Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1999 z dne 5. 2. 1999

Kazalo

327. Pravila igre na srečo »Hitra srečka«, stran 597.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in prvega odstavka 45. člena statuta delniške družbe Športne loterije in igre na srečo d. d. je Nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998 sprejel
P R A V I L A
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja igre na srečo s trenutno znanim dobitkom imenovana »HITRA SREČKA« (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev za financiranje razvoja športa v Sloveniji.
Sredstva, dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez in SZS v skladu s statutom delniške družbe.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in izplačilo dobitkov, kupce oziroma imetnike srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil.
Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemente, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
5. člen
Igro prireditelj prireja s prodajo določenega števila srečk. Srečke so izdane v seriji 2,000.000 (dva milijona) srečk. Skupna vrednost dobitkov v seriji je 50 procentov od vrednosti izdanih srečk.
Cena srečke je 100 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
----------------------------------------------------------------
      Število       Vrednost          Skupna
     dobitkov       dobitka         vrednost
----------------------------------------------------------------
         5    1,000.000 SIT      5,000.000 SIT
        20     100.000 SIT      2,000.000 SIT
        100      20.000 SIT      2,000.000 SIT
        200      10.000 SIT      2,000.000 SIT
       2000      2.000 SIT      4,000.000 SIT
       5000      1.000 SIT      5,000.000 SIT
      20.000       500 SIT      10,000.000 SIT
      100.000       200 SIT      20,000.000 SIT
      500.000       100 SIT      50,000.000 SIT
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ   627.325                100,000.000 SIT
----------------------------------------------------------------
Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazdeljene v celi seriji.
6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– cena srečke 100 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je prekrit s premazom na katerem je odtisnjen tekst »Premija 1,000.000 SIT«, »Tekmovalci« in »Zmagovalec je?«,
– tekoča številka srečke,
– številka serije,
– napis na srečki »Hitra srečka«,
– znak prireditelja,
– podpis direktorja,
tekst:
– Odstrani premaz na srečki. Srečka je dobitna, če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan pod to številko.
– Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 2000, 10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– število in vrednosti dobitkov.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju R Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in preko terminalov za prodajo srečk. Način prodaje s terminali prireditelj določi z dodatnimi pravili, ki so sestavni del teh pravil.
Srečke posamezne serije so v prodaji dvanajst mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije objavi prireditelj na enak način, kot so objavljena pravila igre.
Če srečke posamezne serije niso prodane v času, ki je določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance R Slovenije.
8. člen
Če v roku določenem v 7. členu teh pravil niso prodane vse srečke posamezne serije, prireditelj zaključi prodajo. V tem primeru prodajalci vse neprodane srečke vrnejo prireditelju. Prireditelj neprodane srečke preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od dneva popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri. Po poteku roka za hrambo se srečke komisijsko uničijo.
9. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko odstrani premaz na srečki. Če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca, udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan pod to odkrito številko tekmovalca.
Če nobena od odkritih številk tekmovalcev ni enaka odkriti številki zmagovalca, srečka nima dobitka.
10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je premaz na srečki odstranjen oziroma poškodovan ali, da na srečki niso natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
Prodajalec srečke iz prvega odstavka tega člena vrne prireditelju, ta pa jih preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
11. člen
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 2000, 10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka plačati davek na dobitek od iger na srečo je udeleženec dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug identifikacijski dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega se plača davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premoženjem.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu – prinesitelju srečke na kateri je številka tekmovalca enaka številki zmagovalca, da je številka srečke pod premazom zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da so na srečki vidni in nepoškodovani vsi elementi navedeni v 6. členu teh pravil.
13. člen
Dobitki posamezne serije so izplačljivi petnajst mesecev od dneva začetka prodaje srečk, oziroma tri mesece po zaključku prodaje. Rok za izplačilo dobitkov se podaljša za toliko časa, za kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu tretjega odstavka 7. člena teh pravil.
Datum zaključka prodaje in datum roka za izplačilo dobitkov objavi prireditelj na enak način kot so bila objavljena pravila igre.
14. člen
Po končani prodaji posamezne serije tričlanska komisija za nadzor igre pregleda poročila o prodaji srečk in izplačanih dobitkih. O pregledu vodi zapisnik, v katerega vpiše vse podatke o prodaji srečk in vrstah ter številu izplačanih dobitkov. Na podlagi komisijskega zapisnika prireditelj objavi poročilo o prodaji, ki vsebuje naslednje podatke:
– številka serije,
– število prodanih srečk,
– vrednost izplačanih in neizplačanih dobitkov,
– druge podatke pomembne za igro.
Poročilo o prodaji prireditelj objavi na enak način kot so objavljena pravila igre.
15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani v roku za izplačilo dobitkov, prireditelj uporabi za dobitke pri drugih igrah.
16. člen
Prireditelj lahko ta pravila dopolnjuje ali spreminja, upoštevajo se samo za serije srečk, ki bodo dane v prodajo po objavi. Vse te dopolnitve in spremembe prireditelj objavi na enak način, kot so bila objavljena pravila igre.
17. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
18. člen
Za serije srečk, ki so še v prodaji se uporabljajo pravila igre na srečo Hitra srečka z dne 18. 2. 1997 ter spremembe in dopolnitve teh pravil z dne 25. 11. 1997 in 23. 4. 1998.
19. člen
Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko so sprejeta in potrjena. Uporabljajo pa se s prodajo srečk, za katere bodo pravila pred začetkom prodaje javno objavljena.
Direktor ŠL
Janez Bukovnik l. r
Predsednik NS ŠL
Tone Jagodic l. r.

AAA Zlata odličnost