Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1998 z dne 19. 6. 1998

Kazalo

2. Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobodravnike, stran 3344.

Popravek
V aneksu h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1788/98 z dne 22. 5. 1998 so pravilni podpisniki:
FIDES – Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Koštrin, dr. med. l. r.
Ministrstvo
za zdravstvo
dr. Marjan Jereb l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
mag. Marko Bitenc, dr. med. l. r.
Izpadli pa sta prilogi 1 in 2, ki glasita:
Priloga 1: Zdravniški dodatek

------------------------------------------------------------------------------------------
             MAJ 1998        SEPT. 1998       JAN. 1999
Delovna mesta
zdravnikov           KK  Zdr.        KK  Zdr.       KK  Zdr.
                   dod.           dod.          dod.
------------------------------------------------------------------------------------------
Specializant     1997   3,80 1,54  1997    3,80 1,54  1997    3,80 1,54
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 3,80 2,07  sept. 1998 3,80 2,37  jan. 1999 3,80 2,68
------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravnik       1997   4,0  1,56  1997    4,0  1,56  1997    4,0  1,56
------------------------------------------------------------------------------------------
splošne medicine   maj 1998 4,0  2,12  sept. 1998 4,0  2,42  jan. 1999 4,0  2,74
------------------------------------------------------------------------------------------
Zobozdravnik     1997   4,2  1,58  1997    4,2  1,58  1997    4,2  1,58
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 4,2  2,16  sept. 1998 4,2  2,48  jan. 1999 4,2  2,81
------------------------------------------------------------------------------------------
Zdravnik specialist 1997   4,4  1,61  1997    4,4  1,61  1997    4,4  1,61
------------------------------------------------------------------------------------------
Zobozdravnik spec.  maj 1998 4,4  2,21  sept. 1998 4,4  2,54  jan. 1999 4,4  2,89
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   4,7  1,64  1997    4,7  1,64  1997    4,7  1,64
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 4,7  2,27  sept. 1998 4,7  2,62  jan. 1999 4,7  2,99
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   5,0  1,68  1997    5,0  1,68  1997    5,0  1,68
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 5,0  2,35  sept. 1998 5,0  2,72  jan. 1999 5,0  3,10
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   5,3  1,71  1997    5,3  1,71  1997    5,3  1,71
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 5,3  2,41  sept. 1998 5,3  2,80  jan. 1999 5,3  3,20
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   5,6  1,75  1997    5,6  1,75  1997    5,6  1,75
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 5,6  2,49  sept. 1998 5,6  2,89  jan. 1999 5,6  3,31
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   6,0  1,80  1997    6,0  1,80  1997    6,0  1,80
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 6,0  2,58  sept. 1998 6,0  3,01  jan. 1999 6,0  3,46
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   6,4  1,84  1997    6,4  1,84  1997    6,4  1,84
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 6,4  2,66  sept. 1998 6,4  3,12  jan. 1999 6,4  3,59
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   6,8  1,89  1997    6,8  1,89  1997    6,8  1,89
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 6,8  2,76  sept. 1998 6,8  3,24  jan. 1999 6,8  3,74
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   7,2  1,94  1997    7,2  1,94  1997    7,2  1,94
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 7,2  2,85  sept. 1998 7,2  3,36  jan. 1999 7,2  3,88
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   7,6  1,98  1997    7,6  1,98  1997    7,6  1,98
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 7,6  2,94  sept. 1998 7,6  3,46  jan. 1999 7,6  4,02
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   8,0  2,03  1997    8,0  2,03  1997    8,0  2,03
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 8,0  3,03  sept. 1998 8,0  3,58  jan. 1999 8,0  4,16
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   8,5  2,09  1997    8,5  2,09  1997    8,5  2,09
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 8,5  3,15  sept. 1998 8,5  3,73  jan. 1999 8,5  4,34
------------------------------------------------------------------------------------------
           1997   9,0  2,15  1997    9,0  2,15  1997    9,0  2,15
------------------------------------------------------------------------------------------
           maj 1998 9,0  3,27  sept. 1998 9,0  3,88  jan. 1999 9,0  4,52
------------------------------------------------------------------------------------------

