Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

356. Odlok o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen, stran 662.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 2. seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu za del stanovanjskega območja Kremen, ki ga je izdelal Elite d. o. o. Krško pod številko 80003/U, ki obravnava del območja ob lokalni cesti Krško–Kremen.
2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z:
A) Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo načrta
4. Odlok
B) Grafičnim delom:
1. Izsek iz dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000
  in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986 – 1990        1:5000
2. Geodetska podloga                           1:500
3. Katastrski načrt                           1:2880
4. Obstoječe stanje                            1:500
5. Arhitektonsko zazidalna situacija                   1:500
6. Prereza a-a-, b-b                           1:500
7. Situacija infrastrukture                        1:500
8. Načrt gradbenih parcel                         1:500
9. Ukrepi za obrambo in zaščito                      1:500
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 1199/1, 1199/3, 1199/4 in 1199/5, k. o. Anovec, ter parcelni št. 1199/2, k. o. Anovec na Kremenu.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ureditve:
– stanovanjskih objektov z možnostjo ureditve poslovnih prostorov in pomožnih objektov,
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in naprav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij,
– zelenih površin,
Na obravnavanem območju so poleg stanovanjske pozidave dovoljene naslednje dejavnosti:
– storitvene,
– nemoteče obrti,
– rekreativno-zabaviščne.
5. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zemljišča in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95).
6. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimalno 60% pozidavo.
7. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja izraba prostora:
– stanovanjski objekti z možnostjo ureditve poslovnih prostorov,
– prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjaki,cvetličnjaki ipd.,
– ute, bazeni, terase, nadstrešnice,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in vzdrževalna dela,
– manjša rekreativna igrišča, otroška igrišča in zabavišča.
8. člen
Obstoječi objekt je na parcelni številki 1199/1.
Predvideni stanovanjski objekti so na parcelnih številkah 1199/1, 1199/2, 1199/3, 1199/4 in 1199/5.
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa ali v obliki črke »L«. V okviru predvidenih gabaritov sta lahko tudi dva ločena objekta, npr. hiša in garaža. Objekti so v osnovi z dvokapno streho, sleme je vzporedno z ulico.
Zasnova:
– klet – shramba,
– pritličje – stanovanjski del,
– podstrešje – stanovanjski del.
Konstrukcija:
– stanovanjski objekti – zidana, klasična, montažna ali kombinirana
Gabariti:
– objekti na zgornji terasi – 14 x 11 m + 6 x 10 m, kota slemena max 12 m nad koto terena,
– objekti na spodnji terasi – 14 x 10 m, kota slemena max. 12,00 m nad koto terena,
Klet je v celoti ali delno vkopana v zemljo, odvisno od konfiguracije terena.
Kota pritličja: max. 15 cm nad koto terena – natančno se določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.
Streha: v osnovi je dvokapna, možna večkapna, smer osnovnega slemena vzporedna z ulico, naklona 35–45 stopinj, možna uporaba čopov, žlot, grebenov, frčad in kolektorjev le na vzhodni strani strehe. Obvezen je enak naklon strehe za glavni in pomožni objekt.
Kritina: Obvezna je enotna barva in vrsta kritine – opečno rdeča, rjava. Pomožni objekti in morebitne nadstrešnice sledijo značilnosti strehe glavnega objekta.
Fasada: omet svetlejših barv, kombinacija s steklom. Glavni in pomožni objekt, morata imeti enako obdelavo fasade.
Oblikovanje odprtin: svobodno, le za objekte, ki se držijo skupaj je obvezno enotno oblikovanje odprtin.
Osvetlitev podstrešij: frčade, strešna okna.
Gradbena linija: min. 3 m oddaljena od stanovanjske ulice.
9. člen
Parkirišča so asfaltirana na vsaki posamezni parceli.
10. člen
Zelenice:
– ob lokalni cesti je zasajen drevored visokega drevja,
– parcela je zatravljena in hortikulturno urejena,
– na zelenicah je možna ureditev otroških igrišč in zabavišč ter manjših rekreativnih površin.
11. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograje – živa meja ali lesena ograja ali kombinacija žive meje z ostalimi materiali, s tem, da prevladuje živa meja. Ograje so max. višine 1,2 m, poenotene za vse parcele.
12. člen
Prostor za kontejnerje je betoniran in ograjen s treh strani z leseno ograjo ter zamaskiran z okrasnim grmičevjem.
IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA
13. člen
Promet:
Izvede se asfaltirani dostop, stanovanjska ulica, v dolžini 170 m in širine 4 m.
Izvede se tudi nov asfaltirani dostop do vodohrama, v dolžini 45 m in širine 4 m.
Ob lokalni cesti se zgradi pešpločnik širine 1,2 m.
Parkirišča so predvidena ob posameznem objektu.
Na lokaciji, kjer bo eventualno trgovina dnevne oskrbe je potrebno zagotoviti večje število parkirnih mest in obvezno zgraditi lovilec olja na parkirišču.
Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave, koši za smeti) zaradi zimske manipulacije pluženja ulic in pločnikov.
14. člen
Vodovod in hidrantno omrežje
Na južni meji zazidalnega načrta se v ureditvenem območju nahaja vodohram. Srednji Kremen, do katerega dostop je neoviran ob vsakem času.
Preko obravnavanega območja poteka obstoječi vodovod PEHD 75/10 mm, katerega del trase je potrebno prestaviti.
Nova trasa vodovoda bo potekala ob lokalni cesti Krško – Kremen in sicer od vodohrama Srednji Kremen na južni strani območja, do meje severne strani ureditvenega območja, kjer se zopet priključi na obstoječi vodovod.
Zaradi novega stanovanjskega območja, ter zunanjega hidrantnega omrežja se nova trasa vodovoda izvede iz cevi PEHD 110/12 mm. Za stanovanjske objekte pa so predvideni priključki iz cevi PEHD 25/10 mm.
Zgradi se hidrantno omrežje iz cevi PEHD 110/12 mm in dva nadzemna hidranta.
Pod cestiščem se vodovodne cevi položijo v zaščitno AB cev profila 15 cm.
Vodomerni jaški se postavijo v zelenici izven objektov na dostopnem mestu.
15. člen
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija iz stanovanjskih objektov je preko dvoprekatnih, pretočnih, betonskih, vodotesnih greznic speljana na sistem javne kanalizacije.
Meteorne vode s cestišča ter s streh so speljane na sistem nove javne kanalizacije.
Vse odpadne vode so skupaj povezane na novi sistem javne kanalizacije, ki se zgradi na predvidenem stanovanjskem območju ob obstoječi lokalni cesti Krško–Kremen. Ta pa se priključi na že obstoječ sistem javne kanalizacije, ki se začenja ca. 20 m nižje od južne meje območja zazidalnega načrta
16. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo v zabojnikih kapacitete, ki jih predpiše upravljavec. Zabojniki se odvažajo s smetarskimi vozili na deponijo komunalnih odpadkov. Mesta za postavitev zabojnikov morajo biti na dostopnem mestu za specialna smetarska vozila. Podlaga mora biti betonirana, prostor z zabojniki pa ograjen in zazelenjen.
17. člen
Elektroenergetsko omrežje
Skozi ureditveno območje poteka prostozračni energetski vod, ki se v 2. etapi zazidalnega načrta ukine.
Ker je primarna funkcija objektov stanovanjska z možnostjo opravljanja manjše, mirne, hišne obrtne dejavnosti in trgovine, se zaradi nezadovoljive moči obstoječega energetskega kabla izvede samostojni kabelski izvod iz obstoječe TP 20/0,4 kV Kremen, ki se nahaja ca. 700 m severneje.
Nizkonapetostno omrežje se izvede s tipskim kablovodom PP41A 4 x 150 mm2. Zemeljski kablovodi od TP do hišnih priključkov so v zelenici položeni direktno v zemljo. Na površinah, kjer omrežje poteka pod cestiščem ali parkiriščem se kabelska mreža izvede v ceveh PVC profila 110 mm. Pri polaganju tipskega kablovoda upoštevati medsebojne razmike z ostalimi komunalnimi vodi (vodovod, kanalizacija...).
Javna razsvetljava
Ob lokalni cesti Krško–Kremen se na njeni zahodni strani ter ob novi dostopni poti skozi ureditveno območje izvede javna razsvetljava, ki se priklopi na javno razsvetljavo skozi obstoječe naselje Pot na Kremen
18. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je iz lastne kurilnice, ki se nahaja v sklopu objekta. Po izgradnji plinske mestne mreže je potrebna priključitev na njo.
19. člen
TK omrežje
Telefonsko omrežje
Preko obravnavanega območja poteka zemeljski telefonski kabel, katerega obratovanje in vzdrževanje bo ogrozila predmetna pozidava, zato je potrebno del trase obstoječega omrežja prestaviti.
Nova trasa bo potekala ob lokalni cesti Krško–Kremen, in sicer od priklopa na južni strani parcele št. III, do južne meje parcele št. I, kjer se zopet priključi na obstoječo traso.
Za predmetne objekte so predvideni priključki s položitvijo kabla TK 39P 3 x 4 x 0,6 do posameznega objekta in vgradnjo zunanje zidne kabelske omarice Z-010. Vsi kabelski priključki se položijo v kabelsko kanalizacijo iz PVC cevi profila 150 mm in se zaključijo v prostostoječi kabelski omarici, ki se nahaja na južni meji parcele št. I, kjer se nova trasa zopet priklopi na obstoječe omrežje.
Pod utrjenimi in povoznimi površinami ter pri križanju z ostalo infrastrukturo se priključki izvedejo v kinetski obliki.
KDS
KDS sistem za predvideno stanovanjsko območje se predvidi kot lokalni antenski sistem.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
20. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– zunanje hidrantno omrežje,
– strelovodna zaščita,
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite,
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m,
– ustrezni radij prometnic, minimalno 6 m,
21. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov za intenziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici MSC.
22. člen
Zaščita okolja in hrup
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
23. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal ob izkopu.
24. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti »vhode« na pešpločnike ob objektu z utopljenimi robniki v omenjenem naklonu.
VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
25. člen
I. Etapa
– zgraditi objekt na parcelni št. I in ga priključiti na obstoječo infrastrukturo,
– dozidati obstoječi objekt.
II. Etapa
– posekati sadno drevje,
– gradnja novega cestnega priključka,
– komunalno opremiti parcele,
– izvesti zemeljska dela za oblikovanje teras.
III. Etapa
– gradnja novih objektov.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
26. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
VIII. TOLERANCE
27. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 1,20 m, vertikalne pa 1 m, za ostale ureditve so 10%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja organizacije programa po etažah in določitve vhodov v objekt in na parcelo.
Pri oblikovanju glavnega in pomožnega objekta, ki se držita skupaj, so možna odstopanja le v manjših okrasnih detajlih na fasadi nikakor ne v velikosti in obliki odprtin, barvi fasade ter barvi in vrsti kritine.
Dopustne so tudi tolerance pri prometno komunalnem in energetskem urejanju prostora ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
IX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.
29. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Krško.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-23/95
Krško, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost