Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO), stran 74.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O VOJAŠKEM SODELOVANJU NA PODROČJU LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE (BHULZO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja 1998.
Št. 001-22-26/98
Ljubljana, dne 5. marca 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O VOJAŠKEM SODELOVANJU NA PODROČJU LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE (BHULZO)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe, podpisan v Murski Soboti, dne 15. julija 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O VOJAŠKEM SODELOVANJU NA PODROČJU LETALSTVA IN ZRAČNE OBRAMBE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju: pogodbenici) sta
– z namenom preprečevanja kršitev zračnega prostora in zagotavljanja varnosti obmejnega območja;
– s ciljem sodelovanja letalskih enot in enot zračne obrambe in varnega izvajanja vojaških poletov, sklenili:
1. ČLEN
SPLOŠNE DOLOČBE
Za koordiniranje in izvrševanje določil tega sporazuma je s strani slovenske pogodbenice odgovorno Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, s strani madžarske pogodbenice pa Ministrstvo za obrambo Republike Madžarske, ki bosta za načrtovanje, organiziranje in izvajanje tega sporazuma zadolžili organe, določene v 2. členu.
Glavna področja sodelovanja:
1. Urejanje vojaških poletov, načrtovanih v zračnem prostoru obeh pogodbenic.
2. Medsebojno informiranje o vojaških poletih, opravljenih v obmejnem pasu, upoštevaje interese zračne obrambe za varnost poletov in medsebojno informiranje.
3. Zagotavljanje vzajemne pomoči za vojaška zračna plovila v stiski ali vojaška zračna plovila, ki so se ponesrečila.
4. Medsebojna pomoč pri dejavnostih enot letalstva in zračne obrambe na področju usposabljanja in podpore.
5. Organiziranje rednih izmenjav izkušenj.
2. ČLEN
ORGANI, KI SO VKLJUČENI V SODELOVANJE:
Za slovensko pogodbenico:
– Oddelek za letalstvo in zračno obrambo Generalštaba Slovenske vojske, Ljubljana;
– Kontrolni center za vojaški letalski promet Slovenija (ATC), Ljubljana;
– Operativni center 16. bataljona za nadzor zračnega prostora (OC 16. bNZP), Ljubljana;
– Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo Ministrstva za promet in zveze, Ljubljana.
Za madžarsko pogodbenico:
– Generalna direkcija za letalstvo in zračno obrambo Madžarske vojske, Budimpešta;
– Skupni kontrolni center za letalski promet, Služba za vojaški letalski promet, Budimpešta;
– Poveljstvo 2. korpusa letalstva in zračne obrambe Madžarske vojske, poveljniško mesto Veszprém;
– Letalski urad Madžarske vojske Budimpešta.
3. ČLEN
1. Poleti vojaških transportnih zračnih plovil pogodbenic v zračnem prostoru države druge pogodbenice se morajo izvajati v skladu z določbami mednarodnih letalskih predpisov ICAO, dopolnjenimi z določili tega sporazuma.
2. Vojaška transportna zračna plovila, ki so v lasti ali jih upravlja Slovenska vojska oziroma Madžarska vojska, smejo – upoštevaje pogoje iz tega sporazuma – vstopiti na območje države druge pogodbenice zaradi strokovnega sodelovanja in letalskega prevoza.
3. Prepovedano je preleteti državno mejo Republike Slovenije in Republike Madžarske z zračnimi plovili, ki so opremljena z raketami, bombami, nabitimi topovi ali drugimi bojnimi sredstvi, ter z zračnimi plovili, ki prevažajo radioelektronsko, radarsko in optično opremo, ki so zmožna opravljati izvidovanje, razen v primerih, ki so dovoljeni z mednarodnimi pogodbami, katerih podpisnici sta obe pogodbenici.
4. Vstop v zračni prostor druge pogodbenice se opravi na podlagi dovoljenja, ki se pridobi od organov civilnega letalstva prek pristojnih ministrstev za zunanje zadeve. Za dovoljenje je treba zaprositi vsaj sedem delovnih dni pred poleti.
5. Pogodbenici vzajemno obveščata centre za kontrolo poletov druge pogodbenice o dovoljenih poletih 24 ur pred načrtovanim poletom čez državno mejo.
6. Izmenjava informacij glede načrtovanih poletov vojaških transportnih zračnih plovil in glede njihovega vstopa v identifikacijsko cono se opravi med ATC Ljubljana, Kontrolnim centrom za vojaški letalski promet Slovenija in Skupnim kontrolnim centrom za letalski promet Budimpešta, Službo za vojaški letalski promet Madžarske vojske ter OC 16. bNZP Slovenske vojske in Poveljstvom 2. korpusa zračne obrambe Madžarske vojske, poveljniškim mestom in – preko kopenskih komunikacijskih linij med obema organoma.
4. ČLEN
1. V interesu varnosti vojaških poletov določita pogodbenici vzdolž državne meje Republike Slovenije in Republike Madžarske identifikacijsko cono, ki bo na vsaki strani široka 10 km, in ki bo omogočala pojasnitev zračne slike.
2. Pogodbenici se vzajemno obvežeta, da bosta druga drugi zagotavljali predhodne informacije o vojaških poletih, ki jih načrtujeta opraviti v svojem zračnem prostoru identifikacijske cone, in da se bosta na željo obveščali o vseh drugih poletih ob meji.
3. Brez predhodnega obvestila pogodbenic je vojaškim zračnim plovilom Republike Slovenije in Republike Madžarske ali druge države prepovedano opravljati polete v identifikacijski coni.
4. Pojasnitev položaja vojaških in civilnih zračnih plovil med organi, vključenimi v sodelovanje, se opravi s sporočilom položaja zračnega plovila v odnosu na lokacijo naselij na zemljevidu ICAO (International Civil Aviation Organization) ali z navedbo zemljepisnih koordinat.
5. Če je vojaško ali civilno zračno plovilo v stiski, sme poleteti v identifikacijsko cono brez predhodnega obvestila pogodbenic. V teh primerih kontrolni centri za letalski promet in poveljniška mesta za zračno obrambo pogodbenic nemudoma obvestijo drug drugega in po potrebi lahko zaprosijo drug drugega za pomoč.
6. Za varnost vojaških zračnih plovil, ki so v stiski v območju identifikacijske cone, si pogodbenici medsebojno pomagata. Po potrebi zagotovita pristanek teh vojaških zračnih plovil na svojih letališčih.
5. ČLEN
1. Pogodbenici se obvežeta, da bosta na svojem območju zagotovili storitve iskanja v zraku in reševanja, da bosta pomagali posadkam v stiski, da bosta v skladu s svojo pristojnostjo poskrbeli za varovanje in zaščito vojaških in civilnih zračnih plovil in bosta ukrepali za odpravo posledic. Druga drugi bosta na podlagi vzajemnosti nemudoma posredovali potrebne informacije in podatke.
2. Pogodbenici se medsebojno obveščata o svojih nezakonito zaseženih vojaških in civilnih zračnih plovilih, uskladita naloge in po možnosti nudita druga drugi pomoč pri preprečevanju in odpravljanju tega.
6. ČLEN
1. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v skladu s strokovnimi usklajevanji vzajemno pomagali pri usposabljanju letalskih enot in enot zračne obrambe in pri zagotavljanju njihovega delovanja.
2. Pogodbenici si redno izmenjujeta izkušnje na naslednjih tematskih področjih:
– usposabljanje letalskih posadk;
– upravljanje tehnične opreme;
– načrtovanje in kontrola poletov;
– kontrola zračnega prostora;
– izkušnje pri varnosti poletov.
3. Pogodbenici bosta podpirali in pomagali pri:
– izmenjavi strokovnih izkušenj, konzultacijah;
– izmenjavi izkušenj pri letalski medicini.
7. ČLEN
1. Za zagotavljanje sodelovanja bodo organi, vključeni v sodelovanje iz 2. člena, vzdrževali dvostransko daljnovodno komunikacijsko zvezo med OC 16. bNZP Slovenske vojske in Poveljniškim mestom Poveljstva 2. korpusa letalstva in zračne obrambe (Veszprém) ter med Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije in Kontrolno službo za vojaški letalski promet Skupnega kontrolnega centra za letalski promet Budimpešta.
2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotavljali neprekinjeno delovanje komunikacijskih linij, ki segajo do njune državne meje, in da bosta nemudoma ukrepali za njihovo ponovno vzpostavitev, če se prekinejo.
8. ČLEN
1. Sodelovanje med pogodbenicama poteka v njunem nacionalnem jeziku oziroma v angleščini s pomočjo tolmačev.
2. Pogoje za carinjenje in kontrolo potnih listin za posadko in potnike, ki pripotujejo z vojaškim letalom, mora zagotoviti pogodbenica gostiteljica.
3. Pogodbenici letno usklajujeta svoje predloge glede datumov, krajev in vsebine medsebojnih obiskov za program sodelovanja za naslednje leto.
9. ČLEN
1. Pogodbenici se ravnata po svojih notranjepravnih postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma in se o tem medsebojno obvestita po diplomatski poti. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila.
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in ga pogodbenici lahko v pisni obliki kadarkoli odpovesta. Sporazum preneha veljati šest mesecev od datuma prejema odpovedi.
3. Pogodbenici lahko na podlagi obojestranskega soglasja ta sporazum kadarkoli spremenita ali dopolnita.
4. Sklenjeno v Murski Soboti, dne 15. 7. 1996, v dveh izvirnikih, v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Jelko Kacin l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
Gyorgy Keleti l. r.
M É G Á L L A P O D Á S
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A REPÜLÔ ÉS LÉGVÉDELMI SZAKTERÜLETEKEN TÖRTÉNÔ KATONAI EGYÜTTMŰKÖDÉSRÔL
A Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya (továbbiakban: »Szerzôdô Felek«):
– a légtérsések megelôzése céljából, a határmenti körzet biztonságának szavatolása érdekében;
– a repülô és légvédelmi csapatok együttműködése és a katonai repülések biztonságos végrehajtása céljából az alábbiakban állapodnak meg:
1. CIKK
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
E Megállapodásban foglaltak koordinálásáért és végrehajtásáért a szlovén Szerzôdô Fél részérôl a Szlovén Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma, a magyar Szerzôdô Fél részérôl a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma felelôs, akik megbízzák a 2. cikkben megjelölt szerveket ezen Megállapodás szerinti együttműködés tervezésével, szervezésével és végrehajtásával.
Az együttműködés fô területei:
(1) Az egymás légterében tervezett katonai repülések szabályozása.
(2) Kölcsönös tájékoztatás a határmenti sávban végrehajtott katonai repülésekrôl, figyelembe véve a repülésbiztonsághoz és a kölcsönös tájékoztatáshoz fűzôdô légvédelmi érdeket.
(3) Kölcsönös segítségnyújtás biztosítása a veszélyhelyzetbe került vagy repülôbalesetet szenvedett katonai légi járművek részére.
(4) A repülô és légvédelmi csapatok tevékenységének kölcsönös segítése a kiképzés és biztosítás területein.
(5) Rendszeres tapasztalatcserék szervezése.
2. CIKK
AZ EGYÜTTMŰKÖDÔ SZERVEK:
A szlovén Szerzôdô Fél részérôl:
– A Szlovén Hadsereg. Vezérkara Légügyi és Légvédelmi Szakosztálya, Ljubljana;
– Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ, (ATC), Ljubljana;
– A 16. Légtérvédelmi Zászlóalj Operatív Központja (OC 16 bNZP) Ljubljana;
– A Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága, Ljubljana.
A magyar Szerzôdô Fél részérôl:
– A Magyar Honvédség Repülô és Légvédelmi Fôcsoportfônöksége, Budapest,
– Az Egyesített Repülésirányító Fôközpont, Katonai Légiforgalmi Szolgálat Budapest,
– A Magyar Honvédség 2. Repülô és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspont Veszprém
– A Magyar Honvédség Légügyi Hatósági Hivatala Budapest
3. CIKK
(1) A Szerzôdô Felek katonai szállító légijárműveinek repüléseit a másik Szerzôdô Fél országának légterében a ICAO repülési szabályainak megfelelôen kell megvalósítani, ezen Megállapodásban foglaltakkal kiegészítve.
(2) A Szlovén Köztársaság Hadseregéhez, illetve a Magyar Honvédséghez, tartozó, vagy általuk üzemben tartott katonai szállító légijárművek a másik Szerzôdô Fél országának területére, – jelen Megállapodásban foglalt feltételek betartásával – szakmai együttműködés és légiszállítás céljából repülhetnek be.
(3) A Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság országhatárát tilos átrepülni rakétákkal, bombákkal, betöltött gépágyúval és más harci eszközökkel felszerelt, valamint a fedélzetükön felderítés végrehajtására alkalmas rádióelektronikai, rádiólokációs és optikai berendezésekkel rendelkezô repülôeszközökkel, kivéve a mindkét Szerzôdô Fél által aláírt nemzetközi szerzôdésekben engedélyezett eseteket.
(4) Az egymás légterébe történô berepülés az illetékes Külügyminisztériumok útján a polgári légügyi hatóságtól kapott engedély alapján történik. Az engedélyeket a repülések végrehajtása elôtt legalább hét munkanappal kell megkérni.
(5) Az engedélyezett repülésekrôl a Szerzôdô Felek egymás repülésirányító központjait kölcsönösen tájékoztatják az államhatárok tervezett átrepülée elôtt 24 órával.
(6) A katonai szállító légijárművek tervezett repüléseirôl, valamint az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba való berepülésekrôl történô információcserék a Szlovén Katonai Légiforgalom Irányító Központ (ATC) Ljubljana és a budapesti Egyesített Repülésirányító Fôközpont, MH Katonai Légiforgalmi Szolgálat, valamint a Szlovén Hadsereg 16. OC bNZP és a Magyar Honvédség 2. Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja közötti – a két szervet összekötô – vezetékes híradó vonalon történnek.
4. CIKK
(1) A Szerzôdô Felek a katonai repülések biztonsága érdekében a Szlovén Köztársaság é a Magyar Köztársaság államhatára mentén mindkét oldalon 10 km mélységű, azonosságot meghatározó (identifikációs) sávot jelölnek ki a légihelyzet tisztázás megkönnyítése érdekében.
(2) A Szerzôdô Felek kölcsönösen vállalják, hogy az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban saját légtérben tervezett katonai repülésekrôl elôzetesen, mindennemű más határmenti repülésrôl pedig kérésre tájékoztatjá egymást.
(3) A Szerzôdô Felekhez történô elôzetes bejelentés nélkül tilos a Szlovén Köztársaság és a Magyar Köztársaság, vagy más állam katonai légijárműveinek repülést végrehajtani az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban.
(4) Az együttműködô szervek között a katonai és polgári légijárművek helyzetének tisztázása ICAO (International Civil Aviation Organization) térkép alapján a lakott településekhez való viszonyítás meghatározásával vagy a földrajzi koordináták megadásával történik.
(5) A veszélyhelyzetbe került katonai és polgári légijárművek a Szerzôdô Felek elôzetes értesítése nélkül berepülhetnek az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávba. Ezen esetekben a Felek repülésirányító központjai és a légvédelmi harcálláspontjai késedelem nélkül kötelesek egymást tájékoztatni, szükség esetén segítséget kérhetnek egymástól.
(6) A Szerzôdô Felek az azonosságot meghatározó (identifikációs) sávban a veszélyhelyzetbe került katonai légijármű biztonsága érdekében kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak. Szükség esetén biztosítják ezen katonai légijárművek leszállását egymás repülôterein.