Opombe:

1. KK - kvalifikacijski količnik plačilnega razreda, v katerega
je razvrščen zdravnik oziroma zobozdravnik,

2. Delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov so navedena le
primeroma, ker se za določitev izhodiščnih količnikov in
plačilnih razredov uporabljajo določila zakona o razmerjih plač
(Ur. l. RS, št. 18/94) in pravilnika o napredovanju zaposlenih v
zdravstvu.
Priloga 2

             D O G O V O R

      med Ministrstvom za zdravstvo, Zavodom za
     zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravniškimi
     združenji in direktorji regijskih bolnišnic o
      ukrepih za izboljšanje razmer v zdravstvu

Uvod

Ob zaključku stavke zdravnikov aprila 1996 je bil podpisan
sporazum, ki zavezuje tako zdravništvo kot tudi Vlado RS za
določene aktivnosti, ki naj bi se odvijale v letih 1997 in 1998.
Ker je v začetku leta 1997 prišlo do volitev in imenovanja nove
vlade, so se vse aktivnosti pri izdelavi predloga zakona o
zdravniški službi zavlekle skozi celo leto 1997. Šele koncem leta
1997 so se aktivnosti na pripravi novega zakona intenzivirale in
zakon je bil v februarju leta 1998 predan v koalicijsko
usklajevanje.

Trenutna situacija v zdravstvu je taka, da zahteva tudi takojšnje
sprejetje določenih ukrepov, ki bodo zagotovili zavarovancem
hitrejše in kvalitetnejše uveljavljanje z zakonom in pravicami
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Uveljavitev nekaterih zahtev zdravnikov in drugega zdravstvenega
osebja je mogoča le ob izvedbi ukrepov, ki bodo zavarovancem
omogočili takojšnjo spremembo pri zagotavljanju njihovih pravic.

Kratkoročni ukrepi

1. Znižanje čakalnih dob pri izvajalcih javne zdravstvene službe
- predvsem v Kliničnem centru in Splošni bolnišnici Maribor.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo in management v javnih zavodih

Rok: 1. 4. 1998

Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo je pisno zavezalo
vse javne zdravstvene zavode, da naročajo bolnike na uro, da je
potrebno ugotoviti število plačanih ambulant s strani Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in dejansko delujočih ter
vpeljati čakalne knjige za vsakega zdravnika posebej. Vsak
zdravstveni zavod pripravi način izvedbe skrajšanja čakalnih dob,
skupaj z managementom zdravstvenega zavoda, FIDES in Zdravniško
zbornico Slovenije.

2. Ukinitev samoplačniških ambulant pri izvajalcih javne
zdravstvene službe, ki niso dosegle svojega cilja, da bi se z
njihovo uveljavitvijo zmanjšale čakalne dobe. Rezultat je bil
obraten in tudi vir raznih korupcijskih postopkov - prenaročanja
na operativne posege, koriščenje javne zdravstvene službe za
izpeljavo diagnostike in zdravljenja ipd.

Določiti pogoje, pod katerimi lahko samoplačniške ambulante
delujejo, in sicer:

a) 100% izpolnjevanje programa z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije za ambulantno specialistično dejavnost,
kjer želi izvajalec vzpostaviti samoplačniško ambulantno
dejavnost mesečno,

b) da dejavnost, ki želi iti v samoplačništvo, ne prekoračuje
dogovorjenih čakalnih dob, ki so sklenjene z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

c) da se samoplačniške storitve opravljajo samo izven pogodbeno
določenega delovnega časa za posamezno dejavnost z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,

d) izdelan mora imeti sistem, ki v vsakem trenutku preverljivo
onemogoča zlorabe veljavnih čakalnih knjig.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: enako kot pod točko 1

Rok: 1. 4. 1998

Ministrstvo za zdravstvo je že pisno prepovedalo samoplačniške
ambulante.

3. Uskladitev števila delujočih ambulant s številom plačanih
teamov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vodstva zavodov zagotovijo pregled izrabe delovnega časa
zdravnikov na oddelkih in specialističnih ambulantah in koliko
delajo za druge programe (raziskave, izobraževanje, drugi
projekti).

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: management zdravstvenih zavodov in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: 30. 4. 1998

4. Obvezno naročanje bolnikov v ambulantah primarnega,
sekundarnega in terciarnega nivoja na uro in vpeljava čakalnih
knjig, vezane na posameznega zdravnika.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zdravniška zbornica Slovenije, management posameznih javnih
zavodov

Rok: 1. 4. 1998

Ministrstvo za zdravstvo je vse javne zdravstvene zavode že pisno
opozorilo na izpolnjevanje te določbe s 1. 4. 1998.

5. Uveljaviti pravilnik Ministrstva za zdravstvo o kategorizaciji
slovenskih bolnišnic

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Rok: 1. 4. 1998

Pravilnik je že usklajen s Službo Vlade RS za zakonodajo in je v
podpisu pri ministru.

6. Sprejeti odredbo ministra o minimalni - nujni dežurni službi
za vsak zdravstveni zavod. Ločiti urgenco in intenzivo od
ostalega dežurstva ter določiti standarde za tako organizirano
urgentno službo. V ostalem dežurstvu v petih letih doseči, da to
službo opravljajo kot turnusno zdravniki sekundariji in
specializanti, medtem ko je specialist dosegljiv le na poklic od
doma.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slovenije, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica
Slovenije

Rok: 30. 4. 1998

Ocenjen finančni efekt: 0,8 milijarde SIT

7. Pripraviti strokovne podlage za racionalno predpisovanje
zdravil na recept in predpisovanje tehničnih pripomočkov ter
predlagati strokovne ukrepe za znižanje stroškov.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slovenije, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica
Slovenije

Rok: 30. 4. 1998

Ocenjen finančni efekt: 1,3 milijarde SIT

8. Ministrstvo za zdravstvo bo skupaj z Ministrstvom za ekonomske
odnose in razvoj in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
izdalo pravilnik o oblikovanju cen zdravil v Republiki Sloveniji.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: 15. 4. 1998

Ocenjen finančni efekt: 0,6 milijarde SIT dvig cen za domače
proizvajalce in za 0,8 milijarde SIT znižanje cen tujih
proizvajalcev.

Srednjeročni ukrepi

1. Priprava zakona o zdravniški službi za drugo branje

Do 15. 4. 1998 pripraviti predlog za obravnavo na vladi. V zakonu
se opredelijo samo načela za oblikovanje mase plač za zdravnike
znotraj finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in definirati člen v zakonu, ki odkazuje na detajlna
določila tarifnega dela v kolektivni pogodbi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo,
FIDES

Rok: predaja zakona v vladno proceduro 15. 4. 1998

2. Izdelava poklicne kolektivne pogodbe za zdravnike

Do konca leta 1998. Definirati obveznost dela zdravnikov v obsegu
1590 ur letno za kalkulacije sredstev za plače, ki jih financira
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V pogodbi urediti
pravice, kot so: dopusti, izobraževanje, normalni delovnik
(obveznosti za 1590 ur), razne druge odsotnosti, nadomeščanje,
dodatki, dvojna delovna razmerja, pogodbeno delo, itd. Plačo
definirati kot osnovno plačo z dodatkom za leta službe in v plači
določiti število dežurnih dni.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: FIDES, Zdravniška zbornica Slovenije,
Slovensko zdravniško društvo

Rok: 30. 12. 1998

3. Izdelava kolektivne pogodbe za zdravstveno nego

Do konca leta 1998 pripraviti novo kolektivno pogodbo za
zaposlene v zdravstveni negi. Upoštevati načela, da se v
letošnjem letu plače ne dvignejo, lahko se pa v okviru dosedanjih
14 različnih dodatkov izpogaja okvirno le za en dodatek, ki pa
finančno ne sme preseči mase za plače zaposlenih v zdravstveni
negi koncem leta 1997.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: vladna pogajalska skupina, Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije, ostali sindikati zdravstva

Rok: tretje trimesečje leta 1998

4. Dosledno uveljaviti v vseh zdravstvenih dejavnostih - panogah,
standardizacijo (primerljivosti posameznih regij in izvajalcev)

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: 1. 5. 1998

Ocenjeni finančni efekt: 0,7 milijarde SIT.

5. Določiti število koncesij za zasebnike v javni zdravstveni
mreži. Pri tem ne sme biti ogroženo funkcioniranje bolnišnic v
javni lasti. Sprejeti standardni koncesijski akt za vse
zdravstvene panoge. Kontinuirano krepiti in širiti ambulantno
specialistično dejavnost na račun zmanjševanja hospitalne
dejavnosti s ciljem premika določenega števila zdravnikov v
ambulantno dejavnost. Na področju ambulantne dejavnosti
vzpodbujati individualizacijo odnosov bolnik-zdravnik-plačnik,
kar zagotovo pripelje do večje produktivnosti, znižanja stopnje
hospitalizacije in skrajšanja čakalnih dob.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije

Rok: 30. 6. 1998

6. Izdelava kriterijev za število obravnavanih bolnikov na
ambulantni način pri posameznih dejavnostih za pogodbeno
dogovorjeni čas z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Na ta način bi tudi skrajšali čakalne dobe.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zdravniška zbornica Slovenije

Rok: 30. 4. 1998

7. Izdelava priporočil za določitev trajanja dela nezmožnosti pri
posameznih boleznih zaradi poenotenja odločitev zdravniških
komisij o trajanju delanezmožnosti.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slovenije, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Rok: 30. 9. 1998

Ocenjeni finančni efekt: 1,5 milijarde SIT

8. Določitev minimalnih diagnostičnih postopkov na primarni ravni
pred pošiljanjem bolnikov na sekundarni oziroma terciarni nivo.
Cilj je nadaljnje skrajševanje čakalnih dob na sekundarnem in
terciarnem nivoju.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Zdravstveni svet Republike Slovenije, Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Slovensko zdravniško
društvo, Zdravniška zbornica Slovenije

Rok: 30. 9. 1998

9. Izdelati analizo delovnih mest, pri katerih se ugotavlja
škodljive vplive na zdravje zaposlenih. Na podlagi strokovnih
ugotovitev se definira dodatek za težke delovne pogoje v
kolektivnih pogodbah dejavnosti, poklicni kolektivni pogodbi za
zdravnike in poklicni kolektivni pogodbi za zaposlene v
zdravstveni negi.

Nosilec: Ministrstvo za zdravstvo

Operativna izvedba: Inštitut za medicino dela, prometa in športa
in FIDES

Rok: 30. 9. 1998

Dolgoročni ukrepi

1. Imenovanje projektnih skupin za spremembo zakonov s področja
zdravstva: zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju in zakon o lekarniški
dejavnosti. Sestavljajo jih predstavniki Ministrstva za
zdravstvo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zdravniške zbornice Slovenije ali Lekarniške zbornice Slovenije -
glede na zakon.

Projektne skupine pripravijo analizo uresničevanja obstoječe
zakonodaje in dejanskega stanja v zdravstvu pri uresničevanju
pravic in vodenju - management v zdravstvenih zavodih ter
strokovne predloge za spremembe. Upoštevajo obstoječe dokumente
pod točko 1, analizo in dokumente o pridružitvi Slovenije
Evropski uniji.

Pri predlogih za spremembo zakonodaje in plana ter izvedbenih
predpisov je potrebno zaradi izvedbe zdravstvene reforme
zasledovati naslednje cilje:

- zadržati približno 7% BDP javnih sredstev - dolgoročno za
zdravstvo, in pravice zavarovancev uskladiti z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi (danes imamo 6,8% BDP javnih sredstrev in
0,8% sredstev iz prostovoljnega zavarovanja, kar znese 7,6% in je
le za 0,2% za povprečkom držav Evropske unije - kar pomeni, da je
potrebno zvečati delež prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja
in na ta način ujeti povpreček držav Evropske unije),

- povečati delež prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj na načelu
vzajemnosti,

- določiti pravila zasebnega dela in privatizacije v zdravstvu,
ločiti ambulantno delo od hospitalnega in pustiti v bolnišnični
dejavnosti samo sprejemno ambulantno specialistiko,

- dograditi pravne predpise za racionalno poslovanje zdravstvenih
zavodov in njihovo vodenje,

- urediti in definirati obseg najpomembnejših nosilcev
zdravstvene dejavnosti - zdravnikov in medicinskih sester,

- v predpisih natančno definirati delitev dela med primarnim,
sekundarnim ter terciarnim nivojem ter delitev dela med izvajalci
(zasebnimi in državnimi),

- sistemsko urediti odprta vprašanja, kot so: samoplačniške
ambulante, dvojna delovna razmerja, čakalne dobe, alternativne
oblike zdravljenja, deljen delovni čas, dežurstva,
standardizacija opreme, laboratorijev in prostorov ter
standardizacija spremljajočih dejavnosti v zdravstvu,

- poenostaviti in dograditi pogoje in vsebino dogovarjanja za
določevanje strokovnih programov in razdelitev finančnih sredstev
z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznega partnerja za
najmanj srednjeročno obdobje treh let,

- potrebno je določiti, kaj lahko odide v zasebno delo s področja
primarnega in sekundarnega nivoja in kaj mora od sekundarnega in
terciarnega ostati pod državno ingerenco.

Spremenjena zakonodaja predvidi sprejem novega plana razvoja
zdravstva Slovenije (vsaj do leta 2010) - v skladu s smernicami
Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije:

a) Projektne skupine imenuje minister za zdravstvo v dogovoru z
nosilci nalog pod točko 1.

b) Rok za pripravo analize uresničevanja obstoječe zakonodaje je
30. 6. 1998, izdelava predlogov sprememb pa je 30. 10. 1998.

c) Strokovne predloge sprememb uskladi koalicija.

Ta predlog je uskladila skupina, v kateri so bili predstavniki
Ministrstva za zdravstvo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, predstavniki vseh zdravniških združenj in predstavniki
predsednikovega kabineta, in prišla do sklepa, da se realizacija
(aneks 5. in 8. člena sporazuma) realizira pri Ministrstvu za
zdravstvo, kar pomeni, da se pooblasti ministra za zdravstvo za
podpis tako pripravljenega aneksa, ki ga prilagamo tej
dokumentaciji.

Podpisniki se strinjamo, da se izhodiščne plače za določanje
zdravniških plač ves čas veljavnosti aneksa h kolektivni pogodbi
za zdravnike in zobozdravnike, podpisanega hkrati s tem
dogovorom, usklajujejo na način, ki velja za določanje osnov za
plače sodnikov, potem ko se plače zdravnikov uskladijo s plačami
sodnikov.

Po 1. 9. 1998 se ocenijo učinki kratkoročnih ukrepov in na tej
podlagi se dogovori za nadaljnjo realizacijo aneksa v točki 2.


Ljubljana, dne 15. aprila 1998.


Klinični center Ljubljana     Ministrstvo za zdravstvo

Splošna bolnišnica Maribor     Zavod za zdravstveno
                  zavarovanje Slovenije

Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Izola      Zdravniška zbornica Slovenije

Splošna bolnišnica Jesenice    FIDES - sindikat zdravnikov
                  in zobozdravnikov Slovenije

Splošna bolnišnica Nova Gorica

Splošna bolnišnica Murska Sobota  Slovensko zdravniško društvo

Splošna bolnišnica Novo mesto

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti