Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

369. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Osilnica, stran 670.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 1. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Osilnica
1. člen
V statutu Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima pravico do uporabe lastnega grba in zastave, ki simbolizirata Občino Osilnica. Občinski svet z odlokom določi obliko in način uporabe grba ter zastave Občine Osilnica.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina Osilnica ima svoj pečat, ki vsebuje razpoznavni znak Občine Osilnica (grb) in ime občine.
V občini imajo svoje pečate župan, občinski svet, občinska uprava in občinska volilna komisija.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi občinski svet z odlokom.”
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Samoupravne lokalne skupnosti med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove ter se povezujejo v skupnosti, zveze in združenja.
Samoupravne lokalne skupnosti, njihove skupnosti, zveze in združenja lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.”
4. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“10.a člen
Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine vaško skupnost ali spremeni njeno območje. Sprememba statuta, s katero se ukine vaška skupnost oziroma spremeni njeno območje, lahko začne veljati šele po izteku mandata sveta vaške skupnosti.
Pobudo za ustanovitev vaških skupnosti ali za spremembo njihovih območij lahko da zbor krajanov ali najmanj dvajset polnoletnih prebivalcev dela občine. Občinski svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo vaških skupnosti ali pred spremembo njihovih območij mora občinski svet na zborih krajanov ali na referendumu ugotoviti interes prebivalcev posameznih območij v občini, kjer naj bi bile ustanovljene vaške skupnosti. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje vaške skupnosti.”
5. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vaška skupnost ni pravna oseba.
Sredstva za izvajanje nalog vaških skupnosti se zagotavljajo v občinskem proračunu.”
6. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedo “pomena” vstavi besedilo “izvirne naloge”.
V dosedanji enajsti alinei 1. točke, se za besedo “občine” doda besedilo “in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,”.
V 2. točki se v drugi alinei črta besedilo “turistično in kulturno” nadomesti z besedama “in drugo”.
Za dosedanjo tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– kulturnoumetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,”.
V dosedanji prvi alinei 4. točke, se za besedo “poti” doda besedilo “rekreacijskih in drugih javnih površin v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva,”.
V 6. točki se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,”.
V 7. točki se tretja alinea črta.
Dosedanje četrta do osma alinea postanejo tretja do sedma alinea.
7. člen
V 16. členu se petnajsta alinea črta.
Dosedanje šestnajsta do štiriintrideseta alinea postanejo petnajsta do triintrideseta alinea.
8. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
Organi občine so dolžni na zahtevo poslanca dati pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.”
9. člen
19. člen se črta.
10. člen
V 20. členu se v drugem odstavku črta besedilo “in odborov”.
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedilo “ter odborov”.
11. člen
V 22. členu se v drugem odstavku za deseto alineo doda nova enajsta alinea, ki se glasi:
“– sprejema spremembo proračuna občine (rebalans proračuna občine),”.
Črta se trinajsta alinea.
Dosedanji enajsta in dvanajsta alinea postaneta dvanajsta in trinajsta alinea.
Črta se šestnajsta alinea.
V dosedanji sedemnajsti alinei, ki postane šestnajsta alinea se črta besedilo “in odborov”.
Črta se osemnajsta alinea.
Dosedanje devetnajsta do petinštirideseta alinea postanejo sedemnajsta do triinštirideseta alinea.
Dosedanja triindvajseta alinea, ki postane enaindvajseta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– na predlog župana sprejme splošni akt o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave,”.
Dosedanja devetindvajseta alinea, ki postane sedemindvajseta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– določa višino plače oziroma dela plače podžupana in dela plače članov občinskega sveta,”.
Dosedanja enainštirideseta alinea, ki postane devetintrideseta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
“– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,”.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet odloča tudi na občino z zakonom prenesenih zadev iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.”
13. člen
V 24. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta.”
14. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega občinskega sveta skliče dotedanji župan, najkasneje 20 dni po izvolitvi članov občinskega sveta.
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.”
15. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka.
V primeru prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do šeste alinee prvega odstavka tega člena, se opravijo nadomestne volitve v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah.”
16. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Člani občinskega sveta, župan in podžupan občine so občinski funkcionarji.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.
Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.”
17. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet se sestaja na rednih, izrednih in slavnostnih sejah, ki jih sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta najmanj štirikrat letno.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje občinskega sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.”
18. člen
V 30. členu se črta šesti odstavek.
19. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.”
20. člen
V 34. členu se v drugi alinei črta besedilo “in odborov”.
Črta se deseta in enajsta alinea.
Dosedanja dvanajsta do sedemindvajseta alinea postanejo deseta do petindvajseta alinea.
21. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine.
Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.”
22. člen
36. člen se črta.
23. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov občinskega sveta.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.”
24. člen
38. člen se črta.
25. člen
39. člen se črta.
26. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Če nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.”
27. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Člani nadzornega odbora so izvoljeni, če je za vsakega izmed njih glasovala večina navzočih članov občinskega sveta.
Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov vaških skupnosti, tajnik občine, delavci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavlja župan in občinska uprava. Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.
Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 27. člena tega statuta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.”
28. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Konstitutivno sejo nadzornega odbora skliče župan.
Na konstitutivni seji člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika.
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in uporabniki proračunskih sredstev ter drugimi organi. Predsednik tudi sklicuje in vodi seje nadzornega odbora.
Nadzorni odbor sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov navzočih članov. Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov.”
29. člen
Za 42. členom se dodajo novi 42.a, 42.b in 42.c člen, ki se glasijo:
“42.a člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
42.b člen
Naloge nadzornega odbora so:
– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugimi predpisi s področja javnih financ, odloki in drugimi sklepi občinskega sveta,
– preverjanje skladnosti zaključnega računa proračuna občine s proračunom občine in odločitvami občinskega sveta,
– ugotavljanje gospodarnosti in namenskosti trošenja proračunskih sredstev in njihovega učinka glede na opredeljeni cilj,
– pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, javna naročila, odredbe, nalogi, računi ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– obveščanje pristojnih organov občine.”
42.c člen
Nadzorni odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik, s katerim podrobneje določi način in postopke svojega delovanja.
Za delo nadzornega odbora se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu.”
30. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima tri člane.
V okviru svojih pristojnosti komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
– predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov članov občinskega sveta in župana,
– predlaga občinskemu svetu kandidate za druga delovna telesa občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet,
– pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve, imenovanja in razrešitve, razen če statut občine in poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,
– pripravlja predloge aktov v zvezi s plačo oziroma dela plače občinskih funkcionarjev,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, ki so povezane z volitvami, imenovanji in razrešitvami ter občinskemu svetu predlaga ustrezne odločitve.
Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov. Delovno telo občinskega sveta vodi član občinskega sveta. Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.”
31. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v tem statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.”
32. člen
47. člen se črta.
33. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet lahko ustanovi stalne in občasne odbore kot svoja delovna telesa.
Občinski svet ima stalni odbor:
– odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada.”
34. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada ima 4 člane. Odbor sestavljajo dva člana občinskega sveta ter po en član predstavnik prostovoljnih gasilce in predstavnik zavarovalništva.
V okviru svojih pristojnosti odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada:
– razpolaga z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada,
– opravlja druge naloge s področja delovanja požarnega sklada.
Odbor dela in odloča na sejah. Delo odbora je javno. Odbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina vseh članov odbora.
Glasovanje v odboru je javno. Odbor sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Predsednik odbora predstavlja odbor, ga sklicuje in vodi njegove seje.
Odbor v skladu s tem statutom sprejme svoj poslovnik, s katerim podrobneje določi organizacijo in način svojega dela.”
35. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Organ vaške skupnosti je svet vaške skupnosti.
Svet vaške skupnosti izvolijo po večinskem načelu na neposrednih in tajnih volitvah volilni upravičenci, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče na tistem območju, za katerega je ustanovljena vaška skupnost. Način izvolitve članov sveta vaške skupnosti določa zakon.
Število članov svetov vaških skupnosti je tri. Glede odločanja sveta vaške skupnosti se smiselno uporabljajo določbe 31. člena tega statuta.
Vsi člani sveta vaške skupnosti se volijo v vaški skupnosti kot eni volilni enoti. Volilna enota obsega območje celotne vaške skupnosti.”
36. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Svet vaške skupnosti se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta vaške skupnosti.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vaške skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje 20 dni po izvolitvi članov sveta vaške skupnosti. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije.
Svet vaške skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta vaške skupnosti na svoji konstitutivni seji.
Predsednik sveta vaške skupnosti predstavlja in zastopa vaško skupnost, sklicuje in vodi seje sveta vaške skupnosti, skrbi za ustrezno sodelovanje z županom, občinskim svetom in občinsko upravo ter opravlja druge naloge za katere ga zadolži ali pooblasti svet vaške skupnosti.”
37. člen
V 53. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
“Župan ima pravico biti navzoč in razpravljati na sejah sveta vaške skupnosti brez pravice glasovanja.
Svet vaške skupnosti lahko občinskemu svetu predlaga odločitve, ki se nanašajo na vaško skupnost.
Posamezne odločitve sveta vaške skupnosti so veljavne, ko da nanje soglasje občinski svet.”
38. člen
V 56. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo predloge, pobude in mnenja ali odločajo.”
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
39. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.
Občinski svet lahko razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta. Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini, in če tako določa zakon.
Predlog za razpis referenduma je treba vložiti oziroma občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta. Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma. Če je sprejeti splošni akt ali njegove posamezne določbe zavrnjene, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni. Odločitev volivcev na referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.”
40. člen
Za 64. členom se dodata nova 64.a in 64.b člen, ki se glasita:
“64.a člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami zakona o lokalni samoupravi in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.
64.b člen
Da ugotovi voljo občanov, lahko občinski svet pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše tudi svetovalni referendum. Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.”
41. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet vaške skupnosti. Pobuda mora vsebovati zahtevo za razpis referenduma, ki mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj deset odstotkov volivcev v občini na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu. Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prejšnjim odstavkom ali je v nasprotju z zakonom in statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče. Če upravno sodišče ugotovi, da je odločitev neutemeljena, jo razveljavi. Sodišče odloči v tridesetih dneh.
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem na seznamu ali z osebnim podpisovanjem. O načinu dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in rok za zbiranje podpisov. Obrazca morata vsebovati jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma. Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice. Državni organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice overi tudi podpise volivcev na seznamu.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.”
42. člen
Za 67. členom se dodata nova 67.a in 67.b člen, ki se glasita:
“67. a člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu ter določi dan, ki se šteje za dan razpisa, referendumsko območje in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
67.b člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta, če zakon ne določa drugače. Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.”
43. člen
V 68. členu se doda nov drug odstavek, ki se glasi:
“Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe 67. člena tega statuta.”
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
44. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov občinske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.
O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.
O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.”
45. člen
Za 71. členom se dodata nova 71.a in 71.b člen, ki se glasita:
“71.a člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
Organizacija in delovno področje občinske uprave se določi na predlog župana z odlokom, ki ga sprejme občinski svet.
71.b člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.”
46. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave.
Občine se lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave.
Organ skupne občinske uprave je ustanovljen, ko splošni akt o njegovi ustanovitvi, na skupen predlog županov občin, sprejmejo občinski sveti.”
47. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.”
48. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-I in 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96).
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski dodatek).
Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v Občini Osilnica je 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter po uredbi o količnikih za določitev plače in dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98), razen dodatka za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ 80% plače oziroma dela plače župana, del plače članov občinskega sveta pa največ do višine 15% plače župana. Višina plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta.”
49. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.”
50. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
“O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne občinske pristojnosti, ki jih na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.”
51. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V upravnih postopkih se odloča o izločitvi.
O izločitvi zaposlenega v občinski upravi v upravnem postopku odloča župan.
O izločitvi župana v upravnem postopku odloča občinski svet.”
52. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne gospodarske javne službe).
Obvezne lokalne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (dimnikarska služba),
– gasilska služba,
– gospodarenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih cest.”
53. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni zavod ali javno podjetje.”
54. člen
Za 84. členom se doda nov 84.a člen, ki se glasi:
“84.a člen
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva. Dve ali več občin lahko ustanovi skupni organ občinskega pravobranilstva. Občinska pravobranilstva zastopajo pred sodišči in drugimi državnimi organi občine, njihove organe in ožje dele, ki so pravne osebe. Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.”
55. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Način in pogoje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše občina, če zakon ne določa drugače.”
56. člen
V 90. členu se za besedama “župan občine” postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.”
57. člen
V 91. členu se “10%” nadomesti z “do 5%”.
58. člen
V 93. členu se za tretjim odstavkom namesto pike postavi vejica in doda besedilo: “o uporabi sredstev iz 2. točke pa župan.”
59. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Če proračun občine ni sprejet do prvega dne, ko ga je potrebno začeti izvrševati, se izvaja začasno financiranje na podlagi sprejetega sklepa o začasnem financiranju.
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu za prejšnje leto.
Sklep o začasnem financiranju, ki ga predlaga župan občine, mora obravnavati in sprejeti občinski svet.
60. člen
97. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.”
61. člen
Za 97. členom se doda nov 97.a člen, ki se glasi:
“97.a člen
“Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.”
62. člen
V 98. členu se na koncu drugega odstavka doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.”
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se besedi “zagotovljene porabe” nadomestita z besedama “realiziranih prihodkov”.
Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“O dajanju poroštev iz četrtega odstavka tega člena odloča občinski svet.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.”
63. člen
Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi:
“98.a člen
Sredstva, s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, se štejejo za primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev javnega pomena (primerna poraba).
Primerno porabo na prebivalca določi Državni zbor Republike Slovenije ob sprejemanju državnega proračuna za posamezno proračunsko leto. Primerna poraba na prebivalca se določi kot povprečni znesek sredstev na prebivalca v Republiki Sloveniji.”
64. člen
V 99. členu se zadnja alinea prvega odstavka črta.
V prvem in tretjem odstavku se črta beseda “zagotovljene”.
65. člen
100. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda,
– odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave,
– prihodki, določeni z drugimi akti.
Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občina predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom.”
66. člen
101. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za finančno izravnavo se zagotavljajo v državnem proračunu, če občina z lastnimi prihodki ne more zagotoviti svoje primerne porabe.
Sredstva za finančno izravnavo se občini nakazujejo po dvanajstinah do 20. v mesecu za tekoči mesec.
S proračunskimi sredstvi občina prosto razpolaga v skladu z zakonom.”
67. člen
106. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Statut občine določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.
Statut sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov.”
68. člen
V 113. členu se v drugem odstavku besedilo “predsedniku občinskega sveta” nadomesti z besedo “županu”.
69. člen
V 116. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta, najmanj 10 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.”
70. člen
V 118. členu se v četrtem odstavku besedilo “predsedniku občinskega sveta” nadomesti z besedo “županu”.
71. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:
“129.a člen
Državni zbor mora pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi samoupravnih lokalnih skupnosti, pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posamezno samoupravno lokalno skupnost in posega v njene koristi, jo je treba seznaniti z namenom takšnega predpisa pred njegovim sprejemom.”
72. člen
V 130. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
“Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov, sprejetih z dvetretjinsko večino vseh članov.
O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referendum. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za to odloči večina volivcev, ki so glasovali.”
73. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občine se lahko zaradi urejanja posameznih lokalnih zadev širšega pomena, uveljavljanja skupnih interesov ter zagotavljanja položaja samoupravnih lokalnih skupnosti povezujejo v skupnosti, zveze ali združenja občin.
Z aktom o ustanovitvi skupnosti, zveze ali združenja se določijo njihove naloge, organi in financiranje.”
74. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 297/95
Osilnica, dne 8. januarja 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost