Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1998 z dne 5. 6. 1998

Kazalo

23. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela, stran 143.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.1/91 -I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela, podpisan v Budimpešti 3. februarja 1998.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO REPUBLIKE MADŽARSKE O SODELOVANJU NA PODROČJU POLITIKE DELA
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvo za delo Republike Madžarske (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji po razširitvi dosedanjega sodelovanja na podlagi sporazuma med ministrstvoma, podpisanega v Budimpešti 26. januarja 1994, upoštevajoč potrebe razvoja na področju politike dela in zaposlovanja v obeh državah, odločili skleniti nov sporazum o sodelovanju na omenjenih področjih.
V ta namen sta se pogodbenici sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Za sodelovanje sta pristojni:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije;
b) na madžarski strani: Ministrstvo za delo Republike Madžarske.
2. člen
Predvidene so zlasti naslednje oblike sodelovanja:
1. izmenjava strokovnjakov s področij, ki jih pokrivata ministrstvi;
2. posvetovanja in dodatno usposabljanje strokovnjakov;
3. izmenjava strokovnega gradiva, zlasti programov izvajanja politike dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva s področja dela ministrstev kakor tudi strokovnih mnenj o njem;
Vrsta in obseg konkretnih oblik sodelovanja bosta vsakokrat določena v obojestranskem dogovoru za obdobje dveh let.
3. člen
Pogodbenici določata naslednje prednostne naloge:
1. izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in institucijah na področju politike dela in zaposlovanja;
2. izmenjava informacij o sistemu industrijskih odnosov, o kolektivnih pogodbah in o zakonski ureditvi delovanja trga dela;
3. izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti ter za podporo skupin z neugodnim položajem na trgu dela (prvi iskalci zaposlitve, invalidi idr.);
4. izmenjava izkušenj o metodah ugotavljanja učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
5. obmejno sodelovanje med regionalnimi centri za delo (skupni projekti o zaposlovanju in usposabljanju);
6. izmenjava izkušenj o sistemu, oblikah in financiranju poklicnega usposabljanja;
7. izmenjava izkušenj o delovanju inšpekcije dela, predvsem z vidika varstva in zdravja pri delu in preprečevanja dela na črno;
8. proučitev stanja, možnosti in interesov za razvoj raznih oblik sodelovanja med državama na področju zaposlovanja;
9. izmenjava informacij o pripravah na pridružitev Evropski uniji.
4. člen
Glede financiranja izvajanja tega sporazuma se pogodbenici dogovorita, da bo stroške potovanja in bivanja strokovnjakov zagotavljal vedno pošiljatelj, gostitelj pa bo poskrbel za organiziranje ustreznega strokovnega programa.
5. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma preneha veljati Sporazum med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo Republike Madžarske o sodelovanju na področju politike dela, podpisan v Budimpešti 26. januarja 1994.
6. člen
Ta sporazum je sklenjen za dobo štirih let. Po preteku tega časa se njegova veljavnost molče podaljša vsakokrat za eno leto, če ga nobena od pogodbenic pisno ne odpove najkasneje 30 dni pred njegovim potekom.
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno v Budimpešti dne 3.2.1998 v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako veljavni.
Ministrstvo
za delo, družino
in socialne zadeve
Republike Slovenije
Anton Rop l. r.
Ministrstvo
za delo
Republike Madžarske
Peter Kiss l. r.
M E G Á L L A P O D Á S
A MUNKAÜGY TERÜLETÉN TÖRTÉNÔ EGYÜTTMŰKÖDÉSRÔL A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG MUNKA-, CSALÁD- ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK MINISZTÉRIUMA ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUMA KÖZÖTT
A Szlovén Köztársaság Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma (a továbbiakban Szerzôdô Felek) az 1994. január 26-án Budapesten a két minisztérium között aláírt megállapodás alapján folytatott eddigi együttműködés kibôvítése iránti törekvéstôl vezérelve, figyelembe véve a két ország munka- és foglalkoztatásügyi fejlesztésének szükségességét, elhatározták, hogy új megállapodást kötnek az említett területen történô együttműködésrôl.
E célból a Felek az alábbiakban állapodtak meg:
1. cikk
Az együttműködésben illetékesek:
– szlovén részrôl a Szlovén Köztársaság Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma
– magyar részrôl a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma
2. cikk
A Szerzôdô Felek a következô módon kívánnak együttműködni:
1. A Minisztériumok tevékenységi területén dolgozó szakértôk cseréje;
2. Tanácsadás és szakértôk továbbképzése;
3. Információs anyagok, fôként a munkaügyi és a foglalkoztatási feladatok végrehajtásával kapcsolatos programok, törvényjavaslatok és a Minisztériumok tevékenységi területérôl származó egyéb anyagok, valamint az azokkal kapcsolatos szakvélemények cseréje.
A konkrét együttműködés típusát és terjedelmét minden alkalommal kölcsönös megállapodásban, két éves idôszakra határozzák meg.
3. cikk
A Felek az alábbi prioritásokat határozzák meg:
1. A munkaügy és a foglalkoztatáspolitika területén alkalmazott eszközökkel, jogszabályokkal és intézményekkel kapcsolatos tapasztalatcsere;
2. Információcsere az érdekegyeztetés rendszerérôl, a kollektív megállapodásokról és a munkaerôpiac működésének jogi rendszerérôl;
3. Tapasztalatcsere a tartós munkanélküliség megelôzésére irányuló, valamint a munkaerôpiacon kedvezôtlen helyzetben lévô csoportokkal (pályakezdôk, megváltozott munkaképességűek stb.) kapcsolatos speciális programokról;
4. Tapasztalatcsere a foglalkoztatáspolitika aktív eszközei (intézkedései) hatékonyságának megállapítására irányuló módszerekrôl;
5. A Regionális Munkaügyi Központok között határmenti együttműködés (közös foglalkoztatási és szakképzési projektek);
6. Tapasztalatcsere a szakképzés rendszerérôl, formájáról és finanszírozásáról;
7. Tapasztalatcsere a munkaügyi felügyelôségek tevékenységérôl, fôként munka- és egészségvédelem, valamint a feketemunka megakadályozása szempontjából;
8. A két ország között a foglalkoztatásügyi területen folytatott különféle együttműködési formák kifejlesztésével kapcsolatos helyzet, lehetôségek és érdekek vizsgálata;
9. Tapasztalatcsere az EU csatlakozásra való felkészülésrôl.
4. cikk
Jelen Megállapodás megvalósításának finanszírozását illetôen a Szerzôdô Felek úgy állapodtak meg, hogy a szakértôk utazási és ellátási költségeit mindig a küldô fél biztosítja, a fogadó fél gondoskodik a megfelelô szakmai program megszervezésérôl.
5. cikk
Jelen Megállapodás érvénybelépésének napjával megszűnik az 1994. január 26-án, Budapesten aláírt Megállapodás a munkaügy területén történô együttműködésrôl a Szlovén Köztársaság Munka-, Család- és Szociális Ügyek Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Munkaügyi Minisztériuma között.
6. cikk
Szerzôdô Felek a jelen Megállapodást négy éves idôszakra kötik. Ezen idôszak eltelte után hatálya mindenkor automatikusan további egy évvel meghosszabodik, ha azt a Szerzôdô Felek egyike, legkésôbb a határidô lejárta elôtt 30 nappal, írásban fel nem mondja.
A Megállapodás azon a napon lép életbe, amikor szerzôdô Felek egymással írásban közlik, hogy a Megállapodás életbelépésének belsô állami feltételei mindkét államban teljesültek.
Készült Budapesten, 1998. február 3-án két példányban, szlovén és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
Szlovén Köztársaság
Munka-, Család- és Szociális Ügyek
Minisztériuma
Anton Rop s. k.
Magyar Köztár
Munkaügyi
Minisztériuma
Peter Kiss s. k.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-24/97-2 (T1)
Ljubljana, dne 9. aprila 1998
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik