Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško, stran 665.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevni turistični taksi v Občini Krško
1. člen
V odloku o krajevni turistični taksi v Občini Krško (Uradni list RS, št. 75/96) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za sprejemanje gostov na prenočevanje« nadomesti z besedilom »Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje«, številka »10.« pa se nadomesti s »25.«
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
»Pravne in fizične osebe so dolžne nakazovati pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. «.
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 SIT se kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 SIT podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 SIT sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, za prekršek, če do 25. dne v mesecu za pretekli mesec občini ne nakažejo pobrano turistično takso.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. «.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 417-1/96-1/18
Krško, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost