404
Velike Lašče, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

AAA Zlata odličnost