5. CIKK
(1) A Szerzôdô Felek kötelezik magukat, hogy saját területükön biztosítják a légi kutató-mentôszolgálatot, segítséget nyújtanak a bajbajutott személyzetnek, illetékességüknek megfelelôen gondoskodnak a katonai és polgári légijárművek ôrzésérôl, védelmérôl és intézkedéseket foganatosítanak a következmények felszámolására. A szükséges információkat és adatokat egymás részére kölcsönösen és késedelem nélkül megadják.
(2) A Szerzôdô Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jogellenesen hatalomba kerített katonai és polgári légijárművekrôl, egyeztetik teendôiket és a lehetôségek szerint segítséget nyújtanak egymásnak a megelôzésben és elhárításban.
6. CIKK
(1) Az együttműködô Szerzôdô Felek kötelezik magukat arra, hogy repülô és légvédelmi csapataik kiképzéséhez és működésük biztosításához a szakmai egyeztetéseknek megfelelôen kölcsönös segítséget nyújtanak egymásnak.
(2) A Szerzôdô Felek rendszeres tapasztalatcseréket folytatnak a következô témákban:
– repülôhajózó kiképzés;
– technikai eszközök üzemeltetése;
– repülés tervezé és irányítás;
– légtérellenôrzés;
– repülésbiztonsági tapasztalatok.
(3) A Sszerzôdô Felek támagotják é elôsegítik:
– a szakmai tapasztalatcseréket, konzultációkat;
– a repülô egészségügyi tapasztalatok kicserélését.
7. CIKL
(1) Az együttműködés biztosítása érdekében a 2. cikkben rögzített együyttműködô szervek kétoldalú vezetékes összeköttetést tartanak fenn a Szlovén Hadsereg OC 16. bNZP és a Magyar Honvédség 2. Repülô és Légvédelmi Hadtestparancsnokság Harcálláspontja (Veszprém), valamint a Szlovén Köztársaság Közlekedési és Hírközlési Minisztériumának Légiforgalmi Igazgatósága és a budapesti Egyesített Repülésirányító Fôközpont katonai légiforgalmi szolgálata között.
(2) A Szerzôdô Felek kötelezik magukat, hogy saját államhatárukig biztosítják a híradó vonalak folyamatos működtetését, azok meghibásodása esetén azonnal intézkednek helyreállításukra.
8. CIKK
(1) A Szerzôdô Felek között az együttműködés azok nemzeti nyelvén, illetve angol nyelven tolmácsok útján valósul meg.
(2) A katonai repülôgéppel érkezô személyzetek és utasok részére a vámés útlevélvizsgálata feltételeit a fogadó Fél köteles biztosítani.
(3) Az együttműködô szervek következô évi együttműködési tervéhez minden évben egyeztetik javaslataikat, amelyek tartalmazzák a képviselôik kölcsönös látogatását, idejét, helyét és témáját.
9. CIKK
(1) A Szerzôdô Felek eleget tesznek a hatálybalépéshez szükséges belsô jogi elôírásoknak és errôl diplomáciai úton tájékoztatják egymást. A Megállapodás a késôbbi értesítés kézhezvétele napján lép hatályba.
(2) A jelen Megállapodás határozatlan idôszakra szól és a Szerzôdô Felek irásban bármikor felmondhatják. A Megállapodás a felmondásról szóló értesítés kézhezvételétôl számított hat hónap elteltével veszti hatályát.
(3) A Szerzôdô Felek a jelen Egyezményt kölcsönös egyetértés alapján bármikor módosíthatják vagy kiegészíthetik.
(4) Készült Muraszombat 1996. július 15-n két eredeti példányban, szloven és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Szlovén Köztársaság
Kormánya Részérôl
Jelko Kacin s. k.
A Magyar Köztársaság
Kormánya Részérôl
Gyorgy Keleti s. k.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/97-8/1
Ljubljana, dne 25. februarja 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.