Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

352. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt "Cesta železarjev - gasilski dom", stran 658.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) je župan Občine Jesenice, dne 12. 1. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za programsko zasnovo in zazidalni načrt “Cesta železarjev – gasilski dom”
I. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMSKE ZASNOVE IN ZAZIDALNEGA NAČRTA
1. člen
Po veljavnem Družbenem planu občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98) je območje Cesta železarjev – gasilski dom označeno z oznako J2/S14/2 in je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom (v nadaljevanju: ZN). Potrebno je izdelati tudi programsko zasnovo predmetnega območja.
2. člen
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema ZN, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave ZN ter sredstva, potrebna za pripravo ZN.
S tem programom se podrobneje določajo tudi vsebina in obseg programske zasnove, ki je sestavni del Družbenega plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 ter drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema programske zasnove, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave programske zasnove ter sredstva, potrebna za pripravo programske zasnove.
II. PRIPRAVA PROGRAMSKE ZASNOVE IN ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
1. Območje urejanja in obseg priprave programske zasnove in zazidalnega načrta
Območje ZN Cesta železarjev – gasilski dom je določen v grafičnem delu sprememb in dopolnitev Družbenega plana občine Jesenice za obdobje od 1986 do 2000 (Uradni list RS št. 51/98) in na jugu meji na Cesto železarjev in na Cesto Borisa Kidriča, na severu z območjem železnice Jesenice–Ljubljana, na zahodu na traso bivše ozkotirne železnice, na jugu se zaključuje pred začetkom naselja Slovenski Javornik. Površina območja, ki ga ureja ZN znaša približno 64.670 m2.
ZN mora biti pripravljen skladno z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Programska zasnova mora biti pripravljena skladno z določili zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84,15/85 in Uradni list RS, št. 71/93) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se morajo upoštevati pri pripravi programske zasnove in ZN so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice s spremembami in dopolnitvami (U. V. G., št. 8/88 ter Uradni list RS, št. 22/90, 31/90, 30/96, 46/97 in 51/98),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Uradni list RS, št. 15/91 in 51/98),
– posebne strokovne podlage za PUP za mesto Jesenice; Urbanistični inštitut RS; februar 1991,
– osnutek urbanistične zasnove mesta Jesenice,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve,...) .
3. Posebne strokovne podlage za ZN
V skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov se za izdelavo osnutka ZN pripravijo posebne strokovne podlage za celotno območje ZN ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to potrebno. Posebne strokovne podlage morajo vključevati ureditev obcestnega prostora, ureditev priključkov na glavno cesto, ureditev trase ozkotirne železnice, predvideno pozidavo in zazelenitev.
III. SOGLASJA, POGOJI IN MNENJA
4. člen
V postopku izdelave programske zasnove in ZN se od organov in organizacij pridobijo pogoji in mnenja, ki se nanašajo na obravnavano področje. Organi in organizacije morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje pogoje oziroma mnenja, sicer se šteje, da pogojev nimajo.
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo programske zasnove in osnutka ZN iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj,
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– JP JEKO-IN, d. o. o., C. m. Tita 51, Jesenice,
– Krajevna skupnost Sava, Pod gozdom 2, Jesenice,
– Krajevna skupnost Javornik – Koroška Bela, Kidričeva 37c, Jesenice,
– ostali organi in organizacije, če se v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
Organi in organizacije, ki podajo soglasja brez pogojev k dopolnjenem osnutku ZN so:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
6. člen
Na izdelano programsko zasnovo in izdelan osnutek ZN morajo soglasodajalci v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasja se preverja, kako je izdelovalec programske zasnove in osnutka ZN upošteval zahtevane pogoje.
Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
IV. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE
7. člen
Naročnik in investitor programske zasnove in ZN je Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
Izdelovalec programske zasnove in ZN bo določen naknadno po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
V. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK IZDELAVE IN SPREJEMA PROGRAMSKE ZASNOVE IN ZAZIDALNEGA NAČRTA
8. člen
Programska zasnova in posebne strokovne podlage za ZN, 90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek ZN, 60 dni po potrjenih posebnih strokovnih podlagah.
Stališča do pripomb, 15 dni po prejemu pripomb iz javne razgrnitve.
Predlog ZN, 45 dni po sprejetju stališč do pripomb.
Končno gradivo, 15 dni po sprejetju ZN na občinskem svetu.
– S pripravo programske zasnove in posebnih strokovnih podlag za ZN se prične po podpisu pogodbe z izvajalcem.
– Pogramsko zasnovo in posebne strokovne podlage obravnava pristojna delovna skupina.
– Osnutek ZN se izdela na podlagi potrjene programske zasnove in posebnih strokovnih podlag.
– Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da programska zasnova in osnutek ZN vsebuje vse sestavine opredeljene v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), navodilu o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ter navodilu o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85), predlaga županu, da programske zasnove in osnutek ZN javno razgrne.
– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi programske zasnove in osnutka ZN; sklep se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežu Krajevne skupnosti Sava in Krajevne skupnosti Javornik – Koroška Bela za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Sava in KS Javornik – Koroška Bela.
– Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve programske zasnove in osnutka ZN.
– V času javne razgrnitve se programska zasnova in osnutek ZN posredujeta v obravnavo Občinskemu svetu občine Jesenice.
– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice, na podlagi strokovnih stališč ter obravnave pristojne delovne skupine, zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži strokovno organizacijo – izvajalca za pripravo dopolnjene programske zasnove in dopolnjenega osnutka ZN.
– Župan Občine Jesenice posreduje dopolnjeno programsko zasnovo in dopolnjen osnutek ZN občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem programske zasnove ter ZN z odlokom.
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega programa priprave preneha veljati program priprave za ZN Cesta železarjev – Gasilski dom, z dne 23. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 75/98).
10. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-41/98
Jesenice, dne 12. januarja 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l.r.

AAA Zlata odličnost