Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998

Kazalo

4770. Statutarni sklep Občine Braslovče, stran 9696.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/95, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na 1. izredni seji dne 21. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Sedež Občine Braslovče je Braslovče 22.
Občina Braslovče ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis
Občina Braslovče, v spodnjem pa Braslovče.
Občinski svet ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis Občina Braslovče, v spodnjem pa občinski svet.
Župan Občine Braslovče ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V zgornjem loku je napis Občina Braslovče, v spodnjem pa župan.
2. člen
Do uveljavitve statuta Občine Braslovče se za sprejem aktov sveta smiselno uporablja začasni poslovnik občinskega sveta in zakon o lokalni samoupravi.
3. člen
Občinski predpisi, razen statuta in poslovnika občinskega sveta, ki so veljali na območju prejšnje Občine Žalec, ostanejo v veljavi na območju Občine Braslovče, do sprejetja novih.
4. člen
Do določitve notranje členitve Občine Braslovče, ki bo določena s statutom Občine Braslovče, se ohranja delovanje dosedanjih krajevnih skupnosti Braslovče, Letuš, Trnava in Gomilsko. Začasno jih vodijo dosedanji predsedniki KS ali njihovi namestniki in sveti krajevnih skupnosti, kot organi občinskega sveta z vsebinsko pristojnostjo predlaganja odločitev, ki se nanašajo na ožji del občine.
5. člen
Ta statutarni sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati, ko ga sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino in velja do uveljavitve statuta Občine Braslovče.
Št. 1/98
Braslovče, dne 22. decembra 1998.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.