Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998

Kazalo

12. Zakon o ratifikaciji Resolucije, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta (MMIUZP), stran 72.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI RESOLUCIJE, KI JO JE SPREJELA GENERALNA SKUPŠČINA MEDNARODNEGA INŠTITUTA ZA UNIFIKACIJO ZASEBNEGA PRAVA, S KATERO SE SPREMINJA IN DOPOLNJUJE 20. ČLEN OSNOVNEGA STATUTA (MMIUZP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Resolucije, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta (MMIUZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. februarja 1998.
Št. 001-22-25/98
Ljubljana, dne 5. marca 1998
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI RESOLUCIJE, KI JO JE SPREJELA GENERALNA SKUPŠČINA MEDNARODNEGA INŠTITUTA ZA UNIFIKACIJO ZASEBNEGA PRAVA, S KATERO SE SPREMINJA IN DOPOLNJUJE 20.ČLEN OSNOVNEGA STATUTA (MMIUZP)
1. člen
Ratificira se Resolucija, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen Osnovnega statuta. Resolucija je bila sprejeta v Rimu 2. decembra 1993.
2. člen
Resolucija se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
R E S O L U T I O N
adopted by the General Assembly at its 47th session on 2 December 1993
The General Assembly,
Mindful of the ever more serious financial difficulties caused to the Institute by the failures over a number of years of certain member States to pay their annual contributions and of the distortions thereby created in the calculation of the annual receipts of the Institute,
Conscious of the fact that the measures so far adopted by the General Assembly in its Resolutions (38)1, (40)1, (42)1, (42)2, (42)4 and (45)2 have failed to remedy the situation created by the existence of long-standing arrears in the payment by certain member States of their annual contributions to the Institute,
Convinced that the only means of resolving the problems created by the accumulation of such long-standing arrears is by way of an amendment to the Statute of the Institute,
HAS DECIDED:
1. to amend the text of Article 20 of the Statute of the Institute as follows:
“1.– Any Government wishing to accede to this Statute shall notify the Italian Government in writing of its accession,
2.– Accession shall be effective for six years, it shall be deemed to be renewed for further periods of six years unless denunciation is effected in writing at least one year before the expiry of any such period.
3.– Notwithstanding the provision of paragraph 2 of this Article, any Government which has accumulated arrears in contributions the amount of which is equivalent to or in excess of the aggregate of its assessed contributions for the four immediately preceding years, shall be deemed to have denounced the Statute and such denunciation shall take effect on the day on which the accounts are closed in respect of the last year of the relevant four year period.
4.– Accessions and denunciations shall be notified to the participating Governments by the Italian Government.
5.– No Government which has denounced it this Statute, or which is deemed to have denounced it in accordance with the terms of paragraph 3 of this Article, shall be readmitted to membership until such time as it has discharged in full any outstanding financial obligations to the Institute.”
2. to remove from the contributions chart of the Institute, as from 1 January 1994, any Government that has accumulated arrears in contributions corresponding to the four year period referred to in Article 20, paragraph 3 of the Statute as amended by paragraph 1 of the operative part of this Resolution. Any such Government shall however remain liable for the payment of its assessed annual contributions until such time as its membership of the Institute ceases upon the entry into force of the amendments to Article 20 as set out in this Resolution or under any other provisions of the Statute.
R E S O L U C I J A (47)1,
ki jo je sprejela Generalna skupščina na svojem 47. zasedanju dne 2. decembra 1993
Generalna skupščina je,
glede na čedalje resnejše finančne težave, ki jih Inštitutu povzroča neplačevanje rednih letnih prispevkov nekaterih držav skozi več let in glede na neskladja, ki se ustvarjajo na ta način pri izračunu letnih prihodkov Inštituta,
zavedujoč se dejstva, da ukrepi, ki jih je do sedaj sprejela Generalna skupšina v svojih resolucijah (38)1, (40)1, (42)1, (42)2, (42)4 in (45)2 niso izboljšali stanja, ki so ga povzročile dalj časa trajajoče zamude v plačilu letnih prispevkov Inštitutu s strani nekaterih držav članic,
prepričana, da je edini način za rešitev problemov, ki so nastali s kopičenjem takih dalj časa trajajočih zamud v plačilih, sprememba in dopolnitev statuta Inštituta,
SKLENILA:
1. da spremeni besedilo 20. člena statuta Inštituta, kot sledi:
“1.– Vsaka vlada, ki želi pristopiti k temu statutu, mora o svojem pristopu pisno obvestiti italijansko vlado.
2.– Pristop velja za šest let in se šteje, da se obnavlja za nadaljnja šestletna obdobja, če se pisno ne odpove vsaj eno leto pred iztekom vsakega šestletnega obdobja.
3.– Kljub določilom drugega odstavka tega člena se šteje, da je vsaka vlada, ki zaostaja s plačilom prispevkov v znesku, ki je enak ali večji od skupnega zneska njenih ocenjenih prispevkov za štiri leta tik pred tem, odpovedala statut in taka odpoved prične veljati na datum, ko se zapro računi za zadnje leto ustreznega štiriletnega obdobja.
4.– Italijanska vlada obvesti sodelujoče vlade o pristopih in odpovedih.
5.– Nobene vlade, ki je odpovedala ta statut ali za katero se šteje, da ga je odpovedala v skladu s pogoji tretjega odstavka tega člena, se ponovno ne sprejme v članstvo, dokler ni v celoti poravnala vseh odprtih finančnih obveznosti do Inštituta.”
2. da od 1. januarja 1994 naprej črta s seznama prispevkov Inštituta vsako vlado, ki ima nakopičene zaostanke pri plačevanju prispevkov, če ti zaostanki ustrezajo štiriletnemu obdobju, omenjenemu, v tretjem odstavku 20. člena statuta v skladu s spremembami in dopolnitvami iz prvega odstavka operativnega dela te Resolucije. Vsaka taka vlada pa ostane odgovorna za plačilo ocenjenih letnih prispevkov do trenutka, ko preneha njeno članstvo v Inštitutu z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev k 20. členu, kot je določeno v tej Resoluciji ali po katerih koli drugih določbah statuta.
3. člen
Za izvajanje resolucije skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/97-54/1
Ljubljana, dne 25. februarja 1998
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost