Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1998 z dne 25. 9. 1998

Kazalo

35. Uredba o ratifikaciji Dodatka III (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) in Dodatka XII (Medvladna pomorska posvetovalna organizacija) h Konvenciji o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, stran 245.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Dodatka III (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo) in Dodatka XII (Medvladna pomorska posvetovalna organizacija) h Konvenciji o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij
1. člen
Ratificirata se Dodatek III (Mednarodna organizacija za civilno letalstvo), katerega verodostojno besedilo je generalni sekretar Združenih narodov prejel 11. avgusta 1948, in Dodatek XII (Medvladna pomorska posvetovalna organizacija), katerega verodostojno spremenjeno besedilo je generalni sekretar Združenih narodov prejel 9. julija 1968, h Konvenciji o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij, sprejeti v Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku 21. novembra 1947.
2. člen
Besedili dodatkov h konvenciji se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasita:
CONVENTION
ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SPECIALIZED AGENCIES
Approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947
ANNEX III
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
The standard clauses shall operate in respect to the International Civil Aviation Organization (hereinafter called “the Organization“) subject to the following provisions:
1. The privileges, immunities, exemptions and facilities referred to in section 21 of the standard clauses shall also be accorded to the President of the Council of the Organization.
2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including the time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions:
(a) Immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;
(b) Immunity from legal process of every kind in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of, or employed on missions for, the Organization;
(c) The same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign Governments on temporary official missions;
(d) Inviolability of their papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization.
(ii) In connexion with (d) of 2 (i) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.
(iii) Privileges and immunities are granted to the experts of the Organization in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and the duty to waive the immunity of any expert in any case where in its opinion the immunity would impede the course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.
ANNEX XII
(Revised text)
INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION
1. The privileges and immunities, exemptions and facilities referred to in article VI, section 21 of the standard clauses shall be accorded to the Secretary-General of the Organization, to the Deputy Secretary-General and to the Secretary of the Maritime Safety Committee, provided that the provisions of this paragraph shall not require the Member in whose territory the Organization has its Headquarters to apply article VI, section 21 of the standard clauses to any person who is its national.
2. (a) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving on committees of, or performing missions for, the Organization shall be accorded the following privileges and immunities so far as is necessary for the effective exercise of their functions, including time spent on journeys in connexion with service on such committees or missions;
(i) immunity from personal arrest or seizure of their personal baggage;
(ii) in respect of words spoken or written or acts done by them in the performance of their official functions, immunity from legal process of every kind, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned are no longer serving on committees of or employed on missions for the Organization;
(iii) the same facilities in respect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accorded to officials of foreign governments on temporary official missions;
(iv) inviolability for all papers and documents relating to the work on which they are engaged for the Organization;
(v) the right to use codes and to receive documents and corespondence by courier or in sealed dispatch bags for their communications with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.
In connexion with section 2 (a) (iv) and (v) above, the principle contained in the last sentence of section 12 of the standard clauses shall be applicable.
(b) Privileges and immunities are granted to such experts in the interests of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The Organization shall have the right and duty to waive the immunity of any expert in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice and it can be waived without prejudice to the interests of the Organization.
K O N V E N C I J A
O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SPECIALIZIRANIH AGENCIJ
sprejeta v Generalni skupščini Združenih narodov 21. novembra 1947
DODATEK III
MEDNARODNA ORGANIZACIJA ZA CIVILNO LETALSTVO
Za Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo (v nadaljevanju »organizacija«) veljajo standardne določbe ob upoštevanju naslednjih določb:
1. Privilegiji, imunitete, oprostitve in olajšave, navedene v 21. oddelku standardnih določb, se podelijo tudi predsedniku Sveta organizacije.
2. i) Strokovnjakom (razen uradnikov, zajetih v VI. členu), ki delujejo v odborih organizacije ali opravljajo misije zanjo, se, kolikor je potrebno za učinkovito opravljanje njihovih funkcij, vključno s časom, ki ga preživijo na potovanjih v zvezi s svojim delom v takšnih odborih ali na misijah, podelijo naslednji privilegiji in imunitete:
a) imuniteta pred osebno aretacijo ali odvzemom osebne prtljage;
b) imuniteta pred vsakršnim sodnim postopkom glede na izrečene ali napisane besede ali dejanja, storjena pri opravljanju njihovih funkcij. Takšna imuniteta se nadaljuje, tudi če te osebe ne delujejo več v odborih ali misijah organizacije;
c) imajo enake olajšave pri omejitvah, ki veljajo za denarno valuto in menjavo, ter olajšave v zvezi z njihovo osebno prtljago, kot so podeljene uradnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah;
d) nedotakljivost njihovih papirjev in dokumentov v zvezi z delom, ki ga opravljajo za organizacijo.
ii) V zvezi s točko d) pododstavka i) drugega odstavka se uporablja načelo, ki je vsebovano v zadnjem stavku 12. oddelka standardnih določb.
iii) Strokovnjakom organizacije se podelijo privilegiji in imunitete, ki so v interesu organizacije, ne pa zaradi osebnih koristi samih posameznikov. Organizacija ima pravico in dolžnost, da odvzame imuniteto vsakemu strokovnjaku in v vsakem primeru, ko bi imuniteta po njenem mnenju ovirala pot pravice. Imuniteto se lahko odvzame brez vpliva na interese organizacije.
DODATEK XII
(spremenjeno besedilo)
MEDVLADNA POMORSKA POSVETOVALNA ORGANIZACIJA
1. Privilegiji in imunitete, oprostitve in olajšave, navedene v 21. oddelku VI. člena standardnih določb, se podelijo generalnemu sekretarju organizacije, namestniku generalnega sekretarja in sekretarju Odbora za pomorsko varnost, če določbe tega odstavka ne zahtevajo od države članice, na ozemlju katere ima organizacija svoj generalni štab, da uporabi 21. oddelek VI. člena standardnih določb za vsako osebo, ki je njen državljan.
2. a) Strokovnjaki (razen uradnikov, zajetih v VI. členu), ki delujejo v odborih organizacije ali opravljajo misije zanjo, se, kolikor je potrebno za učinkovito opravljanje njihovih funkcij, vključno s časom, ki ga preživijo na potovanjih v zvezi s svojim delom v takšnih odborih ali na misijah, podelijo naslednji privilegiji in imunitete:
i) imuniteta pred osebno aretacijo ali odvzemom osebne prtljage;
ii) imuniteta pred vsakršnim sodnim postopkom glede na izrečene ali napisane besede ali dejanja, storjena pri opravljanju njihovih uradnih funkcij; takšna imuniteta se nadaljuje, tudi če te osebe ne delujejo več v odborih ali misijah organizacije:
iii) imajo enake olajšave pri omejitvah, ki veljajo za denarno valuto in menjavo, ter olajšave v zvezi z njihovo osebno prtljago, kot so podeljene uradnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah;
iv) nedotakljivost vseh papirjev in dokumentov v zvezi z njihovim delom, ki ga opravljajo za organizacijo;
v) pravica do uporabe kod in do sprejemanja dokumentov in korespondence po kurirju ali v zapečatenih odpremnih torbah za njihovo komunikacijo z Medvladno pomorsko posvetovalno organizacijo.
V zvezi s točkama iv) in v) pododstavka a) drugega odstavka se uporablja načelo, ki je vsebovano v zadnjem stavku 12. oddelka standardnih določb.
b) Takšnim strokovnjakom se podelijo privilegiji in imunitete, ki so v interesu organizacije, ne pa zaradi osebnih koristi samih posameznikov. Organizacija ima pravico in dolžnost, da odvzame imuniteto vsakemu strokovnjaku in v vsakem primeru, ko bi imuniteta ovirala pot pravice. Imuniteto se lahko odvzame brez vpliva na interese organizacije.
3. člen
Za izvajanje dodatkov h konvenciji skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 906-07/98-1 (T1)
Ljubljana, dne 10. septembra 1998
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost